9. september 2015

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 9. september 2015
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 16. juni 2015

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Ingen bemærkninger

fraværende på mødet : Connie Borkhardt, Per Kronborg Christensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen.

Til toppen


2. Diverse referater fra Lokaludvalgsmøder


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Der er ikke indsendt referater fra lokaludvalgsmøder, referat fra serviceledermødet kommer ikke på fremadrettet.

fraværende på mødet : Connie Borkhardt, Per Kronborg Christensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen.

Bilag

Til toppen


3. Høring af budgetforslag 2016 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb:

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes høring af budgetforslag til 1. behandling i perioden 7. - 16. september.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på møderne i august måned drøftet de af administrationen foreslåede ændringer til Budget 2016.

Oversigt over disse ændringer samt afdækningskatalog fremsendes til høring

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag, fagudvalgene har behandlet. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt.

Fagudvalgenes indstillinger er efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 26. august 2015.

Desuden er det prioriterede afdækningskatalog vedlagt

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Dog forventes, at merudgifterne på kollektiv trafik vil være lavere på baggrund af forventet resultat af bestilt NT rapport.

Der arbejdes videre med hensyn til andre finansieringsmetoder/serviceniveauer til byggesagsbehandling

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget den 26. august 2015:

De fremlagte forslag til udvidelser og reduktioner godkendt indarbejdet i basisbudget 2016.

Beslutning

Søren Steensen orienterer og gør klart at ingen afdækningsforslag er besluttet.

Medarbejder ønsker følgende skrevet til referat : Reduktion i personale vil altid betyde en serviceforringelse, samtidig vil der ikke være plads til Løntilskuds personer i området. Medarbejderne forventer også en tydelig politisk udmelding på serviceniveauet.

fraværende på mødet : Connie Borkhardt, Per Kronborg Christensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen.

Bilag

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015


Resume

Sagsforløb: Fag MED Teknik og Miljø

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stab og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Budgetopfølgningen viser forventede netto merudgifter på i alt 18,361 mio. kr. for hele 2015.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgningen 2 pr. 30. juni udgør også halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status 30. juni 2015

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

8.922

23.858

Overførselsudgifter

18.670

18.670

Finansiering

-9.231

-9.231

Total

18.361

33.297

Tidligere tillægsbevilling – PL regulering

-7.771

-7.771

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

10.590

25.526

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2015.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 18. august 2015.

En meget væsentlig del af afvigelsen på budgetopfølgningen kan henføres til flygtninge/integrationsområdet, hvor der er indregnet i alt 13,745 mio. kr. Det er vigtigt at se denne merudgift i sammenhæng med den måde bloktilskuddet til kommunerne beregnes på, da det medfører at en del af indtægterne til at dække denne udgift først kommer senere.

Vedr. flerårsaftalen er det bekymrende, at den indsat der har væres udført for at nedbringe udgifterne på området langt hen af vejen bliver ”spist” af nye sager. FL er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at opretholde fokus på den måde der arbejdes på området, men omvendt bør det drøftes om det fremadrettede niveau på aftalen er realistisk.

Der har fra starten af året til hele organisationen været udmeldt en generel tilbageholdenhed, således man bredt i organisationen kunne opbygge en økonomisk ”buffer”, der kan hjælpe til med finansiering af et evt. underskud i 2015. Det bør derfor overvejes om udfordringerne med at nå målet på flerårsaftalen skal føre til at organisationen bredt skal bidrage til at finansieres medudgiften fx ved en ½ pct. engangsbesparelse i bredt på serviceudgifterne.

Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen d. 26. august 2015:

På baggrund af den forventede overskridelse af budget 2015 indstiller Økonomiudvalget, at

  • Fagudvalgene anmodes om forslag til kompenserende besparelser inden næste møde i Økonomiudvalget den 2. september 2015
  • Hele organisationen skal fortsat udvise tilbageholdenhed

Afstemning om rets forbeholdet skal indarbejdes i budgetopfølgningen.

Halvårsregnskabet oversendes til Byrådets behandling den 2. september 2015.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

fraværende på mødet : Connie Borkhardt, Per Kronborg Christensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen.

Bilag

Til toppen


5. Gensidig information


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Søren Steensen orienterer om ØK møde i dag samt dato for budgetseminar - som er den 21. og 22. september 2015. Alle høringssvar der kommer ind inden kommer med på budget seminar.

fraværende på mødet : Connie Borkhardt, Per Kronborg Christensen, Anne Mette Madsen, Anne Marie Bertelsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen.

Til toppen

Opdateret 14. september 2015