30. november 2017

Hoved MED - Referat

Dato: 30. november 2017
Lokale: Lokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 8. september 2017.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at godkende referatet fra mødet den 8. september 2017. Referatet er tilgængeligt på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 - orientering.


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. Budgetopfølgningen behandles i de enkelte fagudvalg ultimo november og primo december 2017.

Budgetopfølgningen behandles på Økonomiudvalgets møde den 13. december og på Byrådsmødet den 20. december 2017.

På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Beslutning

Søren gav en mundtlig orientering om status på budgetopfølgning 3.

Overordnet ser det fint ud. Der er et overskud på 45 mio. kr., som styrker kassebeholdningen. Der er fortsat udfordringer indenfor Ældreområdet og området for udsatte Børn og Unge, hvor der fortsat er fokus.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Til toppen


4. Evaluering af MED-klippekortmodul


Resume

Den 9. oktober 2017 blev der afholdt temadag for Hoved MED. Der ønskes en evaluering fra dagen.

Sagsfremstilling

Jørgen Enevoldsen fra Parternes Uddannelses Fællesskab (PUF) var tovholder på temadagen og sammen med input fra sparringsgruppe, var der udarbejdet rammeprogram til dagen.

Der blev drøftet flere aktuelle emner og efter mødet blev der udsendt en opsamling af stikord, udsagn, afrapporteringerne fra gruppearbejderne m.v. sammen med fokuspunkter, som der kan arbejdes videre med i det fremtidige arbejde i MED.

Hoved MED bedes evaluere temadagen.

Beslutning

Stor enighed om, at temadagen var rigtig god. Alle bidrog til den gode stemning og der var mange gode drøftelser af forskellige emner. Notatet, som er udarbejdet efter temadagen, er brugbar i den videre proces.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Til toppen


5. Dialog- og samarbejdskultur i organisationen


Resume

Der ønskes en drøftelse af udarbejdet notat vedr. den ønskede dialog og samarbejdskultur i organisationen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Hoved MED har besluttet, at der ikke er behov for etablering af en wistleblower-ordning i Brønderslev Kommune, da MED-systemet er det system der skal anvendes til håndtering af eventuelle dialog- og samarbejdsproblemer

HR er anmodet om, at udarbejder et notat, som beskriver,

  • Hvilken dialog- og samarbejdskultur der er/skal være i organisationen.
  • Hvilke dialogveje der er i MED- og ledelsessystemet, hvis en medarbejder står over for noget, som ønskes videregivet.

Dette notat skal drøftes og evt. justeres i Hoved MED, og derefter danne udgangspunkt for en drøftelse af, hvorledes "ånden" i dialog- og samarbejdskulturen formidles ud i hele organisationen.

Notat fremsendes senere.

Beslutning

Notatet blev drøftet og der var generel enighed om, at det var dækkende, men der var nogle småjusteringer. På den baggrund blev der nedsat en redaktionsgruppe bestående af:

  • Per Kronborg Christensen
  • Lene Svenningsen
  • Bodil Nielsen
  • Jens Chr. Platen.

HR indkalder til møde. Når notatet er justeret, skal det tilbage på møde i Hoved MED, hvor det også skal drøftes, hvordan det formidles ud i organisationen.

Såfremt der er kendskab til eksempler på dårlig dialog- og samarbejdskultur, er det en god idé, at eksemplerne kommer til chefernes, direktionens eller HR´s kendskab, således at der kan ageres konkret.

Udgangspunktet er, at der er anonymitet. Med det menes, at et videre arbejde med en sag evt. kan betyde, at medarbejderen selv vælger, eller i samarbejde med TR/FTR eller overordnet leder vælger at bryde anonymiteten.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Bilag

Til toppen


6. Feriefondens regnskab


Resume

Feriefondens årsrapport for 2016 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende Feriefondens årsrapport for 2016.

Årsrapporten for 2016 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Bilag

Til toppen


7. Årshjul 2018


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2018. Der tages forbehold for ændringer, da det er det nye byråd, som skal godkende datoerne for mødekalenderen 2018 i forhold til det politiske system. Sker der ændringer her, kan det medføre ændringer i datoerne for MED-organisationen

HR indkalder via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

På baggrund af budgetfasen vedr. 2018, udtaler Hoved MED, at der fremover skal være tydelighed og gennemsigtighed i budgetforslagene. Såfremt der arbejdes med reduktionspuljer, afdækningsforslag eller andre besparelsesforslag, er det vigtigt, at de er beskrevet således, at man kan gennemskue, hvad det drejer sig om. Dernæst er det nødvendigt med en acceptabel tid til høringsprocessen, så såvel Fag Med som Hoved MED får mulighed for at sætte sig kvalificeret ind i forslagene og deres betydning i organisationen.

Der var enighed om, at møderne i Hoved MED flyttes til fredag formiddag. Årshjulet godkendes i øvrigt.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Bilag

Til toppen


8. Gensidig orientering - herunder relevante punkter til næste møde


Beslutning

Intet.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Til toppen


9. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde der skal informeres om


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Hoved MED beslutter, at ingen af punkterne fra dagens møde har indhold nok til nyhedsbrevet.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Chr. Platen

Til toppen

Opdateret 14. december 2017