28. maj 2015

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 28. maj 2015
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 12. februer 2015

referatet er tidligere udsendt.

Til toppen


2. Diverse referatere fra Lokaludvalg


Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der referater fra Lokaludvalgsmøder.

Indstilling

Ingen bemærkninger

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen


3. Regnskab 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb:

Brønderslev Kommunes Årsregnskab for 2014, der blev godkendt i Byrådet d. 29. april 2015, fremsendes til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

i 1.000 kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab

2014

Afvigelse

Overførsel til 2015

Skatter, udligning og tilskud

-2.165.155

-2.161.863

-2.147.917

-13.946

3.133

Driftsudgifter

2.108.048

2.125.720

2.120.077

5.643

15.584

Renter og kursreguleringer

8.881

7.555

7.405

150

Resultat drift i alt

-48.227

-28.588

-20.435

-8.153

18.717

Anlæg

75.470

97.079

53.504

43.575

41.207

Resultat drift + anlæg i alt

27.243

68.490

33.069

-35.422

59.924

Brugerfinansierede områder

0

0

-742

742

Resultat i alt

27.243

68.490

32.327

36.164

Det samlede regnskabsresultat viser et underskud på 32,3 mio. kr. hvilket er 5,1 mio. kr. større end det oprindeligt budgetterede, men 36,1 mindre end det korrigerede budget.

Driftsudgifterne, dvs. service- og overførselsudgifter samlet, landede 5,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en samlet afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 0,26 % og dvs. at udgifterne ligger meget tæt på resultatet af den 3. budgetopfølgning. I forhold til det oprindelige budget er serviceudgifterne ca. 12 mio. kr. højere. Vedr. overførslen på driften fra 2014 til 2015 er den ca. på niveau med overførslen fra 2013 til 2014.

Anlægsudgifterne er 43,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og heraf skal der overføres 41,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Mindre forbruget skyldes både at en række afregninger er kommet senere end forventet, men også at en række af anlægsprojekterne er startet senere op end forventet.

Serviceudgifterne blev cirka 34,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret i 2014, men det skal understreges at da kommunerne samlede serviceudgifter ligger under rammen er der ingen sanktion på serviceudgifterne. Hovedårsagerne til merudgifterne på serviceområdet er flerårsaftalen (13,5 mio. kr.), flytning af mentorudgifter fra overførselsudgifter (5,0 mio. kr), Ungecentret (4,4 mio. kr. vedr. børne- og familieområdet) og misbrugsområdet (2,3 mio. kr.)

Den største udfordring i forhold til serviceudgifterne er således merforbruget i forhold til flerårsaftalen på samlet 13,5 mio. kr. Flerårsaftalen dækker perioden 2014-2017 og Byrådet skal derfor tage stilling til, hvordan overførsel underskuddet på flerårsaftalen skal håndteres. Forretningsledelsens forslag til håndtering af flerårsaftalen fremgår af forretningsledelsens bemærkninger. Det skal understreges at merudgiften på de 13,5 mio. kr., ikke fremgår af oversigten over overførte beløb (Økonomisk Decentralisering) til 2015.

Brønderslev Kommune har løbende i 2014 forbedret likviditeten. Det er således lykkedes ved udgangen af 2014 at øge kommunens gennemsnitlige likviditet (målt over 12 måneder) med 21 mio. kr., sammenlignet med udgangen af 2013.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2015. Byrådet skal herefter inden 1. september 2015 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT indstillede følgende til Byrådets behandling:

· At Brønderslev Kommunes regnskab for 2014 godkendes og oversendes til Revisionen

· At afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

· At Byrådet godkender genbevilling i 2015 af uforbrugte driftsmidler med i alt 15.583.698 kr.

· At Byrådet godkender overførsel til 2015 af finansieringsbeløb med i alt 3.133.000 kr., svarende til den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014

· At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 41.207.130 kr.

· At Byrådet tager stilling til forretningsledelsen forsalg til håndtering af flerårsaftalen.

Forretningsledelsen den 7. april 2015:

Regnskab gennemgået og stabenhedens indstillinger anbefales.

Vedrørende behandlingen af flerårsaftalens underskud i 2014 bemærker Forretningsledelsen følgende:

Ved Økonomiudvalgets behandling af status for flerårsaftalen i januar 2015 blev der redegjort for, hvordan der bliver arbejdet på at opnå besparelsen. Heraf fremgik bl.a. at forventningen for 2015 var, at det årets besparelsesmål ville kunne blive ”næsten nået”, men at det ville blive umuligt at indhente eller afdrage på 2014 efterslæbet på ca. 13,5 mio. kr. Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget tager stilling til de 2 nedenstående muligheder i forhold til behandling af underskuddet på flerårsaftalen fra 2014 til 2015.

· At underskuddet overføres til 2015, men at det samtidigt forventes, at der overføres i tilsvarende underskud til 2016. Dvs. det ikke bliver en del af målet for budgetopfølgningerne i 2015, at der skal afdrages på det opsparede underskud. (en form for parkering af underskuddet)

· At underskuddet, ud fra anerkendelse af at der har været opstartsproblemer på områderne, helt ekstraordinært ikke overføres til 2015, men i stedet afskrives. Men at der samtidigt slås fast at fremtidige underskud vil blive overført som aftalt i flerårsaftalen.

Økonomiudvalget indstillede d. 22. april 2015 følgende, der d. 29. april blev godkendt i Byrådet:

Stabsenhedens forslag indstilles godkendt, med anbefaling af Forretningsledelsens forslag 1 til håndtering af flerårsaftalens underskud.

Beslutning

Formanden orienterede om årsregnskabet for 2014. Der er ingen overraskelser i forhold til den 3. budgetopfølgning. Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015


Resume

Sagsforløb:

Budgetopfølgning 1. pr. 31. marts 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 9.385.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Status 31. marts 2015

Status inkl. effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

2.808.000

7.555.000

Overførselsudgifter

13.418.000

13.418.000

Finansiering

-6.841.000

-6.841.000

Netto

9.385.000

14.132.000

Budgetopfølgning 1 viser, at der er en særlig udfordring i forhold til integrationsområdet, hvor det ekstra antal flygtninge, som Brønderslev Kommune forventes at modtage i 2015, vil medføre merudgifter, der er opgjort til 10,727 mio. kr. Da kommunerne – set samlet – kompenseres for de ekstra udgifter, et øget antal flygtninge medfører, må det også forventes at Brønderslev Kommune vil modtaget ekstra tilskud til finansiering af merudgiften. I budgetopfølgningen er indregnet en forventet indtægt på 4,735 mio. kr. Det forventes dog, at området vil blive midtvejsreguleret. Omfanget heraf forventes kendt til 2. budgetopfølgning.

Derudover kan der også konstateres en fortsat udfordringer i forhold til flerårsaftalen. Status pr. 31. marts 2015, er et forventet samlet merforbrug på 4,747 mio. kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2015.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen (bemærkninger herfra fremgår af budgetopfølgningen) og i fagudvalgene på møderne ultimo april/primo maj måned. Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget d. 13. maj og i Byrådet d. 27. maj.

Beslutning

Formanden orienterede om budgetopfølgningen. Udfordringerne på integrationsområdet blev omtalt. Punktet tages til efterretning.

Fraværende: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen


5. Status på Budget 2016


Resume

Sagsforløb:

Der gives en status på det aktuelle arbejde med Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

Det samlede sparemål for 2016 er fastsat til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

Fagområderne arbejder i øjeblikket med udarbejdelsen af afdækningsforslag til Budget 2016. I henhold til tidsplanen for Budget 2016, skal fagudvalgene på deres møder i juni foretage en prioritering af afdækningsforslagene til videre politisk behandling efter sommerferien.

Der er endvidere i tidsplanen indarbejdet en høringsperiode fra d. 8.-25. juni. MED-udvalget afholder møde på ny i denne periode, hvor afdækningsforslag vil foreligge.

Beslutning

Formanden orienterede om afdækningskravene på de enkelte politikområder. Der udarbejdes afdækningsforlag til udvalgsmøderne i juni, som skal prioriteres inden sommerferien. Fag MED for Teknik og Miljø er indkaldt til ekstraordnært møde den 16. juni kl. 13.00 i forhold til høring af afdækningsforslagene på på politikområderne 103, 801 og 802. Derfor p.t. ingen kommentarer fra medarbejdersiden.

Fraværende: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


6. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Vold og trusler og andre psykiske påvirkninger. samt Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Teknik og Miljøs område.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde i Fag MED for Teknik og Miljø har Personaleafdelingen modtaget følgende:

  • 1 anmeldelser om arbejdsskader
  • 0 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning
  • Til orientering vedhæftes årsrapport 2014 Arbejdsskader

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdsstilsynet meddelt at de kommer på tilsynsbesøg på flere arbejdssteder (produktionsenheder) i løbet af de næste 1-4 måneder:

Er der brug for hjælp eller vejledning inden Arbejdstilsynets besøg - kan der rekvireres råd og vejledning ved Arbejdsmiljøkonsulenterne Gitte Grau eller Marianne Mortensen.

Beslutning

Til efterretning, idet Marianne Mortensen fremsender uddybende forklaring til udvalget vedr. den omtalte arbejdsskade.

Fraværende: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen


7. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Intet.

Fraværende: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen og Anne Marie Bertelsen.

Til toppen

Opdateret 2. juni 2015