6. december 2016

Fag MED for Vej og Park - Referat

Dato: 6. december 2016
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 5. september 2016

referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


2. Diverse referatere fra Lokaludvalg


Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der et referat fra Lokaludvalgsmøder i Vej og Park

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30.09.2016


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30.09.2016. Budgetopfølgning 3 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -14.772 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-7.099

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

0

774

774

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-17.943

500

-17.443

Ældreomsorgsudvalget

0

6.450

6.450

Social- og Sundhedsudvalget

0

2.096

2.096

Teknik- og Miljøudvalget

0

450

450

I alt

-17.943

10.270

-14.772

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser

· at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-7.099 kr.

· at der på overførselsudgifterne forventes en mindreudgift på

-17.943 kr.

· at der på serviceudgifterne forventes et merforbrug på

10.270 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30. september 2016 et forventet mindreforbrug på -14.772 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes primært et ekstraordinært integrationstilskud på 2,0 mio. kr., samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på 4,5 mio.kr.. Derudover er der færre renteudgifter som følge af det lavere renteniveau svarende til ca. 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsudgifterne, skyldes primært lavere udgifter på integrationsområdet på 13,4 mio.kr., samt mindre forbrug på 2,0 mio.kr. som følge af de vedtagne strategier på beskæftigelsesområdet. Merforbruget på serviceudgifterne kan hovedsageligt henføres til ældreområdet, herunder Frit Valg på personlig og praktisk hjælp på 3,9 mio. kr.. Derudover er området vedrørende mellemoffentlige betalinger udfordret på grund udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner, her forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio.kr.

Som det har været praksis hidtil er indtægter på grundsalg til byggegrunde indregnet i budgetopfølgningen, mens de indtægter der har været på været jordsalg på erhverv på 13,9 mio. kr. ikke er indregnet i denne budgetopfølgning, men det forslås, at der med budgetopfølgningen ligeledes gives en bevilling på 13,9 mio. kr. til grundsalg til erhvervsjord.

I budgetter er der afsat en pulje til håndtering af overførsel mellem årene og der resterer pt. 21,4 mio.kr. i puljen. Puljen er at sidestille med midler kassebeholdningen og eftersom de resterende 21,4 mio. kr. ikke forventes brugt, foreslås det, at det resterende beløb på 21,4 mio.kr. nulstilles ved at give en negativ tillægsbevilling og midlerne hermed bevillingsmæssigt bliver en del af kassebeholdningen.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Direktionen,den 1. november 2016:

Budgetopfølgningen gennemgået og forslag til tilretninger drøftet.

Direktionen udtaler følgende:

Det samlede driftsresultat udviser fortsat en positiv status i forhold til korrigeret budget. Der er fortsat en positiv udvikling på overførselsudgifterne, som understøtter det positive samlede resultat.

På psykiatri- og handicapområdet konstateres, at udgiftsudviklingen er på vej i den ønskede retning, men at den fulde målopfyldelse forventes i 2017.

Ældreområdets økonomi er endnu mere presset end ved sidste budgetopfølgning, og fremadrettet er det specielt udviklingen i anvendelse af andre plejehjemspladser, som presser økonomien. I forhold til overholdelse af budget 2017, bør der derfor tages stilling til, om der midlertidigt skal arbejdes med en regulering i antallet af egne plejehjemspladser for at medvirke til balance i budgettet, eller om det skal afvente planen for plejecenterområdet, som ifølge budgetaftalen skal forelægges inden sommerferien.

Det skal understreges, at afvigelsen i serviceudgifterne ikke giver problemer i forhold til overholdelse af servicerammen på grund af overførselspuljen.

Direktionen indstiller, at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.

Beslutning

Lene gav en kort orientering i forhold til budgetopfølgningen.

Samlet ser det fornuftigt ud, men der er en stor udfordring på Ældreomsorgsudvalgets område. Her skal der udarbejdes en handleplan for at se, hvad der evt. skal iværksættes.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område


Resume

Sagsforløb: Fag Med Teknik- og Miljø

Orientering om budgetforliget på Teknik- og Milijøudvalgets område - budget 2017.

Fag Med anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På sidste møde i Fag Med på Teknik- og Miljøområdet blev vedtaget, at der på dette møde skulle orienteres om resultatet af budgetforliget.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der er sket følgende:

Reduktioner i budgettet:

- Kollektiv Trafik: 329.000 kr.

- Gadebelysning: 400.000 kr.

- Vej og Park: 231.000 kr.

Udvidelser i det ”tekniske budget”.:

- NT: 1.288.000 kr.

- Byggesagsgebyrer: 360.000 kr.

Anlæg:

- Gadebelysning: 2.291.000 kr. (energibesparende foranstaltninger)

- Faldefærdige bygninger: 900.000 kr. (+ 1.400.000 kr. fra Staten)

- Midtbyplaner: 1.000.000 kr.

- Vej og Park: 9.800.000 kr.

Puljer:

- Bygningsfornyelse: 500.000 kr.

- Områdefornyelse: 1.000.000 kr.

Fag Med for Teknik- og Miljø anmodes om, at tage orienteringen til efterretning.

Personale

Der er en reduktion i lønbudgettet på 231.000 kr., der opnåes ved naturlig afgang, men som medfører en serviceforringelse på området.

Beslutning

Lene gav en kort orientering om budgetforliget på hele Teknik- og Miljøudvalgets område.

Per Kronborg gjorde opmærksom på, at Vej- og Park er medfinansierende med 150.000 kr. til Landsbyordningen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


5. Årshjul 2017


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2017 til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2017.

Når der har været afholdt valg til MED-organisationen indkaldes der til MED-møderne via outlook.

Supplerende sagsfremstilling:

Det er et ønske, at møderne holdes på Dronninglund Rådhus og at møderne holdes på torsdage, hvorfor der er følgende forslag til datoer:

Mødet den 1. marts 2017 foreslås flyttet til den 2. marts 2017, kl. 10,00-12,00

Mødet den 17. maj 2017 foreslås flyttet til den 18. maj 2017, kl. 13,00-15,00

Mødet den 5. september 2017 foreslås flyttet til den 7. september 2017, kl. 13,00-15,00

Mødet den 22. november 2017 foreslås flyttet til den 23. november 2017, kl. 13,00 - 15,00.

Fag Med for Teknik- og Miljø anmodes om, at fastsætte dato tid og sted for møderne i 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Datoerne for næste års møder i Fag MED blev godkendt.

Mødet i november ændres, da der er valg i den uge.

Når alle datoerne er på plads indkaldes der til MED-møderne via Outlook.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Der er siden sidste møde, ikke anmeldt arbejdsulykker for området.

Beslutning

Fremadrettet ønskes der mere tekst i sagsfremstillingen.

På mødet blev statistikken for 2015 og 2016 gennemgået. Der er enighed om, at der skal være fokus på forebyggelse.

Der orienteres om, at der er kommet godt gang i arbejdsmiljøarbejdet. God dialog i Arbejdsmiljøgruppen.

Bilag

Til toppen


7. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Beslutning

Punkter til næste møde:

 1. Budget 2018 - herunder proces- og tidsplan for budget

Til toppen


8. Orientering om projekt "I samspil med borgerne"


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at Brønderslev Kommune skal arbejde i samspil med Borgerne.

Det er som udgangspunkt især af 3 årsager:

 1. Grundlæggende tro på, at de bedste løsninger findes, når de skabes sammen med borgerne
 • Vi løser opgaven med borgeren ikke kun for borgeren
 • Vi løser opgaven i dialog med borgerne
 • Borgerne er borgere – ikke klienter eller kunder – derfor skal de behandles som sådan
 • Vi er på vej i den retning i hele organisationen – på nogle områder mere end andre. Som eksempler kan nævnes:
  • Fra beskyttet til støttet på handicap og psykiatriområdet
  • Forbyggende rehabiliteringsindsats i ældreområdet
  • In-powerment på beskæftigelsesområdet
  • Varige Spor og investering strategien på børne- og ungeområdet
  • Udvikling i fællesskaber på dagtilbudsområdet
  • Forbedret borgerkommunikation på det tekniske område
 • Vi skubber altså ekstra til en bevægelse der er i gang
 1. Troen på, at vi finder bedre – og billigere/hurtigere – løsninger, når vi optræder som en koncern, hvor vi tænker vores organisation som en helhed
 • Borgerne skal have en oplevelse af, at vi er én instans, ligegyldigt hvilken indgang de benytter
 • Borgernes hverdag er ikke splittet op i fagsøjler
 1. Troen på, at der er behov for yderligere inddragelse af civilsamfundet i løsning af velfærdsudfordringerne
Beslutning

Lene orienterede kort om projekt "I samspil med borgerne". Udvalget drøftede herefter, hvad projektet får af betydning. Emnet tages op på personalemøder i Vej og Park.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om nye værdier


Resume

Sagsforløb: MED for Teknik og Miljø

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om ”I samspil med borgerne” har Byrådet vedtaget 3 nye værdier.

De tidligere værdier (værdihjulene), var lavet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. De har haft sin værdi i forbindelse med etableringen af den nye kommune og den efterfølgende udvikling. Der er imidlertid behov for nye værdier, både da tiderne og behovene ændre sig.

Udgangspunktet i de tidligere værdier var organisationens ”indre liv” - kigger ind i organisationen. Udgangspunktet i de nye værdier er det ”ydre liv” - hvordan agere organisationen i forhold til det ”ydre liv”/borgerne.

Værdierne er beskrevet som:

Brønderslev Kommune er en organisation, der er kendetegnet ved at:

· Være nysgerrig

· Fællesskabende

· Modig

Værdierne er beskrevet i folderen ”I samspil med borgerne”. Folderen udleveres på mødet.

Beslutning

Udvalget drøftede de 3 nye værdier. Emnet tages op på personalemøder i Vej og Park.

Til toppen

Opdateret 9. december 2016