12. februar 2015

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 12. februar 2015
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 27. november 2014

referat er tidligere fremsendt.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Dorthea Jensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


2. Referater fra lokaludvalgsmøder


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Referater fra lokaludvalgsmøder til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Dorthea Jensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen


3. Orientering om budgetproces for Budget 2016


Resume

Budgetproces for arbejdet med Budget 2016 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetproces for arbejdet med Budget 2016.

I forhold til sidste års proces, er den væsentligste ændring, at udarbejdelsen af afdækningskataloger startes op allerede i januar måned og at de skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned i år.

Af budgetprocessen fremgår, at der stiles mod et samlet sparemål på ca. 30 mio. kr. på serviceudgifterne og 5 mio. kr. på overførselsudgifterne, udover de besparelser, der allerede tidligere er besluttet.

De konkrete sparemål samt krav til størrelse af afdækningskatalog for de enkelte fagudvalg og politikområder, fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Formanden orienterede og punktet blev drøftet.

Medarbejdersiden udtalte at man ønskede Vej og Park frihold for nedskæringer der kan give personalemæssige konsekvenser - da det vil give problemer ift. ansatte i løntilskud og andre ordninger.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Dorthea Jensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen


4. Gensidig information


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Formanden orienterer på mødet:

  • strategiplan
  • strukturændringer område 7 og 8
  • Lukning af instutioner
Beslutning

Formanden og leder af serviceområdet orienterede om den nye struktur på skoleområdet - hvor der fremadrettet sikkert bliver fire skoledistrikter.

Serviceområdet arbejder henimod at tilrette strukturen på området så den kommer til at følge den nye skolestruktur.

Således at der fremadrettet bliver 4-5 serviceområder, hvor der i dag er 7.

Medarbejderne i serviceområderne er orienteret om at den nye struktur kan medfører sammnelægninger af områder og flytning af medarbejdere fra et område til et andet.

Lukning af børnehaver og skoler medfører ingen personalereduktion i serviceområdet, da der også er kommet nye opgaver ind, ex. det nye Sundhedshus og den nye børnehave i Brønderslev.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Dorthea Jensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


5. Samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Politiet vedrørende begrænsning af indbrud og kriminalitet


Resume

Sagsforløb: FL

Nordjyllands Politik ønsker et samarbejde med Brønderslev Kommune om at begrænse indbrud.

Sagsfremstilling

Det er på tidligerer møde besluttet at punktet drøftes på lokaludvalgsmøder - så Politiet kan få en tilbagemelding - Politiet har rykket for svar.

På lokalrådsmødet mellem politiet og Brønderslev Kommune har der gennem nogen tid været drøftet indbrudsindsats. I handleplanen for 2014 er et af fokusområderne for Nordjyllands Politi indbrud i private hjem, fritidshuse og virksomheder. Tidligere vicepolitiinspektør Frank Olsen har beskrevet erfaringer fra Frederikshavn, hvor kommunen og politiet har indgået tæt samarbejde omkring indbrudsindsatsen. I vedhæftede notat er beskrevet, hvorledes dette kan iværksættes, og hvorledes personalet orienteres om projektet.

Der er ligeledes stillet forslag om, at der orienteres om indbrudsindsatsen på kommunens hjemmeside, samt at der evt. laves en kort artikel om samarbejdet i lokalaviserne.

Da indsatsen inddrager offentlige ansatte har de kommunale medlemmer af lokalrådet vurderet, at indsatsen bør drøftes i MED-udvalgene. I den baggrund er fremgangsmåden drøftet med HR- afdelingen.

Fra HR- afdelingen anbefales, at sagen først behandles i FL, inden der tages stilling til, hvorvidt MED- udvalgene skal inddrages.

Personale

MED-udvalgene skal inddrages.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 9:

Henvendelsen behandles i alle MED-udvalg for at få medarbejdernes holdning til et evt. samarbejde.

Beslutning

Udvalget ønsker at takke ja til politiets tilbud om at komme på et MED udvalgsmødeog foreslår det bliver i Hovedudvalget.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Dorthea Jensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


6. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Vold og trusler og andre psykiske påvirkninger. samt Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Teknik og Miljøs område.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har Personaleafdelingen modtaget følgende:

  • 0 anmeldelser om arbejdsskader
  • 0 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

Arbejdsmiljødagene 25. og 26. marts 2015 - er nu klar til tilmelding.

Beslutning

Udvalget opfordrede til at man tilmelder sig Arbejdsmiljødagene 2015.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Dorthea Jensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


7. Retningslinjer for opfølgning ved sygefravær


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved MED

Hoved MED har godkendt forslaget til nye retningslinjer for opfølgning ved sygefravær.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om retningeslinjen og processen for sygefravær i Brønderslev Kommune

Retningslinjen er godkendt i Hovedudvalget december 2014.

Byrådet har i forbindelse med budget 2015 besluttet, at der skal iværksættes foranstaltninger, der kan nedsætte det samlede sygefravær i kommunen. Der er i budgetforliget beskrevet en række initiativer, ligesom det fremgår, at arbejdet med sygefravær skal gøres til et nøglepunkt i HR-strategien for 2015-2016.

Økonomiudvalget har den 12. november 2014 godkendt en projektbeskrivelse, der beskriver de initiativer, som har fokus her og nu. Det drejer sig om:

  • Proces for opfølgning ved sygefravær
  • Ledelsesmæssig fokus på anvendelse af statistikmateriale
  • 2 temadage for alle ledere med bl.a. ovennævnte fokus samt temaet "hvordan agerer vi, når medarbejdere bliver stressramte?"
  • Infomøde for alle TR og AMR omkring sygefraværsprocessen
  • Løbende opfølgning / besøg fra HR til enheder, hvor sygefraværet er højere end måltallet for området.

Arbejdet med de forskellige aktiviteter er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen. Fokusområderne vil desuden blive skrevet ind i HR-strategien som indsatsområder.

Som et led i det videre arbejde har Personaleafdelingen udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for opfølgning ved sygefravær.

Retningslinjerne skal bidrage til at sikre, at vi har en fælles holdning til opfølgning, når en medarbejder er fraværende fra arbejdspladsen på grund af sygdom.

Retningslinjerne beskriver forskellige samtaletyper afhængig af fraværets længde:

Hvornår

Hvad

Mål

Ved bekymring for medarbejderens helbred og trivsel

Forebyggende omsorgssamtale.

At sætte fokus på omsorg og trivsel for at forebygge et decideret fraværs- eller sygdomsforløb.

1. sygedag

Telefonisk kontakt til nærmeste leder.

At vise omsorg for den syge og at opretholde den gode relation mellem leder og medarbejder.

Syg 1 uge

Nærmeste leder kontakter medarbejder telefonisk.

At vise omsorg for den syge og bevare den gode relation mellem leder og medarbejder.

Syg 14 dage eller spredt fravær

Fraværssamtale.

At afklare forventet varighed af sygdommen samt at afdække hvilke tiltag, der skal til, for at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

Syg 4 uger eller mere

Statussamtale.

At afklare status på sygemeldingen og at udarbejde en handleplan med henblik på tilbagevenden til arbejdet.

Desuden er den tjenstlige samtale nævnt. Den anvendes, hvis der ikke længere er en fælles tro på fremtiden.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at at Hoved MED godkender retningslinjerne.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. december 2014, pkt. 7:

Forretningsledelsen anbefaler retningslinierne, der nu sendes til godkendelse i Hoved MED.

Hoved MED, 11. december 2014, pkt. 5:

Dorte Hollensen deltager i punktet.

Der er stor ros til HR for processen.

I forhold til retningslinjerne var der et ønske om, at afsnittet om mulighedserklæring blev rykket længere op i teksten, hvilket er sket.

Retningslinjerne blev godkendt.

Fraværende: Lisbeth Fruensgaard, Henrik Aarup-Kristensen, Henning Risager, Ellen Rasmussen mødte for Ann Cathrine Vestergaard og Rita Nielsen mødte for Anne-Marie Nysted Christiansen

Beslutning

Formanden orienterede og punktet blev drøftet.

Der var enighed om det er positivt med en fælles retningslinje for hele Kommunen- det er et godt styringsredskab og godt med ens rammer.

Medarbejderne oplever det som en positiv interesse for dem.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Dorthea Jensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 19. marts 2015