13. december 2019

Hoved MED - Referat

Dato: 13. december 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Annette Mellemgaard, Lene Faber, Maria Andreasen mødte for Rita Nielsen og Maria Charlotte Pedersen mødte for Marianne Heilskov Hansen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 3. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende referat fra mødet, den 3. oktober 2019. Referatet er tilgængeligt på hjemmesiden og e-Dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Annette Mellemgaard, Lene Faber, Maria Andreasen mødte for Rita Nielsen og Maria Charlotte Pedersen mødte for Marianne Heilskov Hansen

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - pr. 30.09.2019


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 30/9 - 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 19,8 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er det en forbedring af driftsområderne på 5,4 mio. kr. og forbedringen skyldes primært et ændret skøn på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Derudover er der via Lov- og cirkulæreprogrammet modtaget 2,4 mio. kr. i 2019. På Byrådsmødet den 30/10-2019 blev det vedtaget, at dette beløb indregnes på de relevante udvalg, og at indtægten skal bidrage til at nedbringe et evt. forventet merforbrug.

Anlægsbudgettet ekskl. jordforsyningen er i 2019 på 69,1 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2018 på 29,3 mio. kr. Det samlede netto anlægsforbrug forventes at være på 44 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 25 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører midler afsat til Hedelund. Det øvrige restbudget er både endnu ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt anlægsarbejder, der ikke afsluttes i år.

En uddybning af de enkelte områder fremgår af budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen behandles i ØK den 11. december 2019 og i BY den 18. december.2019.

Direktionen den 5. november 2019

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 14 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne. Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Jf. budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale med KLK om analyse af området. Udarbejdelse af analyse og efterfølgende implementering forventes at kunne mindske udfordringerne på området fremadrettet. I forhold til udfordringerne på det samlede børn og ungeområde, vil der som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Det samledes overskud kan primært henføres til indtægtssiden og beskæftigelsesområdet og overskuddet på disse områder er opjusteret siden sidste budgetopfølgning. Her især skønnet for midtvejsregulering på af indtægterne ændret, mens ændringer i skønnet til fleksbidrag og integrationsområdet er årsagen til ændringerne på beskæftigelsesområdet.

Direktionen bemærker at kommunens serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. På landsplan ser serviceudgifterne imidlertid ud til at overskride kommunernes samledes serviceramme. Der vil derfor frem mod lukningen af regnskabet være fokus på om kommunens skøn over serviceudgifter fortsat holder og dermed om der bliver behov for tiltag for at undgå en overskridelse af serviceudgifterne for hermed at mindske risikoen for en sanktion.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Stabsforvaltningen foreslår, at

 • Der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • Puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles
 • Der gives en tillægsbevilling på 27,3 mio. kr. i indtægt i 2019 vedr. salget af HMN GasNet P/S samt at der gives en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2020 vedr. tilskudsreduktionen
 • Der på politikområde 601 gives en negativ tillægsbevilling på -3,4 mio. kr. i 2019 vedr. dimensionering af SOSU-elever samt at der samtidig gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 på området
Beslutning

Jens gav en orientering om budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2019.

Budgetopfølgningen viser, at der er en afvigelse på ca. 14 mio. kr. i forhold til budget 2019. Det er de samme områder der er udfordret og det vil der blive taget højde for i 2020.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. Der er dog risiko for sanktion, da serviceudgifterne på landsplan ser ud til at overskride kommunernes samlede serviceramme.

Fraværende: Annette Mellemgaard, Lene Faber, Maria Andreasen mødte for Rita Nielsen og Maria Charlotte Pedersen mødte for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


4. Feriefondens regnskab 2018


Resume

Feriefondens regnskab for 2018 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende Feriefondens regnskab for 2018.

Regnskabet er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Per gav en kort status på Feriefondens huse.

Der er udfordringer med udlejning af huset i Hou og derfor har Feriefonden indkøbt nye møbler samt skiftet gulvet i huset for at optimere udlejningen.

På grund af den nye ferielov får Feriefonden ingen penge næste år og derfor vil der ikke ske nye investeringer.

Hoved MED godkendte regnskabet.

Fraværende: Annette Mellemgaard, Lene Faber, Maria Andreasen mødte for Rita Nielsen og Maria Charlotte Pedersen mødte for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


5. Årshjul for MED-organisationen 2020


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2020.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Mødet i Hoved MED, fredag den 26. juni 2020 ønskes flyttet til torsdag, den 25. juni 2020.

Øvrige datoer godkendt.

Fraværende: Annette Mellemgaard, Lene Faber, Maria Andreasen mødte for Rita Nielsen og Maria Charlotte Pedersen mødte for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


6. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

1.

Økonomiudvalget har i forbindelse med drøftelse af udkast til sundhedspolitik i Brønderslev kommune vedtaget følgende:

 • Hoved MED anbefales at drøfte hvorledes og hvorvidt rygning i arbejdstiden på kommunale matrikler kan undgås.
 • Ligeledes opfordres MED systemet til at indtænke ”Bevæg dig for livet” således det kan indpasses hensigtsmæssigt i den lokale arbejdstidstilrettelæggelse og borgerbetjening

Punktet er på nuværende tidspunkt en information om, at det på et senere tidspunkt vil fremkomme som selvstændige dagsordenspunkter på Hoved MED.

2.

HR orienterer om, at der søges puljemidler fra en ny sygefraværspulje "sygefravær på offentlige arbejdspladser", der kan understøtte de igangværende indsatser med at nedbringe sygefraværet.

Sygefraværspuljen på 100 mio. kr. er en del af aftalen om "ledelse og kompetence", som KL, Danske Regioner og den tidligere regering indgik d. 31. januar 2019. Der bliver udmøntet 50 mio. kr. i år og 50 mio. kr. i 2020. Der kan søges om puljemidler inden for følgende kommunale områder:

 1. Døgninstitutioner
 2. Daginstitutioner
 3. Undervisning

Ansøgningsfristen er den 5. december 2019.

Beslutning

Ad 1)

Under emnet "rygning" havde medarbejdersiden følgende umiddelbare tanker:

 • Ingen generelle holdning til emnet
 • Fokus på det er en sundhedspolitik
 • Signalværdi ved rygning
 • Rygning kan skabe "splid" på arbejdspladsen, især i forbindelse med pressede situationer
 • Vil nye tilvælge Brønderslev Kommune, hvis rygning i arbejdstiden på kommunale matrikler ikke er tilladt eller omvendt
 • Lige usundt at ryge udenfor matriklen, som det er på matriklen
 • Vil der være forskel om man har betalt eller ikke betalt pauser?
 • Vil der blive tilbudt rygestopskurser?
 • Mange dilemmaer forbundet med emnet

Under emnet "Bevæg dig for livet" havde medarbejdersiden følgende umiddelbare tanker:

 • Skal indpasses med arbejdet
 • Mange er i bevægelse i forvejen i forbindelse med arbejdet
 • Kan godt være det "koster", men langsigtet er det en god investering
 • Skal tænkes ind i arbejdet
 • Differentieres de enkelte arbejdspladser
 • God idé at se på arbejdsmiljøorganisationen

Ad 2)

Jens Chr. gav en orientering om, at der er indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, hvor der er afsat en puljer til:

 • Rejsehold (AT)
 • Videnspakker (AT)
 • Ledelsesinformationsværktøj (STAR)
 • Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser (STAR)

HR har søgt 2,5 mio. kr. til et 2 årigt projekt fra puljen til sygefravær. Der forventes afklaring inden jul. Der sendes besked til Hoved MED, når HR har modtaget besked fra STAR.

Fraværende: Annette Mellemgaard, Maria Andreasen mødte for Rita Nielsen og Maria Charlotte Pedersen mødte for Marianne Heilskov Hansen

Til toppen


7. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Det blev besluttet, at på grund af den korte dagsorden er det eneste punkt, der skal orienteres om følgende:

 • punkt 4 - Feriefondens regnskab 2018

Fraværende: Annette Mellemgaard, Maria Andreasen mødte for Rita Nielsen og Maria Charlotte Pedersen mødte for Marianne Heilskov Hansen

Til toppen

Opdateret 16. december 2019