8. september 2017

Hoved MED - Referat

Dato: 8. september 2017
Lokale: Lokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at godkende referat fra mødet den 24. maj 2017. Referatet er tilgængelig på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017. Budgetopfølgning 2 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -33.275 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvis budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførsels-udgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-25.039

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

742

6.740

7.482

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-27.150

1.690

-25.460

Ældreomsorgsudvalget

0

10.254

10.254

Social- og Sundhedsudvalget

-812

-212

-1.024

Teknik- og Miljøudvalget

0

512

512

I alt

-27.220

18.984

-33.275

Budgetopfølgningen pr. 31.06.2017 viser:

- at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med -25.039

- at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne -27.220

- at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne 18.984

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30.06.2017 et forventet mindreforbrug på -33,3 mio. kr.

I budget 2017 er der budgetteret med et overskud på driften på 26,6 mio. kr. Dertil kan lægges ”pulje til overførsel mellem årene” på 25 mio. kr. Dette giver samlet et budgetteret mindreforbrug på ca. 51,6 mio. kr. Tillagt denne budgetopfølgnings mindreforbrug på 33,3 mio.kr. er forventningen et årsresultat, som viser et overskud på ca. 84,9 mio. kr. på driften.

I denne budgetopfølgning er det et skøn på anlægsforbruget i 2017 på ca. 40,2 mio. kr.

Der forventes således et samlet årsresultat inkl. Anlæg - som viser et mindreforbrug på ca. 44,7 mio. kr.

På de efterfølgende sider gives en nærmere specifikation af budgetopfølgningen på de enkelte politikområder.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 5

Budgetafvigelserne på de samlede område for udsatte børn og unge samt ældreområdet har udviklet sig yderligere negativt i forhold til 1. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på Ungecenteret, samt ved hjælp fra PWC på Frit Valgs området. Samtidig vil direktionen dog anbefale at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 overvejes at tilføre områderne yderligere rammer, således at udfordringen kan håndteres i den løbende drift.

Det samlede forventede resultat for 2017 viser endnu større driftsoverskud end forventet ved budgetlægningen, hvilket betyder at Direktionen vurderer, at der er rum for langsigtede oprettende indsatser

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 3:

Direktionens anbefaling indstilles godkendt.

Beslutning

Søren gav en orientering om budgetopfølgning 2.

Overordnet ser det rigtig fornuftigt ud. Det anbefales dog, at der fortsat er fokus på minimeringen af udgifterne på udsatte børn og unge og ældreområdet. Dette gøres bl.a. ved hjælp af langvarige indsatser som Varige spor og PwC på Frit Valgs området.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Høring af budgetforslag 2018 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

Hoved MED anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet forslag til ændringer i oprindeligt budgetoplæg for 2018, og godkendt hvilke af disse forslag der skal indgå i budgetforslag til 1. behandling.

Processen for udarbejdelse af forslag til budget til 1. behandling indeholder ikke udarbejdelse af afdækningskatalog, som i tidligere år.

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning i december 2017 om, ”at fagudvalgene skal søge at finde besparelser på 0,8%”, afholdt byrådet i foråret en budgetdag, hvor emner til reduktionspuljer blev fremlagt og drøftet.

Økonomiudvalget behandlede emnerne på mødet d. 17/5, hvor beslutningen blev: ”Udvalgene skal arbejde videre med de foreslåede emner til reduktionspulje. Nogle af emnerne vil indgå i budgetprocessen for 2018, og nogle vil have mere strategisk sigte for områdernes udvikling. Evt. iværksættelse af reduktionsemner vil blive godskrevet i forhold til budgetlægningen”.

Oversigten over emner til reduktionspulje er ajourført, således de forslag der indgår i budgetforslag til 1. behandling er udtaget af oversigten.

Budgetforslag og revideret oversigt over emner til reduktionspulje udsendes hermed til høring i Hoved MED. Udsendelsen indeholder det samlede budgetmateriale for hele organisationen, Hoved MED anmodes om høringssvar for de områder der vedrører Hoved MED’s område.

Materialet eftersendes inden mødet.

Beslutning

Søren deltog på medarbejdernes formøde for at give en gennemgang og svare på spørgsmål i forhold til det tilsendte budgetmateriale.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetmaterialet til 1. behandling, blev det besluttet at udarbejde en opmærksomhedsliste på ændringsforslagene fra fagudvalgene, og ikke indarbejde disse ændringsforslag i materialet til 1. behandling

Medarbejdersiden udtaler følgende:

Hoved MED er blevet opmærksom på en ny procedure i forhold til udarbejdelse af basisbudgetterne. Hoved MED opfordrer til, at de angivne udgifter på opmærksomhedslisten indregnes i budgettet således, at det aktuelle serviceniveau som udgangspunkt kan opretholdes.
Dette er vigtigt for såvel borgere og bosætning som medarbejdernes fysiske- og psykiske arbejdsmiljø.

Vi opfordrer jer politikere til at være modige, nysgerrige og fællesskabende ved at skrotte reduktionspuljerne og i stedet at skabe rum for langsigtede oprettende indsatser, herunder sikre fastholdelse og rekruttering af dygtige og engagerede medarbejdere.

Det har været utroligt vanskeligt for medarbejderrepræsentanter at udtale os kvalificeret om budget 2018 p.g.a. at
- det giver uro, at der ikke er konsekvensberegninger

- materialet er svært at læse, det kræver en forklaring ( som vi fik på formødet).

Der kunne godt være sendt en "læse-vejledning" med ud.
- materialet er alt for sent tilgængeligt- meget kort tidsfrist.

Se MED-aftalens bilag 10.

Vi vil gerne evaluere processen og samarbejde om en bedre proces fremover.

Til toppen


5. Antal AMR i Hjemmesygeplejen


Resume

Hoved MED bedes godkende indstillingen om, at der fremadrettet skal være 1 AMR i Hjemmesygeplejen.

Sagsfremstilling

I februar 2016 blev der sendt brev til KL og Forhandlingsfællesskabet på tvist om MED-strukturen for Hjemmesygeplejen. Tvisten handlede om antallet af AMR inden for Hjemmesygeplejen, hvor medarbejdersiden ønskede 2 AMR og arbejdsgiversiden ønskede 1 AMR.

I maj 2017 er der kommet brev fra KL og Forhandlingsfællesskabet, hvor de gør opmærksom på, at det er Hoved MED, der har kompetencen til at tilpasse organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, jfr. Rammeaftalen §9, stk. 2, punkt 5. Det forudsættes, at der er enighed i Hoved MED. Brevet er vedlagt.

Der er efterfølgende afholdt et møde, hvor TR og leder af Hjemmesygeplejen var repræsenteret sammen med Direktøren for Stabene samt repræsentant fra Hoved MED, som dækker FTF. På mødet blev der drøftet det aktuelle behov for antallet af AMR og der blev opnået enighed om, at der indstilles til Hoved MED, at der fremadrettet skal være 1 AMR i Hjemmesygeplejen. Forudsætningen er, at der kan opnås enighed om vilkår for AMR og der skal ske en evaluering efter 1 år.

På mødet var der enighed om, at der er et stort ønske om, at der skabes ro på området, således Trioen kan starte op og få de bedste arbejdsvilkår. Referat fra mødet er vedlagt.

Beslutning

Hoved MED bakker op om indstillingen af 1 AMR i Hjemmesygeplejen, men forbeholder sig retten til en ny forhandling, såfremt evalueringen viser, at der er et andet behov. Det er aftalt, at der skal ske en evaluering 1 år efter valg af AMR.

Bilag

Til toppen


6. Wistleblower-ordning


Resume

Drøftelse af udvalgets holdning til en wistleblower-ordning.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2013 besluttede Hoved MED, at der ikke var behov for en wistleblower-ordning i Brønderslev Kommune.

Drøftelsen i udvalget havde baggrund i følgende spørgsmål:

 • Hvordan sikrer vi, at medarbejdere kan føle sig trygge i ansættelsesforholdet, hvis de bliver vidende om, at der foregår ulovligheder, alvorlige uregelmæssigheder/fejl eller andre uacceptable forhold i kommunen, som de er nødt til at gøre opmærksom på?
 • Hvordan understøtter vi, at de nødvendige oplysninger bliver fortalt videre og taget konstruktivt hånd om?

Beslutningen blev begrundet i følgende overvejelser:

 • Der er en forventning om, at dette håndteres ved, at medarbejderen går til sin nærmeste leder, evt. med hjælp fra TR
 • Lederen forventes at handle på medarbejderens henvendelse og tage hånd om medarbejderens fremadrettede arbejdssituation
 • Hvis medarbejderens leder er en del af problematikken eller ikke handler på oprindelige henvendelse, er muligheden at gå videre til næste leder, evt. også med hjælp fra TR
 • Generelt lægger Brønderslev Kommune vægt på åbenhed, så der respekteres dermed også medarbejdernes ret og pligt, til at henvende sig til en leder, hvis man er vidende om noget af ovennævnte foregår. Samtidig er der en forventning om, at der handles ledelsesmæssigt på det
 • Åbenheden kan have indbygget et dilemma, da medarbejderen kan føle sig utryg ved at gå videre med tingene – specielt hvis det vedr. medarbejderens egen leder
 • Nogle kommuner har indført en decideret Whistleblower-ordning, hvor medarbejdere anonymt kan henvende sig
 • Anonymiteten har dog også indbygget dilemmaer. Bl.a. kan ordningen komme til at fremstå som en ”sladrecentral”, hvor der måske gås mere efter personen og ikke sagen

På fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget i juni 2017 blev problematikken vedrørende henvendelser til ledelsen på ny bragt på banen af medarbejderne. Med baggrund i disse udsagn og signaler genoptages en generel drøftelse på Hoved MED om holdningen til behov for indførelse af Wistleblower-ordning i Brønderslev Kommune.

Følgende kommuner/regioner har indført wistleblower-ordninger:

 • Randers Kommune
 • København Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Region Syddanmark

Odense Kommune har haft en ordning, men den blev droppet i marts 2015. Århus Kommune har arbejdet med at få indført en wistleblower-ordning, men Byrådet nedstemte forslaget i deres møde den 18. januar 2017.

På mødet afsættes der tid til at drøfte holdningerne til wistleblower-ordningen i mindre grupper. Der opsamles i plenum.

Beslutning

Jens Chr. gav en kort intro til punktet, hvorefter Hoved MED blev delt op i grupper, som drøftede holdningerne til en wistleblower-ordning.

På baggrund af drøftelserne konkluderedes, at Hoved MED finder ikke, at der er behov for en whistleblower-ordning i Brønderslev Kommune. Begrundelserne herfor er, at

 • Muligheder for videregivelse af oplysninger om grove fejl, ulovligheder og forsømmelser er gode nok i det eksisterende system
 • En whistleblower-ordning vil kunne udvikle sig til en "sladdercentral", og det er ikke det der er formålet med den
 • MED-systemet er det system, der anvendes til håndtering af dialog- og samarbejdsproblemer (ledere, TR og AMR)

Til næste møde udarbejder HR et notat, som beskriver,

 • Hvilken dialog- og samarbejdskultur der er/skal være i organisationen.
 • Hvilke dialogveje der er i MED- og ledelsessystemet, hvis en medarbejder står over for noget, som ønskes videregivet.

Dette notat skal drøftes og evt. justeres i Hoved MED, og derefter danne udgangspunkt for en drøftelse af, hvorledes "ånden" i dialog- og samarbejdskulturen formidles ud i hele organisationen.

Fraværende: Lene Faber

Bilag

Til toppen


7. Fokusområder for Arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020


Resume

Sagsforløb: DIR/Hoved MED

Til Orientering.

Sagsfremstilling

Som noget nyt er der udarbejdet "Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020" for Brønderslev Kommune.

Fokusområderne er styrende for arbejdsmiljøarbejdet i 2017 og frem til 2020.

Fokusområderne er:

 1. Mål for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 i Brønderslev Kommune
 2. Årlig arbejdsmiljødrøftelse
 3. Implementering af generelle arbejdsmiljøindsatser.
Indstilling

Direktionen, 22. august 2017, pkt. 8:

Godkendt.

Beslutning

Jens Chr. gav en kort orientering om baggrunden for "Fokusområder for Arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020".

Ros til HR for processen og materialet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Lene Faber

Bilag

Til toppen


8. Lønsumsstyring


Resume

Der ønskes en generel drøftelse af lønsumsstyring.

Sagsfremstilling

Fag MED for Børn og Kultur drøftedepå sit møde den 15. maj 2017 forskellige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af lønsumsstyring som ressourcetildelingsmodel. Drøftelsen skete på baggrund af en henvendelse fra Klokkerholm Børnehave:

Klokkerholm Børnehave har i øjeblikket 63 børn. Børnehaven føler sig ramt af Brønderslev Kommunes valg af styreform - lønsumsstyring.

De vil gerne, at Fag MED for Børn og Kultur drøfter følgende:

 • Hvordan kan problematikken omkring personale løses, som med meget erfaring (efter 10 år) er på højt løntrin, og derfor udløser færre pædagogtimer på grund af lønsumsstyring?

Klokkerholm Børnehave har selv et forslag om et erfaringstillæg i lønsummen, som godtgør den ulighed, der er fra normalen, så servicen dermed opretholdes ens på alle institutioner i kommunen.

I Fag Med blev der givet udtryk for, at drøftelsen af lønsumsstyring burde være af en mere generel karakter, da princippet omfatter alle decentrale institutioner.

Udvalget besluttede derfor at oversende sagen til behandling i Hoved MED.

Beslutning

Henning gav baggrunden for drøftelsen fra Fag MED Børn og Kulturs område.

Herefter havde udvalget en lang og god drøftelse, hvor dialogen bl.a. gik på, hvad der hører under lønsumsstyring og hvad der ikke gør. Løsningen er ikke umiddelbar og udfordringerne skal ses ude i de respektive faggrupper og herefter skal der arbejdes videre derfra.

Jens Davidsen deltager gerne på TR-møder i forhold til emnet.

Fraværende: Lene Faber

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante punkter til næste møde


Beslutning

I forbindelse med temadagen for Hoved MED den 9. oktober 2017 udsendes der et spørgeskema, når referatet fra dagens møde er sendt ud. Spørgeskemaet indgår som et element i et af punkterne på temadagen.

Fraværende: Lene Faber

Til toppen


10. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde der skal informeres om


Beslutning

Følgende punkter blev valgt til videre information:

Punkt 6 - Wistleblower-ordning

Punkt 7 - Fokusområder for Arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020

Fraværende: Lene Faber

Til toppen

Opdateret 12. september 2017