11. juni 2014

Hoved MED - Referat

Dato: 11. juni 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Søren Steensen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 30. april 2014

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at godkende referat fra mødet den 30. april 2014. Referatet er tidligere udsendt via e-Dagsorden.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Søren Steensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Hoved-MED


Resume

Sagsforløb: Hoved-MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt4,5 mio. kr. for hele 2014 i Brønderslev Kommune.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget d. 14. maj og i Byrådet d. 21. maj. Der orienteres på mødet om den politiske behandling herfra.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt status vedr. Ungecenteret samt status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender hermed Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 13.215.000
Overførselsudgifter -7.540.000
Finansiering -1.139.000
Netto 4.536.000

Pr. 1. januar 2014 blev Ungecentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen i anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

Budgetopfølgning 1 viser, at der er særlige udfordringer på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at opnå de forventede budgetreduktioner, der er indarbejdet i Budget 2014 som en del af flerårsaftalen. Med de merudgifter der forventes på området, ser udfordringen aktuelt ud til at udgøre ca. 13,8 mio. kr., der skal hentes i løbet af 2014.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Endvidere er vedlagt et statusnotat vedr. Ungecenteret. Notatet beskriver hvilke budgetomplaceringer, der nu foretages mellem de forskellige politikområder. Derudover forslag til håndtering af en række temaer, der skal afklares i forhold til styringen af området.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2014.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen i møderne i april/maj måned med følgende beslutninger:

Ældreomsorgsudvalget d. 30. april 2014

Tages til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget d. 5. maj 2014

Budgetopfølgningen blev uddelt, gennemgået og taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget d. 5. maj 2014

Der blev udleveret revideret udgave af budgetopfølgningen.

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget d. 6. maj 2014

Udvalget blev orienteret om den reviderede budgetopfølgning, som Forretningsledelsen foreslår.

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget d. 7. maj 2014

Udvalget indstiller, at tomgangshusleje vedrørende Tygelsgade ikke afholdes af Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget ønsker i forlængelse af tidligere fremsendte sager at der bliver tilført øgede ressourcer til Visitationen, således at de besparelser, der er indarbejdet i flerårsaftalen, kan udmøntes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget d. 8. maj 2014

Til efterretning.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 6. maj 2014 med følgende bemærkninger:

Da der er vanskeligheder med at nå de udmeldte mål i Flerårsaftalen i 2014 anbefales det, at der hurtigst muligt iværksættes en opnormering i Visitationen/Ungecentret som skal målrettes udmøntning af Flerårsaftalen og at der løbende afrapporteres på effekten af indsatsen.

En stor del af budgetproblemerne kan henføres til udgifter på flere dyre enkeltsager, hvorfor det fortsat er vigtigt at arbejde med at reducere udgifterne på de dyre enkeltsager, som det også blev understreget på byrådet strategiseminar i foråret.

Det anbefales at den igangværende niveautilpasning på BPA-området gennemføres i lyset af de høje udgifter på området og at der arbejdes på at tilpasse til landsgennemsnittet. Samtidig anbefales det, at det undersøges hvilke serviceændringer der skal eller kan foretages på ældreområdet hvis området selv skal dække merudgifterne på området.

Endvidere bemærkes det, at der kun resterer 685.000 i anbringelsespuljen til resten af året, hvorfor det er vigtigt nøje at følge og styre området i resten af året. Endvidere gøres opmærksom på at analysen på det specialiserede børneområde på længere sigt bør kunne påvirke udgiftsudviklingen på dette område.

Endeligt tyder det på en betydelig overskridelse af servicerammen, hvilken kan medføre sanktioner hvis kommunerne under et ikke overholder servicerammen. Der anbefales derfor at landstendensen følges meget tæt og såfremt det tyder på at servicerammen på landsplan kommer under pres må der hurtigt laves tiltag som reducerer serviceudgifterne. Det skal understreges at 5 mio. af overskridelsen på servicerammen skyldes at mentorordningen på beskæftigelsesområdet som følge af krav fra revision skal konteres på serviceudgifter frem for i dag på overførselsudgifter.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 4:

Økonomiudvalget ser med stor alvor på forventet overskridelse af servicerammen, derfor forventes det, at alle fagudvalg udviser tilbageholdenhed, således reel servicerammeoverskridelse bliver 0.

Byrådet, den 21. maj 2014, pkt. 7:

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Direktionen indstiller,
Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Søren Steensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status Budget 2015 - Hoved-MED


Resume

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015, arbejdes der både med forslag til strukturændringer og udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Status på arbejdet gives og i henholdsvis punkt 5 og punkt 6 kan forslag til strukturforslag fra Ældreomsorgsudvalgets område og Børne- og Skoleudvalgets område ses.

Sagsfremstilling

I henhold til den budgetprocedure, som Økonomiudvalget godkendte d. 12. marts, blev det besluttet at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til hvilken udvikling og struktur, der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op.

De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27 marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Mars - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni. Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
26. maj – 6. juni Drøftelse af forslag til væsentlige ændringer i struktur m.m. samt afdækningskatalog på de forskellige fagområder i MED udvalgene.
6-9. juni Økonomiudvalget mødes mhp. at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Udover de nævnte strukturændringer er processen omkring udarbejdelse af afdækningsforslag ligeledes igangsat på fagudvalgenes møder i maj måned. Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Service udgifter
Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Der vil på MED-udvalgsmødet blive givet en nærmere orientering om status indenfor udvalgets områder.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Søren Steensen var fraværende.

Til toppen


5. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

Status på forslag til strukturændringer mv. der er udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts 2014 budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27 marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Mars - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag, og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes med henblik på at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på fagudvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der foretages en drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer m.v. der ønskes udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 16:

Strukturforslag, der kan overvejes:

- Valdemarsgade, fremtidig anvendelse

- Madproduktion til hjemmeboende pensionister

- Anvendelse af tomme boliger

- Hjælpemiddelområdet

Udvalget ønsker et oplæg til konference vedr. idegenerering i maj/juni med inddragelse af udvalg, ledelse og medarbejdere forelagt til næste møde.

Udvalget ønsker drøftelsen genoptaget på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. maj 2014:

Genoptagelse af drøftelse af forslag til strukturændringer i forlængelse af Ældreomsorgsudvalgets møde den 27. marts 2014. I vedhæftede notat er de enkelte punkter, som udvalget pegede på, behandlet.

Ældreomsorgsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 3:

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 28. maj 2014, pkt. 1:

Formanden orienterede.

Punktet taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Hoved MED udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes med strukturløsninger frem for rammebesparelser. Hoved MED opfordrede til ordentlighed i processen.

Søren Steensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Forslag til strukturændringer på Børne- og Skoleudvalgets område i forbindelse med Budget 2015


Beslutning

Hoved MED udtrykte tilfredshed med, at der ses på struktur og arbejdes med langsigtede løsninger. Hoved MED opfordrer til ordentlighed i processen.

Søren Steensen var fraværende.

Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Status på forslag til strukturændringer mv. der er udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område.

Fag MED for Børn og Kultur har indkaldt til ekstraordinært møde den 6. juni 2014, hvor udvalget skal drøfte Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Fag MED's beslutningen gives mundtligt på Hoved MED's møde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den vedtagne budgetproces for Budget 2015 skal de enkelte fagudvalg med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsætte en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur, der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Det oprindelige forslag til masterplan på skoleområdet afventer politisk godkendelse. Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal afdække mulige økonomiske potentialer gennem strukturændringer.

Børne- og Skoleudvalget har bedt Fagenheden for Børn og Kultur om at foretage økonomiske beregninger og vurderinger af følgende scenarier for strukturændringer på skoleområdet:

 1. Agersted Skole nedlægges, og skoledistriktet flyttes til Asaa Skoles distrikt. Asaa Skole bevarer overbygningen (7. – 9. klassetrin)

 2. Agersted Skole nedlægges, og skoledistriktet flyttes til Asaa Skoles distrikt. Asaa Skoles overbygning flyttes til Dronninglund Skole.

 3. Agersted Skole nedlægges, og skoledistriktet flyttes til Dronninglund Skoles distrikt.

 4. Serritslev Skole nedlægges, og skoledistriktet flyttes til Skolegade Skoles distrikt.

 5. Flauenskjold Skole nedlægges, og skoledistriktet flyttes til Klokkerholm Skoles distrikt. Klokkerholm Skole bevarer overbygningen (7. – 9. klassetrin).

 6. Flauenskjold Skole nedlægges, og skoledistriktet flyttes til Klokkerholm Skoles distrikt. Klokkerholm Skoles overbygning flyttes til Hjallerup Skole.

 7. Thise Skole nedlægges, og skoledistriktet flyttes til Hedegårdsskolens distrikt.

 8. Thise Skole nedlægges og skoledistriktet flyttes til Søndergades Skoles distrikt.

 9. Overbygningen (7. – 9. klasse) fra Toftegårdsskolen flyttes til en af skolerne i Brønderslev By.

 10. Flytning af Heldagsskolen (ledelsesmæssigt, organisatorisk, bygningsmæssigt)

Bilag 1 indeholder et samlet notat, der beskriver dels udviklingen i børne- og elevtal, udgifter til undervisning på de respektive skoler samt konsekvenser og vurderinger i relation til de beskrevne scenarier.

Bilag 2 indeholder en kort bygningsmæssig gennemgang af skolerne.

Bilag 3 indeholder en detaljeret opgørelse over de forventede bygningsmæssige renoveringsudgifter.

Det gælder for samtlige økonomiske beregninger i scenarierne, at de potentielle besparelser ved skolestrukturændringer først kan effektueres fra og med skoleåret 2015-16.

De årlige besparelsespotentialer i bilag 1 vil i forhold til Budget 2015 derfor først slå igennem fra august 2015, hvilket betyder, at tallene i Budget 2015 vil have en 5/12 virkning.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. juni 2014, pkt. 5:

Der afholdes ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget torsdag den 5. juni kl. 07.00.

Udvalgets beslutning eftersendes til behandling i Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

Børne- og Skoleudvalget, 5. juni 2014, pkt. 2:

Udvalget besluttede, at indstille til Byrådet, at Agersted Skole og Serritslev Skole nedlægges pr. 1. august 2015. Nedlæggelsen skal ske i forbindelse med en fastlæggelse af en flerårig masterplan og strategi for skoleområdet, som bl.a. indeholder pejlemærker for:

 • de fremtidige skoledistrikter, herunder hvor de nedlagte skoledistrikter skal henlægges

 • fremtidig struktur i forhold til overbygningerne

 • stabilitet for undervisningstilbud på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger

 • organisering, struktur og indhold i specialundervisningen, herunder Heldagsskolen

 • transporttid i forhold til eleverne

De økonomiske rationaler i forbindelse gennemførelse af strukturtilpasningerne skal fremgå af planen.

Fagenheden for Børn og Kultur skal udarbejde endeligt beslutningsforslag vedrørende nedlæggelse af Agersted Skole og Serritslev Skole i henhold til ”Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse”.

Fag MED for Børn og Kultur, 6. juni 2014, pkt. 2:


Udvalget anerkender, at der på grund af det faldende børnetal og kommunens økonomi nødvendigvis skal arbejdes med at tilpasse strukturen på skoleområdet.

Strukturtilpasningerne skal medvirke til at sikre en høj faglighed og en stor robusthed således, at der skabes tryghed for børn og forældre og gode arbejdsvilkår for personalet.

Udvalget opfordrer til, at der parallelt med tilpasning af skolestrukturen tages stilling til, hvilke tilbud, der skal være på dagtilbudsområdet i de berørte lokalområder.

Udvalget opfordrer afslutningsvis til, at der ved strukturtilpasningerne sikres en ordentlig proces for såvel lokalsamfund som personale.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jette Tømmerby Nielsen og Bodil Nielsen

Direktionen indstiller,
Bilag

Til toppen


7. Leadership Pipeline


Resume

Jens Chr. Platen orienterer om modellen Leadership Pipeline og arbejdet med den.

Sagsfremstilling

I efteråret 2012 blev modellen "Hvad er god ledelse i Brønderslev Kommune" videreudviklet ud fra tankerne, der ligger bag Leadership Pipeline.

I løbet af 2013 blev der arbejdet med modellen i forskellige lederfora og herfra arbejdet videre med implementering i organisationen.

Modellen handler i korte træk om, hvilke forventninger der er til ledelsesrollerne på forskellige ledelsesniveauer og til medarbejdere, for at skabe grundlag for god ledelse i Brønderslev Kommune.

Se modellen på

http://www.bronderslev.dk/~/media/Institutioner/AnsatIBronderslev/Personale%20ABC/Ledershippipeline/Leadership%20Pipeline%20materiale.ashx

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Hoved MED opfordrede til, at der bliver orienteret om Leadership Pipeline til medarbejderne lokalt.

Søren Steensen og Henning Risager var fraværende.

Til toppen


8. Personalepolitisk redegørelse 2013


Resume

Sagsforløb: FL - HU - ØK

Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads.

I afsnittet "Et billede af Brønderslev Kommune" er arbejdspladsen beskrevet via udvalgte nøgletal for 2013. Det drejer sig om antal medarbejdere, ansættelsesform, personaleomsætning, ansættelsessted, kønsfordeling, aldersfordeling, beskæftigelsesgrad, lønudvikling og fravær.

I afsnittet "Personalepolitiske initiativer" er der en kort beskrivelse af de initiativer, som Personaleafdelingen har sat fokus på i 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. juni 2014, pkt. 7:

FL anbefaler at redegørelsen tages til efterretning, og udtrykker tilfredshed med redegørelsens lette læselighed.

FL anmoder HR afdelingen om at udarbejdekonkrete forslag til styrkelse af indsatsen for at mindske sygefraværet, som kan iværksættes både på kort og langt sigte.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Hoved MED tager orienteringen til efterretning.

Hoved MED bakker op om, at der sættes fokus på arbejdet med at nedbringe sygefraværet og udtrykte ønske om yderligere drøftelse af dette i Hoved MED.

Medarbejdersiden ønskede endvidere at blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af forslag til konkrete tiltag, der kan minimere sygefraværet.

Søren Steensen, Henning Risager og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Revidering af lokal MED-aftale


Resume

Sagsforløb: HU.

Orientering om kommende ændringer i den lokale MED-aftale.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune reviderede i november 2012 "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Brønderslev Kommune". Aftalen blev efterfølgende sendt til KTO, SHK og KL til gennemgang for at sikre, at den lokalt aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet lever op til arbejdsmiljølovens betingelser.

KTO, SHK og KL havde fire bemærkninger til den lokale MED-aftale. Som følge deraf blev der den 8. maj 2014 holdt møde med forhandlingsorganet, hvor det blev aftalt, hvordan MED-aftalen skal rettes, så den lever op til parternes krav.

Derudover blev det aftalt med forhandlingsorganet, at Hovedudvalget fremadrettet har kompetencen til at godkende ændringer af MED-strukturen i forbindelse med organisationsændringer. Forud for godkendelsen i Hovedudvalget skal forslaget til ændring af MED-struktur behandles lokalt, i Fag MED og drøftes med de berørte faglige organisationer.

Bemærk at den reviderede MED-aftale endnu ikke er underskrevet eller trådt i kraft.

Indstilling
at Hovedudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktionen indstiller,
Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Søren Steensen, Henning Risager og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Beslutning

Der blev orienteret om arrangementet den 19. maj 2014 i forhold til akut-midler. Hoved MED udtrykte, at det var ønskeligt med mere opbakning til den type arrangementer.

Søren Steensen, Henning Risager og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Resume

Udvælgelse af punkter til information.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at udvælge punkter fra dagens møde, der skal informeres om.

Beslutning
 • Fokus på sygefravær

 • Leadership Pipeline og de beskrevne forventninger til ledere og medarbejdere

 • Budget 2015, hvor Hoved MED udtrykker tilfredshed med, at der søges fundet strukturløsninger, og hvor Hoved MED ønsker inddragelse i forhold til beskrivelse af konsekvenser.

Søren Steensen, Henning Risager og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. juni 2014