26. november 2015

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 26. november 2015
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 9. september

referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen

Til toppen


2. Diverse referatere fra Lokaludvalg


Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der referater fra følgende: Teknisk Serviceområde

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen

Bilag

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 2015


Resume

Sagsforløb: Fag MED Teknik og Miljø

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stab og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Budgetopfølgningen viser forventede mindre udgift på i alt -1,1 mio. kr. for hele 2015. Indkluderes effekten af flerårsaftalen forventes et merforbrug på 16,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status

Serviceudgifter

6.892

Overførselsudgifter

20.137

Finansiering

-9.997

Total

Tidligere tillægsbevilling - pl regulering

Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015

Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

17.032

-7.771

-5.467

-4.900

-1.106

Inkluderes effekten af fleraftalen viser Budgetopfølgning 3 følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

24.712

Overførselsudgifter

20.137

Finansiering

-9.997

Total

Tidligere tillægsbevilling - pl regulering

Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015

Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

34.852

-7.771

-5.467

-4.900

16.714

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 27. oktober 2015.

Forretningsledelsen bemærker, at den samlede budgetopfølgning overordnet set ligger på niveau med halvårsregnskabet. Forretningsledelsen er bekymret over, at udgifterne på flerårsaftalens område udvikler sig i den forkerte retning. Udgifterne på dette område ligger således yderligere 2,9 mio. kr. over niveauet fra sidste budgetopfølgning.

Forretningsledelsen vil derfor hurtigst muligt tage skridt til at få iværksat arbejdet med at revurdere flerårsaftalen, som det er aftalt i budgetforliget for budget 2016.

Budgetopfølgningen tages i øvrigt til efterretning og det anbefales at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på afvigelserne fremgår af budgetopfølgning 3 som er vedlagt.

Desuden er status på aftalepunkterne vedlagt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen

Bilag

Til toppen


4. Årshjul 2016


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2016 til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

HR-afdelingen har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2016.

Når tidsplan for budget 2017 er udarbejdet, fastsættes datoer for møderne i henholdsvis juni og september måned 2016 og der indkaldes til MED-møder via outlook.

Beslutning

Søren Steensen orienterer, datoer for budgetmøder fastsættes når budget proceduren er klar, herefter indkaldes udvalget via kalender.

Datoer for årshjul godkendt.

Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen

Bilag

Til toppen


5. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Her er ikke nyt fra området.

Arbejdsmiljødagene næste år bliver 9. og 10. marts 2016 i Vrå - det gennemgående tema er forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterreting

Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen

Til toppen


6. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

1. Næstformanden ønsker en drøftelse af Sundhedsordning.

2. Status på fravær Nærværs projektet

Beslutning

De to punkter udsættes til næste møde

Ole Lund orienterer om 3 ledige stillinger i rengøringsområdet - der har været 19 ansøgninger.

Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen

Til toppen

Opdateret 28. november 2016