30. april 2014

Hoved MED - Referat

Dato: 30. april 2014
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:11


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Intet.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2013

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at godkende referat fra mødet den 12. december 2013. Referatet er tidligere udsendt via e-Dagsorden.

Beslutning

Referatet fra 12. december 2013 er ikke tilgængelig på hjemmesiden. HR sørger for det bliver lagt på hjemmesiden.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Til toppen


3. Regnskab 2013 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: HU

Regnskab for Brønderslev Kommune for 2013fremsendes til Hovedudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2013 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2013 Afvigelse (+ = merudg.) Overførsel til 2014
Skatter, udligning og tilskud -2.138.060 -2.140.033 -2.117.938 22.095
Driftsudgifter 2.112.616 2.137.068 2.092.688 -44.380 29.777
Renter, kurstab/-gevinster 8.164 7.160 6.263 -897
Resultat før anlæg -17.280 4.195 -18.987 -23.182 29.777
Anlæg, jordforsyning 0 2.490 -367 -2.857
Anlæg, øvrige 50.688 62.552 48.567 -13.985 14.979
Anlæg, ikke frigivet rådighedsbeløb 0 0 0 0 1.965
Resultat, skattefinansierede områder 33.408 69.237 29.213 -40.024 46.721
Brugerfinansierede områder 0 0 -592 -592
Lån netto -28.277 -76.253 -79.964 -3.711
Øvrige finansforskydninger -239 5.124 85.479 80.355 8.969
Finansiel balance 4.892 -1.892 34.136 36.028 55.690

På beskæftigelsesområdet, politikområde 501 er regnskabet 17,3 mio. kr. bedre end forventet. Heraf vedrører de 23,2 mio. kr. dog det forsikrede område. Herfra skal fratrækkes 7,1 mio. kr. i midtvejsregulering, foretaget i 2013. Endvidere forventes en yderligere efterreguleringen, der finder sted i 2014. I det seneste skøn fra KL er efterreguleringen beregnet til 11,2 mio. kr.

Det skal endvidere bemærkes, at når der på det skattefinansierede område samlet set opnås et overskud på 40 mio. kr., sammenlignet med de bevillinger der er givet, hænger det sammen med overførsler fra 2013 til 2014 på 44,7 mio. kr. samt den ovenfor nævnte tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet på ca. 11 mio. kr.

Serviceudgifterne i regnskabet blev ca. 7,5 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret. Alligevel ender serviceudgifterne over kommunens skønnede serviceramme, der blev reduceret som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/2013 og en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen for 2013. På baggrund heraf skønner KL at kommunens serviceudgifter rettelig burde ligge ca. 14 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. august 2014. Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2014 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT har indstillet følgende til Byrådet:

 • At Brønderslev Kommunes regnskab for 2013 godkendes og oversendes til Revisionen

 • At afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

 • At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte driftsmidler med i alt 29.776.999 kr.

 • At Byrådet godkender overførsel til 2014 af finansieringsbeløb med i alt 8.968.962 kr.

 • At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 14.979.090 kr.

 • At Byrådet godkender overførsel til 2014 af rest rådighedsbeløb for anlæg i 2012 og tidligere på 1.965.000 kr.

 • At Forretningsledelsen drøfter om 700.000 kr. af det samlede beløb på 1.965.000 kr. vedr. restrådighedsbeløb vedr. behandlerhus/sundhedshus fortsat skal overføres, idet beløbet ikke indgår i den samlede finansieringsplan for etablering af Sundhedshus, men er andel af beløb på 1,5 mio. kr., afsat i november 2008 til etablering af sundhedshuse i Brønderslev Kommune

Forretningsledelsen har d. 1. april behandlet regnskabet med følgende bemærkning:

På baggrund af finansieringsudfordringer for inventar til Sundhedshus anbefales restrådighedsbeløbet vedrørende Sundhedshus overført, dog afhængig af beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget har d. 9. april indstillet følgende til Byrådet:

Forretningsledelsens anbefaling indstillet godkendt.

Overførsel af driftsbevillinger behandles på næste møde.

Beslutning

Jens deltog på formødet i forhold til uddybning og spørgsmål til regnskabet.

Regnskab og budget ligner meget hinanden og Hoved MED udtrykker stor anerkendelse i forhold det flotte arbejde, der ligger bag dette.

Punktet er i øvrigt taget til efterretning.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Bilag

Til toppen


4. Budgetproces for Budget 2015


Resume

Sagsforløb: HU

Budgetproces og tidsplan for arbejdet med Budget 2015, fremsendes til Hoved MEDs orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 12. marts 2014 forslag til budgetproces for Budget 2015.

Forslaget tager udgangspunkt i følgende principper:

 • At sigtet med perioden 2015-2018 er, at målsætningerne med den økonomiske politik er nået senest ved udgangen af perioden, dog således det ikke er et krav at kassebeholdningen i perioden er nået op på målsætningen, men at kravet er, at kassebeholdningen skal styrkes.

 • At der med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunens serviceområder.

 • At denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om budget 2015 starter op.

 • At de økonomiske resultater af denne proces indregnes i budgetoplægget for budget 2015.

 • At der for hele driftsområdet skal arbejdes med afdækningsforslag, for at afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder

Herudover fastlægger forslaget til budgetproces rammerne for udarbejdelse af afdækningskatalog, herunder hvilken procentsats der foreslås afdækket.

I forlængelse af budgetprocessen, er overordnet tidsplan for arbejdet med Budget 2015 godkendt i Økonomiudvalget d. 9. april.

Beslutning

Budgetproces for budget 2015 deles op i 2 faser:

 • de strukturelle ting (f.eks. på Børne- og Skoleområdet, hvor der skal tages beslutning inden sommerferien)

 • den sædvanlige budgetproces, hvor der skal afdækkes 4% på serviceudgifterne, hvilket svarer til ca. 60 mio. kr. I lighed med tidligere år udarbejdet der også afdækningskataloger.

Indtil der bliver truffet politiske beslutninger, vil der formegentlig være en del uro.

Tidsplanen for udarbejdelse af budget 2015 tages til efterretning.

Hoved MED anerkender nødvendigheden af, at der i forbindelse med budget 2015 ses på struktur. Samtidig udtrykker udvalget et ønske om, at de beslutninger som træffes er langtidsholdbare.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Bilag

Til toppen


5. Feriefonden - Nye vedtægter


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Feriefonden fremsender forslag til nye vedtægter som ønskes godkendt af Hoved MED.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Bilag

Til toppen


6. Den ny Tillidsreform


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af den nye tillidsreform - Hvad betyder det for vores arbejdsplads i Brønderslev kommune.

Beslutning

Søren orienterer om, at der umiddelbart ikke er noget på vej i forhold til den nye tillidsreform.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Til toppen


7. Evaluering af Arbejdsmiljødagene 26. og 27. marts 2014


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljødagene 2014 blev afholdt den 26. og 27. marts Hovedudvalget bedes evaluere dagene.

Beslutning

Stor ros til Arbejdsmiljødagene den 26. og 27. marts 2014.

Der var spørgsmål til, hvorfor arrangementet 2 år i træk er holdt i Hjørring Kommune. Det skyldes udelukkende de faciliteter sammenholdt med pris, som Idrætscenter Vendsyssel i Vrå kan tilbyde. Til næste års Arbejdsmiljødage undersøges muligheden for afvikling i Brønderslev Hallen.

Hoved MED opfordre alle, såvel ledere som medarbejderrepræsentanter, til at deltage i Arbejdsmiljødagene. Arbejdsmiljøet prioriteres højt ved Brønderslev Kommune og deltagelse giver fornyet inspiration, ny viden og/eller værktøjer, som kan bruges til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Alle er velkommen til at komme med input til temaer og forslag til oplægsholdere til Arbejdsmiljødagene 2015. Kontakt Marianne Mortensen eller Gitte Grau i HR-afdelingen.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Til toppen


8. Skadesstatistik Brønderslev kommune 2013


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Skadesstatistik for 2013 fremsendes til orientering for MED Hovedudvalget.

Beslutning

Årsrapporten tages til efterretning.

Det bemærkes, at der hele tiden er fokus på det forebyggende arbejde.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Sagsfremstilling
 1. Orientering om byrådets Strategiseminar, hvor kommunens udfordringer bliver præsenteret /v. Søren

Beslutning

Ad. 1)

Søren gennemgår plancherne om "Servicefælden klapper". Plancherne eftersendes til Hoved MED.

Per orienterer om, at Feriefondens campingvogn er opsat i Sæby.

Punkt på næste dagsorden er Leadership Pipeline.

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Til toppen


10. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Resume

Udvælgelse af punkter til information.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at udvælge punkter fra dagens møde, der skal informeres om.

Beslutning
 • Pkt. 4 - Budgetproces for Budget 2015

 • Pkt. 7 - Evaluering af Arbejdsmiljødagene 26. og 27. marts 2014

Fraværende: Henning Risager, Thomas Jepsen, Henrik Aarup-Kristensen, Ole Holdt og Jon Miller

Til toppen

Opdateret 14. april 2014