14. december 2018

Hoved MED - Referat

Dato: 14. december 2018
Lokale: Lokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 13. september 2018.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at godkende referat fra mødet, den 13. september 2018. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Jesper Jensen bemærkede at han havde forventet, at bemærkningen omkring behov for midler til faglokaler på folkeskolen var blevet indskrevet i referatet.

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 – status på aftalepunkter fremsendes inden mødet.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september, behandles i Direktionen den 04. december, Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 til orientering.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 2,8 mio. kr..

I budgetopfølgning pr. 31/3 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primærtnye tal vedr. nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. - der er budgetteret med en regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulæreprogram - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Mindre indtægter på beskæftigelses- og budgetgaranterede områder skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Jordforsyning har pr. 30/9 bidraget med indtægter for 7,7 mio.kr.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter. Som det ses i ovenstående tabel, har der igennem hele 2018 været forventning til en mindreudgift på området, der er igennem året er fuldt tæt og justeret løbende.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,3 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,9 mio.kr. i denne budgetopfølgning. I budgetopfølgning pr. 30/6 var forventningen 4,2 mio.kr. i merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., der primært dækker over merudgifter på sygeplejeområdet.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som kan henføres til Udsatte børn og unge. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr. På UngeCentret forventes der balance på området for Ungefamilier.

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2018 er på 77,6 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2017 på 17,8 mio. kr. Det samlede anlægsforbrug forventes at være på 46,5 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 31,1 mio. kr., som vedrører ikke afsluttede anlægsprojekter og endnu ikke frigivne rådighedsbeløb.

Afvigelsen på Økonomiudvalgets område består primært af ikke frigivne midler fra anlægspuljer. Under Teknik- og Miljøudvalgets områder skyldes afvigelsen også ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt byggemodningsprojekter, der først forventes færdige til foråret 2019.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • at puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 behandles i Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Indstilling

Direktionen, 4. december 2018, pkt. 5:

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 20 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne.

I forhold til sidste budgetopfølgning:

 • De samlede udgifter til udsatte børn og unge udvikler sig fortsat i den rigtige retning
 • Overskridelserne på ældreområdet har dog udviklet sig negativt, bl.a. pga. flere borgere på høj takst på friplejehjem og flere pladser generelt. Der er iværksat initiativer til at modvirke især overskridelserne på hjemmesygeplejeområdet
 • På social og sundhedsområdet er de forventede overskridelser formindsket i forhold til forventningerne ved 2. budgetopfølgning, dog er der fortsat udfordringer i forhold til tomme pladser og deraf følgende mindre indtægter
Beslutning

Jens Davidsen gennemgik budgetopfølgningen.

Taget til efterretning.

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Nedsættelse af Lokal MED samt ændring af AMG, Børne- og Familieområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/Hoved MED

Hoved MED bedes godkende forslag om nedsættelse af Lokal MED samt ændring af Arbejdsmiljøgruppe i Børne- og Familieafdelingen.

Sagsfremstilling

Hidtil har man i Børne- og Familieafdelingen afholdt personalemøder med MED-status 4 gange årligt. Personalemøderne tæller i dag så stort et antal medarbejdere, at det ikke længere er hensigtsmæssigt i forhold til drøftelser af personalepolitiske emner. Af Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse §12 fremgår det, at der ved arbejdspladser på mere end 20 medarbejdere etableres et Lokal MED.

Det foreslås på den baggrund, at der i hele Børne- og Familieområdet nedsættes et Lokal MED, jf. §11 i lokalaftalen. Størrelsen her af skal være så stor, at der er tale om et funktionsdueligt udvalg. Det foreslås, at Lokal MED for Børne- og familieområdet består af; Børne- og Familiechefen (formand), 1 Arbejdsmiljørepræsentant, 2 ledelsesrepræsentanter (udpeget af Børne- og Familiechefen) samt tre medarbejderrepræsentanter. Denne sammensætning læner sig op ad sammensætningen i Jobcentrets Lokal MED. De to ledelsesrepræsentanter vælges af Børne- og Familiechefen efter de tre medarbejderrepræsentanter er valgt. Dette for at sikre et bredt sammensat Lokal MED.

AMR i PPR foreslås ændret til at repræsentere hele Børne- og Familieområdet sammen med den AMR, der i dag dækker Hegely, Myndighedsgruppen samt Sundhedsplejen. Den AMR, der i dag dækker Støtteteamet, dækker ikke andre medarbejdere i Børne- og Familieområdet. Det foreslås, at der fremadrettet etableres AMG bestående af de to AMR'er samt Børne- og Familiechefen.

Indstilling

Direktionen, 4. december 2018, pkt. 8:

Direktionen anbefaler, at Hoved MED godkender den ændrede amr-struktur samt at der etableres et lokaludvalg.

Beslutning

Hoved MED godkender, at der oprettes Lokal MED på Børne- & Familieområdet samt ændring af AMG.

Lokaludvalgets sammensætning aftales lokalt mellem Børne- og Familiechefen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på området med henblik på at sikre bedst mulig repræsentation i forhold til faggrupper og AMR.

Velvidende, at det er lokalt, sammensætningen aftales, udtrykker medarbejdersiden, at 1 AMR og 3 medarbejderrepræsentanter, som det fremgår af sagsfremstillingen, er lidt i forhold til at dække så bredt et område. En bekymring medarbejderne også frembragte på personalemøde den 5. december 2018.

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Retningslinje for opfølgning på nærvær og fravær


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

Efter sidste møde i Hoved MED har arbejdsgruppen tilrettet "Retningslinjer for opfølgning på nærvær/fravær" med redaktionelle ændringer.

Samtidig er retningslinjen rettet således, at der igen står, at der ved spredt fravær forstås sygdom i 5 perioder indenfor 6 måneder.

Den tilrettet retningslinje er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget drøftede bl.a. følgende::

 • Det kan være interessant at følge op – virker retningslinjen efter hensigten? At der er fokus på de langtidsfriske ?
 • Fremadrettet kan det være relevant at kigge på nærvær i forhold til de kolleger, der er på arbejde og skal løse flere opgaver, når en kollega er sygemeldt – bl.a. i forhold til prioritering af opgaver, trivsel mv. (Noget der ligger ud over denne retningslinje).

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Personalepolitisk redegørelse 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/Hoved MED

Personalepolitisk redegørelse 2017 til orientering.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads og giver et overblik over arbejdspladsen og dens mangfoldighed.

I redegørelsen beskrives personaleudviklingen i forhold til: ansættelsesform og –type, køn, alder og beskæftigelsesgrad, ligesom redegørelsen giver et overblik over lønudvikling, sygefravær og rekruttering.

Overordnet viser dette:

 • Et fald på 2,6% i antal fuldtidsstillinger fra 2015 til 2017.
 • At 82% af medarbejderne er kvinder, og 18 % er mænd, hvilket er uændret fra år 2015.
 • At gennemsnitsalderen for medarbejderne er 47 år. Dette samme gjorde sig gældende i 2015.
 • At medarbejderne i gennemsnit har beskæftigelsesgrad på 33,8 timer pr. uge, hvilket er uændret fra år 2015.
 • At gennemsnitslønnen udgør 36.310 kr. og ligger på niveau med løngennemsnittet for omegns-kommunerne.
 • At sygefraværet udgør 4,78% i år 2017, og der er siden implementeringen af Nærvær og Fravær sket et samlet fald i sygefravær på 5% i perioden fra 2014 til 2017.
 • At der har været 328 stillingsopslag med i alt 13.637 ansøger, hvor der i gennemsnit har været 42 ansøgere pr. opslag. Dataene viser, at der generelt ikke er rekrutteringsvanskeligheder.

”Personalepolitiske initiativer” fortæller blandt andet om de initiativer, som HR har sat fokus på. Herunder:

 • "I samspil med borgerne”
 • De tre værdier – Nysgerrig, fællesskabende og modig – som er besluttet af Byrådet
 • Der blev i foråret 2017 udarbejdet Fokusområdet for arbejdsmiljøarbejdet i Brønderslev Kommune
 • Fraværsindsatsen Nærvær og Fravær blev evalueret, både kvalitativt og kvantitativt. Resultatet blev blandt andet workshops for kommunens ledere.
 • I november/december 2017 blev trivselsmålingen gennemført. Der var en samlet svarprocent på 81 %. Trivselsmålingen for 2017 viser en god trivsel, og der er fremgang i størstedelen af emnerne sammenlignet med trivselsmålingen for 2015.

Stabsforvaltningen foreslår, at Direktionen godkender Personalepolitisk redegørelse 2017 og videresender redegørelsen til orientering i Hoved MED og Økonomiudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 27. november 2018, pkt. 7:

Godkendt med redaktionelle rettelser.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og drøftelse

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 11:

Taget til efterretning.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Drøftelserne gik bl.a. på, at der kan gemme sig mange ting i tallene. F.eks. at der generelt ikke er rekrutteringsproblemer i kommunen. Men på f.eks. SOSU-området er der store rekrutteringsproblemer, hvilket er en udfordring også i andre kommuner. Der opstår også større behov for rekruttering, hvis vi ikke sørger for at fastholde medarbejdere.

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Feriefondens regnskab 2017


Resume

Feriefondens regnskab for 2017 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende Feriefondens regnskab for 2017.

Regnskabet for 2017 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Per Kronborg Christensen orienterede om, at feriefonden nu kan findes på Facebook (Feriefonden for Brønderslev Kommune).

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Årshjul for MED-organisationen 2019


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2019 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2019.

HR indkalder til møderne via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Hoved MED tilkendegiver, at der er udfordringer med den foreslåede mødedato 28. juni, idet det er skolernes sidste skoledag inden sommerferien. Datoen ændres til 1. juli 2019 kl. 13.00.

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information, herunder relevante emner for næste møde


Resume

Til gensidig information.

Sagsfremstilling
 • Workshop for AMR, TR og ledere i Brønderslev Kommune på Arbejdsmiljødagene i Vrå Idrætscenter, den 21. marts 2019
 • Arbejdsskade under befordring til og fra arbejde - opfølgning fra sidste møde
Beslutning

Jens Chr. Platen orienterede om punkterne.

Reglerne om arbejdsskadeforsikring under befordring er nu beskrevet i personale ABC.

Hvis der er tvivlsspørgsmål om, hvorvidt man i en konkret situation er dækket eller ikke, kan der rettes henvendelse til HR med henblik på afklaring heraf. HR vil i disse tilfælde undersøge den konkretet situation og give et konkret svar.

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Til toppen


10. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Der orienteres om følgende:

 • Retningslinier for nærvær og fravær
 • Personalepolitisk redegørelse
 • Feriefonden på Facebook

Lena Skjødsholm, Lene Faber og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 19. december 2018