16. juni 2015

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 16. juni 2015
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 28. maj 2015

referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referat fra mødet den 28. maj Godkendt

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen, Niels Ravnholt mødte som suppleant for Dorthea Jensen.

Til toppen


2. Høring af afdækningsforslag til Budget 2016


Resume

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes høring af afdækningsforslag i perioden 8.-25. juni 2015.

Afdækningskatalog for Teknik- og Miljøudvalget vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet. Denne prioritering fremsendes hermed til høring.

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

Det samlede sparemål for 2016 er fastsat til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

Teknik- og Miljøudvalget har foretaget følgende prioritering af afdækningsforslagene.

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. juni 2015

Punktet medtages atter på udvalgets næste møde (ekstraordinært møde den 15. juni 2015).

Beslutning

Formanden orienterer og punktet drøftes.

Medarbejder ønsker følgende skrevet til referat : Reduktion i personale vil altid betyde en serviceforringelse, samtidig vil der ikke være plads til Løntilskuds personer i området.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen, Niels Ravnholt mødte som suppleant for Dorthea Jensen.

Bilag

Til toppen


3. Gensidig information


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

AMR og TR er indkaldt til temamøde omkrig stress - mødet er på Hotel Phønix den 19. august - der er elektronisk tilmelding til hold om formiddagen eller hold om eftermiddagen, mail er sendt til alle TR og AMR samt til ledere som orientering.

Formanden opfordrer til ledelsesmæssig bevågenhed ift. opfølgning på Trivselsmålingen og opfølgning samt handlinger på samme.

Formanden anbefaler at man kommer igang med arbejdet og bliver færdig indenfor en rimelig fremtid.

Fraværende på mødet: Connie Borkhardt, Anne Mette Madsen, Niels Ravnholt mødte som suppleant for Dorthea Jensen.

Til toppen

Opdateret 17. juni 2015