19. februar 2016

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 19. februar 2016
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 2
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 26. november 2015

referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt uden bemærkninger

Fraværende på mødet: Ole Lund, Anne Marie Bertelsen, Mogens Stadsvold mødet for Jesper Larsen.

Til toppen


2. Diverse referatere fra Lokaludvalg


Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der referater fra Lokaludvalgsmøder i Teknisk serviceområde og Vej og Park

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende på mødet: Ole Lund, Anne Marie Bertelsen, Mogens Stadsvold mødet for Jesper Larsen.

Bilag

Til toppen


3. Vurdering af organisering


Resume

Orientering om Økonomiudvalgets beslutning om igangsætning af vurdering af organisering og opgavefordeling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Thomas Jepsens fratræden som teknisk direktør og medlem af Forretningsledelsen, har Økonomiudvalget besluttet, at der igangsættes en vurdering af den nuværende organisering af kommunens topledelse i den fag- og stabsenheds struktur, som blev besluttet af byrådet i november 2010, herunder hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt med omfordeling af opgaverne i Forretningsledelsen.

Indtil den endelige fremtidige struktur er besluttet gennemføres midlertidige justeringer af ledelses- og organisatoriske tilhørsforhold for Plan & Miljø, Ejendomme & Service, Vej & Park og Udvikling & Planlægning.

Der gives en orientering om status vurderingen

Beslutning

Søren Steensen orienterer om processen, orienteringen er taget til efterretning.

Fraværende på mødet: Ole Lund, Anne Marie Bertelsen, Mogens Stadsvold mødet for Jesper Larsen.

Til toppen


4. Orientering om budgetproces og tidsplan for Budget 2017


Resume

Sagsforløb:

Budgetproces samt tidsplan for arbejdet med budget 2017 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetproces samt en tilhørende tidsplan.

I forhold til sidste års proces er den væsentligste ændring, at der ikke afholdes en høring af afdækningskataloget inden sommerferien. Der holdes kun én høring efter sommerferien af det samlede budgetmateriale.

I lighed med sidste år starter arbejdet med afdækningskatalogerne allerede i januar måned således, at fagudvalgene senest kan prioritere dem i juni måned. Af budgetprocessen fremgår det, at der arbejdes med et samlet sparemål på ca. 30 mio. kr. på serviceudgifterne, ud over de besparelser, der allerede er aftalt.

Budgetprocessen for 2017 fremgår af det vedlagte bilag. Vedlagt som bilag er desuden en detaljeret tidsplan for budgetprocessen.

Beslutning

Søren Steensen orienterer om tidsplan for budget, samt budget proces for budget 2017.

Punktet tages til efterretning.

Fraværende på mødet: Ole Lund, Anne Marie Bertelsen, Mogens Stadsvold mødet for Jesper Larsen.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Der er siden sidste møde anmeldt en arbejdsulykke i Teknisk Serviceområde - omhandlende Vold og trusler, samt anden psykisk påvirkning.

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet været på risikobaseret tilsyn på Jobcentret og på Dronninglund Rådhus, Teknik og Miljø. Begge steder fik en grøn smiley

Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn i Vej og Park Spejlborgvej inden for de næste 3 mdr.

Arbejdsmiljødagene i Vrå er 9. og 10. marts 2016 - det gennemgående tema er forebyggelse.

Der er åben for tilmelding til dagene.

Beslutning

Arbejdsmiljøkonsulenten orienterer om Arbejdstilsynet efter udsendelse af dagsorden meldt sin ankomst på følgende enheder:

- Ældreområdet Brønderslev kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev -

p-nummer: 1016648872

Her har I ifølge CVR 12 ansatte.

- Bofællesskabet Lundagervej, Lundagervej 40-42, 9330 Dronninglund - pnummer:

1003756233

Her har I ifølge CVR 16 ansatte.

· Hellevadlund Plejecenter, Borgergade 34, 9320 Hjallerup - p-nummer:

1012479367

Her har I ifølge CVR 25 ansatte.

· Plejecenter Valdemarsgade, Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev - pnummer:

1013711808

Her har I ifølge CVR 67 ansatte.

· Hjemmesygeplejen, Hjallerup Erhvervspark 2, 9320 Hjallerup - p-nummer:

1015803939

Her har I ifølge CVR 156 ansatte.

· Støberiet, Grønnegade 31, 9700 Brønderslev - p-nummer: 1018801503

Her har I ifølge CVR 68 ansatte.

· Frit valg, Grønnegade 29, 9700 Brønderslev - p-nummer: 1018801546

Her har I ifølge CVR 171 ansatte

· Skolegades skole, Skolegade36, 9700Brønderslev - p-nr.: 1003376737

Her har I ifølge CVR 73 ansatte.

Børnehaven Myretuen, Elmevej68, 9700Brønderslev - p-nr.: 1003376397

Her har I ifølge CVR 11 ansatte.

Vi deler ligeledes den gode historie om projekt Trivsel omkring rene toiletterpå Søndergade skole.

Fraværende på mødet: Ole Lund, Anne Marie Bertelsen, Mogens Stadsvold mødet for Jesper Larsen.

Til toppen


6. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

1. Næstformanden ønsker en drøftelse af Sundhedsordning.

2. Status på fravær Nærværs projektet - seneste tal for sygefravær er netop sendt ud.

Beslutning

Punkterne bliver drøftet og der orienteres om:

  1. Sundhedsordning er på Hovedudvalgets dagsorden.
  2. Det nyeste tal for hele 2015 er netop lige udsendt til alle ledere som opfølgning på Nærvær - Fravær.

Næstformanden orienterer om arbejdsmiljøberegnere som er et værktøj fra 3F.

Fraværende på mødet: Ole Lund, Anne Marie Bertelsen, Mogens Stadsvold mødet for Jesper Larsen.

Til toppen

Opdateret 23. februar 2016