25. juni 2020

Hoved MED - Referat

Dato: 25. juni 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater fra møderne, den 13. december 2019 og den 12. maj 2020

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende referaterne fra møderne, den 13. december 2019 og den 12. maj 2020.

Referaterne er tilgængelige på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Referaterne blev godkendt.

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Denne budgetopfølgning er på alle udvalgsområder, i mere eller mindre grad, præget af usikkerheden i forhold til Covid-19 situationen. På det enkelte udvalg er der på de efterfølgende sider nævnt de væsentligste områder, der er direkte påvirket af Covid-19. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er det dog stadig få udgifter, der er afholdt pga. Covid-19 - udgifterne viser sig de kommende måneder.

Der forventes en kompensation til dækning af nettomerudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen forventes som en generel kompensation til kommunerne under ét.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 18,3 mio. kr. Der er budgetteret med en forventet udgift på efterregulering/midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud m.v. på ca. 9 mio. kr., men der forventes ved seneste prognose en positiv regulering af området på ca. 9,0 mio. kr.

På driftsområderne under ét er der stort set balance. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nedenfor nævnes de væsentligste årsager til afvigelsen på driftsområderne.

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som vedrører et forventet mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på Børne- og Familieområdet på 4,2 mio.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af færre klasser i skoleåret 2020/2021.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes der balance, men der er dog stor opmærksomhed påudgifterne til forsikrede ledige som følge af Covid-19.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Beløbet blev fejlagtigt indarbejdet i Budget 2020, da kommunen samtidig modtager midlerne via finansloven i 2020 og 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

Direktionen den 28. april 2020, pkt. 5:

Direktionen bemærker med tilfredshed, at der ved udgangen af 1. kvartal er et driftsoverskud på ca. 17. mio. kr. Dette specielt i lyset af de store økonomiske udfordringer kommunen kan forvente i den kommende tid pga. ”Corona-/Coved-19-stituationen”.

Selv om overskuddet primært skyldes ændringer på finansieringssiden er der tilfredshed med, at der ved udgangen af 1. kvartal forventes balance i driftsudgifterne. Denne balance vil blive meget kraftigt udfordret af de økonomiske udfordringer, som ”Corona-/Coved-19-stituationen” forventes at give kommunen de næste kvartaler. Dette især på beskæftigelsesområdet, ældre- og sundhedsområdet, rengørings- og ejendomsserviceområdet, og dagtilbuds- og skoleområdet

Den positive situation på finansieringssiden kan bidrage i forhold til håndtering af de kommende økonomiske udfordringer.

Da kompensationen fra statslig side er udmeldt som blivende fordelt efter bloktilskudsnøglen, betyder dette, at der ikke skal forventes en 1:1 kompensation på de ekstraudgifter Brønderslev Kommune afholder, men at kompensationen gives til kommunerne under et.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt at der foretages omplaceringer af følgende tilpasningspuljer:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • At anlægsbevillingen til ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” på 0,2 mio. kr. flyttes til driften vedr. Rusmiddelcenteret, jf. ØK den 31. marts 2020; pkt.14.
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. maj 2020, pkt. 5:

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Beslutning

Der blev give en orientering på sidste møde på budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020, men Jens gav en opsummering.

Udgangspunktet er, at økonomien ser god ud inden den økonomiske del skal gøres op i forhold til COVID-19.

Medarbejdersiden undre sig over, at det er de samme områder der har underskud, når økonomien er der til at kunne kompensere. Det belaster arbejdsmiljøet for medarbejderne, når der er underskud år efter år.

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


4. Status budget 2021


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

Der gives en status på budget 2021.

Beslutning

Søren gav en orientering om status på budget 2021.

Jfr. aftale om budgetproces skal fagudvalgene op til sommerferien drøfte, hvilke råderumsforslag der skal bringes i spil på møderne til august. Der skal findes forslag svarende til 0,5 pct. Udgangspunktet for drøftelserne er gode, men derfor kan det stadig godt være udfordringer.

Forslagene kan både indeholde beløb, men også procesbeskrivelser. som f.eks.:

 • nye metoder
 • investeringer
 • effektivisering
 • digitalisering
 • omlægninger

Tidsplanen som tidligere er udarbejdet holder.

Alle MED-udvalg bliver indkaldt via Teams for at bliver klædt bedst mulig på til den kommende høring om budget 2021.

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Til toppen


5. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

På Hoved MED gives der en opfølgning og status på COVID-19.

Beslutning

Der blev taget en runde med status/erfaring fra Fag MED i forhold til COVID-19.

Sundhed og Velfærd:

 • Er på den "anden side" nu
 • Har nok værnemidler
 • Situation i Hjørring Kommune har mindet os om, at vi ikke kan/må slappe af - situationen kan hurtig ændre sig
 • Hele tiden opmærksomhed på hygiejne
 • I år har ledelsesniveauet iPad/telefoner med på sommerferie - beredskab, hvis der opstår nye situationer

Børn og Kultur:

 • Skoler og dagtilbud har været i gang i et stykke tid nu
 • Er blevet påmindet om, at tingene hurtig kan ændre sig
 • Kultur er åbnet op - genåbningsplanen følges
 • Rengøringen på skolerne blev sat ned til en gang om dagen, jfr. retningslinjerne. Det var samtidig med, at 6.-10. klasserne startede i skole igen og det gav frustration og utryghed blandt nogle medarbejdere. Tiltag blev iværksat
 • Erfaringer - hvad vi skal bygge videre på efter COVID-19
 • Koordinering af værnemidler

Teknik og Miljø:

 • Der var ingen på Hoved MED, som havde deltaget i mødet. Derfor ingen status herfra, men fremgår af referat fra mødet i Fag MED Teknik og Miljø den 23. juni 2020.

Administrationen og Ejendomsservice:

 • Generelt er det gået godt rigtig godt, selvom nogle var bekymret
 • Rengøringsområdet har oplevet et større sammenhold og samarbejde på tværs af faggrupper
 • Møder via Teams - fremadrettet anvende Teams mere i stedet for fysiske møder

Generelt i hele organisationen:

 • Erfaringer skal opsamles og bearbejdes
 • Processen sat i gang
 • MED inddrages i processen
 • Lægge det "dårlige" på hylden

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Til toppen


6. Fravær som følge af COVID-19


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbruddet af Coronavirus/COVID-19 har der været medarbejdere ved Brønderslev Kommune, der har været syge. Da mange er i kontakt med borgerne i forbindelse med deres arbejde, kan det forventes, at flere vil blive smittet og sygemeldt.

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED ønsker en drøftelse af kommunens politik for nærvær/fravær 1-1-2-4 med henblik på, at fravær, som følge af Coronavirus/COVID-19, håndteres separat og ikke bliver en del af sygdomsstatistikken og de beskrevne procedurer i 1-1-2-4.

Beslutning

Jens Chr. gennemgik kort, at 1-1-2-4 er et dialogværktøj mellem leder og medarbejder i forbindelse med fravær på arbejdspladsen og hvordan forløbet er i 1-1-2-4.

Punktet blev drøfte, og Hoved MED ser sygefravær som følge af COVID-19 som en speciel situation, og det håndteres som en særlig situation og løses i samarbejde mellem den enkelte leder og medarbejder.

Dialogen mellem leder og medarbejder er vigtig, uanset hvilken sygdom det drejer sig om, og rammen for 1-1-2-4, er stadig udgangspunktet.

Hoved MED henviser i øvrigt til sundhedsmyndighedernes vejledninger, der betyder at man bliver hjemme, såfremt man udviser symptomer på COVID-19, og i forlængelse heraf sørger for at blive testet hurtigt.

Uagtet, at dette for den enkelte kan resultere i 5 sygeperioder inden for 6 måneder. Det er i fælles interesse på arbejdspladsen, at alle følger vejledningerne, hvis man udviser symptomer.

Ved usikkerhed om håndtering af den specielle situation og brugen af 1-1-2-4, kan den enkelte leder få sparring i HR.

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Til toppen


7. Analyse af beskæftigelsesgrad og vikarforbrug


Resume

Sagsforløb: ØK/Hoved MED

I forlængelse af budgetaftalen 2020 har HR udarbejdet 1. fase i analyse af vikarforbrug og beskæftigelsesgrad på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet, rengøringsområdet, ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne, og anmodes om at godkende det foreslåede fokus og behandling for det videre arbejde jf. budgetaftale.

Til orientering i Hoved MED.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes mulige modeller for, hvordan folkeskolerne i højere grad kan anvende eget lærerpersonale til at gennemføre den planlagte undervisning i tilfælde af kollegers fravær. På øvrige velfærdsområder i organisationen skulle mulighederne for en reduktion i anvendelsen af vikarer belyses. Tilsvarende skulle mulighederne for at øge antallet af medarbejdere på fuld tid belyses.

Som første del af denne budgetaftale har HR afdelingen derfor gennemført en analyse af beskæftigelsesgrader og anvendelse af vikarer på de forskellige områder. Analyserne skal i første omgang belyse udfordringens omfang og dermed anvendes til at fokusere det videre arbejde med at implementere budgetaftalen på dette punkt.

Det betyder også, at der ikke i materialet er angivet forklaringer på niveauerne på de forskellige områder, da det sammen med forslag til tiltag ligger i næste fase af arbejdet med dette punkt fra budgetaftalen. Analyserne er vedlagt som bilag, men de overordede resultater af analyserne fremgår af de 3 nedenstående tabeller:

Som det fremgår, ligger kommunens beskæftigelsesgrad (gens. antal timer pr. uge) på alle de analyserede områder enten på landsplan eller over.

Ser vi på andelen af fuldtidsansatte, deltidsansatte og timelønnede sammenholdt med resten af landet har vi markant højere andel på fuldtid i dagtilbudsområderådet end i resten af landet, lidt flere fuldtidsansatte på skoleområdet og handicap/psykiatriområdet end i resten af landet, mens vi på ældreområdet og rengøringsområdet har færre fuldtidsansatte end i resten af landet. Andelen af deltidsansatte er markant lavere i Brønderslev på dagtilbudsområdet og handicap/psykiatriområdet, mens andelen af deltidsansatte ligger ca. på samme niveau som landsgennemsnittet i de øvrige områder. Vedr. brug af timelønnede er det især handicap/psykiatriområdet, som han en høj grad af anvendelse af timelønnede, men ældreområdet og rengøringsområder ligger også over landsgennemsnittet.

Vedr. brug af vikarer findes der ikke landsoplysninger vi kan sammenligne med, men generelt er billedet at der er højest vikarforbrug i områderne med døgndækning og i rengøringsområdet, mens det laveste vikarforbrug findes på skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Som næste fase i projektet foreslås det, at der primært fokuseres på de området, som skiller sig ud; det vil sige:

 • Ældreområdet skal analysere forklaringerne på at vi har relativt færre fuldtidsansatte og flere timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.
 • Handicap/psykiatriområdet skal analysere forklaringerne på, at vi har relativt mange timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.
 • Rengøringsområdet skal analysere forklaringerne på at vi har relativt færre fuldtidsansatte og flere timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.

På folkeskoleområdet viser analysen, at muligheden for i højere grad kan anvende eget lærerpersonale til at gennemføre den planlagte undervisning i tilfælde af kollegers fravær er meget begrænset. Der er dog forskel på niveauerne skolerne imellem, og det forslås derfor, at distriktsskoleledelserne skal drøfte årsagerne til forskellene skolene imellem med hensyn til at undersøge mulighederne for en højere grad af anvendelse eget lærerpersonale.

Resultatet af analyserne samt forslag til mulige handlinger forelægges herefter de respektive fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalget. Samtidig sendes sagen til høring og drøftelse i relevante MED-fora.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 5:

Beslutning

Punktet blev drøftet, hvor også punkt 8 og 9 blev bragt i spil, da der er overlap på disse punkter.

På ældreområdet opleves det, at det er svært at få besat fuldtidsstillinger. Dette skyldes bl.a. kultur, men også private faktorer. Grundet opgavernes planlægning og ”pakker” på området, opslås der ofte deltidsstillinger. Brugen af vikarer drøftes.

Hoved MED havde flere overvejelser I forhold til at melde sig som en af de 10-15 nøglekomme til indgå tæt samarbejde med KL og Forhandlingsfællesskabet, hvor man finder lokale løsninger, der fører til, at flere medarbejdere går op i tid/på fuldtid.

Beslutningen blev, at Ældreområdet ønsker at prioriterer sine ressourcer sådan, at de buges på "projekt sygefravær" og dermed ønsker de ikke at melde sig som nøglekommune. Med hensyn til Rengøringsområdet er det ikke aktuelt, da det på området ikke er hensigtsmæssigt med fuldtidsstillinger.

I forhold til Handicap- og Psykiatriområdet blev Hoved MED enige om, at TR og ledelse skal drøfte decentralt om de ønsker at melde sig som nøglekommune.

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


8. Den attraktive arbejdsplads


Resume

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED ønsker en drøftelse af, hvad der skal til for, at Brønderslev Kommune fortsat kan rekruttere samt fastholde medarbejdere, når der også skal tænkes problematikken omkring deltids/fuldtidsstillinger ind i en attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er i fokus.

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED ønsker en drøftelse af, hvordan Brønderslev Kommune fortsat skaber den attraktive arbejdsplads.

Den attraktive arbejdsplads skal ses i forhold til følgende;

 • Rekruttering/fastholdelse
 • Diverse udfordringer ved deltid/fuldtidsstillinger - artikel med som bilag
 • Hvad ønsker vores kollegaer, hvordan kan vi få opgavesættet til at hænge sammen, det hele liv (her tænkes ”hjemmelivet” også ind)
 • Skæv aldersfordeling
 • Videreuddannelse/faglig udvikling
 • Løn
 • Politisk udmelding ved budget 2020 – der ønskes flere fuldtidsstillinger
Beslutning

Begrebet "Den attraktive arbejdsplads" blev drøftet og mange forskellige perspektiver blev bragt i spil i forhold til, hvad der kendetegner en attraktiv arbejdsplads. Nogle af drøftelserne gik bl.a. på:

 • Udviklingen i opgaverne. Vigtig at den enkelte medarbejder føler at opgaverne er udfordrende og passende ift. ens kompetencer
 • Mulighed for kompetenceudvikling er også en vigtig parameter
 • Personaleomsætning. Omsætningen må ikke blive for stor, da det belaster arbejdspladsen i.f.t. brug af kræfter på oplæring, men den må heller ikke være for lille, da ”nyt blod” giver ny inspiration og energi
 • Ledere og medarbejdere skal sammen have fokus på at være en attraktiv arbejdsplads
 • God branding af kommunen kan tiltrække gode medarbejdere og ledere
 • Lønnen skal som minimum være på gennemsnit i.f.t. sammenlignelige kommuner – ellers virker det negativt i.f.t. at være attraktiv
 • Mentor-ordning for nyansatte
 • Arbejdsvilkår – f.eks. fleksibilitet ift. planlægning af arbejdstid og ansættelsesgrad
 • Tag praktikanter fra uddannelsessteder – de unge oplever at kommunen ikke er en kedelig arbejdsplads
 • Vigtigt med godt samarbejde ved uddannelsessteder. Det opleves, at der hvor vi er uddannelsesinstitution, er det lettere at rekruttere

God introduktion for nyansatte

Generelt er Hoved MEDs holdning, at Brønderslev Kommune skal fastholdes og udvikles som attraktiv arbejdsplads med baggrund i værdierne modig, nysgerrig og fællesskabende.

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


9. Personalepolitisk redegørelse 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/Hoved MED

Personalepolitisk redegørelse fremsendes til orientering til Hoved MED.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse giver et overblik over personaleområdet i Brønderslev Kommune. Redegørelsen viser, hvordan kommunens største arbejdsplads med knap 2800 ansatte har udviklet sig på væsentlige parametre på det personalepolitiske område.

Overordnet viser redegørelsen:

 • At antallet af fuldtidsstillinger i Brønderslev Kommune er steget med 1,6% fra 2017-2019
 • At der er sket en markant stigning i antallet af fleksjobansatte fra 2017-2019
 • At 82% af medarbejderne er kvinder og 18% er mænd
 • At gennemsnitsalderen for medarbejderne er 46,5 år
 • At 57% af lederne er kvinder og 43% er mænd
 • At gennemsnitsalderen for lederne er 51,7 år
 • At medarbejderne i gennemsnit arbejder 34 timer pr. uge
 • At gennemsnitslønnen udgør 37.580 kr. i 2019, hvilket er 172 kr. lavere end gennemsnittet i omegnskommunerne
 • At sygefraværet er 4,90% i 2019, hvilket er en stigning på 0,12 procentpoint ift. 2017
 • At der har været 441 stillingsopslag med i alt 17.321 ansøgere, hvor der i gennemsnit har været 39 ansøgere pr. opslag

Afsnittet ”Personalepolitiske initiativer” fortæller blandt andet om de initiativer, som HR har sat fokus på. Herunder:

 • At der er udarbejdet fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet, som er styrende for arbejdsmiljøarbejdet frem til 2020
 • At Brønderslev Kommune er blevet tildelt 2,7 mio. kr. til analyse og nedbringelse af sygefravær
 • At der er afholdt fyraftensmøder for ledere, AMR og TR
 • At der er afviklet og igangsat forskellige tiltag til lederudvikling
 • At der er gennemført ledelsesevaluering på alle ledelsesniveauer

Staben foreslår, at Direktionen godkender Personalepolitisk redegørelse 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 6:

Godkendt med redaktionelle ændringer. Fremlægges for Økonomiudvalget.

Beslutning

På baggrund af Den Personalepolitiske Redegørelse var der drøftelser i udvalget om:

 • Side 6 - kunne det give mening, at man kan se udviklingen af ledere
 • Side 10 - er der grund til bekymring i forhold til antallet af afskedigelser på grund af sygdom

Redegørelse blev taget til efterretning

Fraværende: Lene D. Faber og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af Arbejdsmiljødagene 2020


Resume

Hoved MED bedes evaluere Arbejdsmiljødagene, der blev holdt den 4. og 5. marts 2020 i Vrå Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljødagene 2020 blev holdt den 4. og 5. marts i Idrætscenter Vendsyssel. Dagene blev afviklet i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommuner.

Hoved MED bedes evaluere dagene.

Der deltog i alt 188 personer fra Brønderslev Kommune. Af de 188 personer deltog 129 af dem på begge dage.

De 188 personer er fordelt således:

 • 77 Ledere
 • 54 AMR
 • 49 TR
 • 8 Andre

I hele arrangementet deltog der 725 personer, den 4. marts og 637 personer, den 5. marts.

Til orientering kan det oplyses, at Arbejdsmiljødagene afholdes den 3. og 4. marts 2021 i Vrå Idrætscenter. Arbejdsgruppen er allerede nu gået i gang med planlægningen af dagene. Mia og Gitte i HR modtager derfor gerne input til f.eks. oplægsholdere eller andet.

Beslutning

Hoved MED opfordre TRIO'erne til at tage afsted på Arbejdsmiljødagene sammen. Om man deltager på de samme workshops eller om man deler sig op og derved får mulighed for mere inspiration via flere workshops, skal den enkelte TRIO selv træffe beslutning om. Det er alt efter, hvad der giver mening. Det er dog vigtigt, at man på forhånd laver en aftale om, hvordan man i TRIO'en efterfølgende gør brug af den viden og inspiration som man får på Arbejdsmiljødagene. Der er mange inspirerende oplæg. Det kan være svært at rumme det hele, og derfor er det vigtigt at have fokus på at bringe det i spil efterfølgende.

Hoved MED roser i øvrigt arrangementet.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Til toppen


11. Strategisk drøftelse af MED arbejdet


Resume

Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Sagsfremstilling

Hoved MED drøftede på møderne i juli og oktober 2019 det strategiske MED-arbejde i Hoved MED.

Fra gruppearbejdet på mødet i juli blev der udarbejdet en opsamling, som dannede udgangspunkt for drøftelsen på mødet i Hoved MED i oktober 2019. Her var der enighed om, at et årshjul/skabelon, fx 4-års, for det strategiske arbejde vil være en fordel. Herudover ønskes der større fokus på at synliggøre de strategiske drøftelser.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på det videre arbejde med det strategiske MED-arbejde i Hoved MED på baggrund af de tidligere drøftelser.

Beslutning

Arbejdsgruppen, der skal arbejde videre med det strategiske MED-arbejde består af:

Rita Nielsen og Lars Andreasen fra medarbejdersiden. Søren og Jens Chr. fra ledersiden.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


12. Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune


Resume

Der ønskes en drøftelse og evaluering af notatet "Dialog og samarbejdskulturen i Brønderslev Kommune".

Sagsfremstilling

Notatet omkring ”Dialog- og Samarbejdskulturen i Brønderslev Kommune” blev godkendt på Hoved MEDs møde, den 23. marts 2018.

Notatet er efterfølgende evalueret på Hoved MEDs møde i marts 2019, hvor det blev besluttet, at det skal evalueres igen i 2020.

Indstilling

Hoved MED, 15. marts 2019, pkt. 6:

Der var enighed om at det overordnet er et godt notat:

Følgende blev drøftet under mødet:

 • Det er et godt notat, men er det synligt ude i organisationen? Her opfordres fremadrettet til at tage notatet med til sit bagland og drøfte det på lokaludvalgsmøder/personalemøder med MED status, samt i TRIO érne, for at sikre implementering af notatet.
 • Der er et par afsnit som kan misforstås, som med fordel kunne formuleres anderledes. Drøftes i forbindelse med næste evaluering.
 • Notatet bringes i spil på Brønderslev dagen på Arbejdsmiljødagene i Vrå 21. marts 2019.
 • Notatet evalueres igen næste år i marts mødet

Fraværende:

Henrik Aarup-Kristensen, Ann Cathrine Vestergaard, Lena Skjødsholm og Jeanette Andersen mødte for Ellen M. Rasmussen.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


13. Generel kompensation - kurser og uddannelse ud fra Personale ABCén


Resume

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED ønsker en drøftelse af afsnittet ”Generel kompensation ifm. kurser og uddannelse” fra Personale ABCén.

Sagsfremstilling

I forhold til en-dags-kurser er beskrevet, at tidskompensation er ”den tid kurset varer, hvis andet ikke er aftalt”.Dette stiller nogle medarbejdere dårligere end, hvad der er overenskomstbestemt og muligvis også dårligere end det, der tidligere har stået i Personale ABCén, hvor der stod: ”medgået tid”.

I forhold til løbende uddannelsesdage er beskrevet, at det er den fastsatte arbejdstid.

I forhold til uddannelse bliver det mere og mere udbredt, at der er behov for kompetenceudvikling og flere kolleger tager et modul i en diplomuddannelse eller uddannelse på sammenligneligt niveau. Det opleves at principperne forvaltes meget forskelligt i organisationen.

Medarbejderrepræsentanterne ønsker en drøftelse af principperne for kompensation og eventuelle behov for konkretiseringer, så medarbejderne kan være trygge i forhold til, hvordan rammen for uddannelse aftales.

Link til: Generel kompensation i forbindelse med kurser og uddannelse

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Til toppen


14. Tjenestefri med løn


Resume

Der ønskes en drøftelse af de overordnede principper i Personale ABC'en om tjenestefri med løn.

Sagsfremstilling

Flere medarbejderrepræsentanter oplever, at det er forskelligt, hvordan aftalen om "tjenestefri med løn" udmøntes.

Med udgangspunkt i Personale ABC'en om tjenestefri med løn ønskes en drøftelse af de overordnede principper for retten til tjenestefri. Bl.a. med udgangspunkt i følgende:

 • Tanker bag aftalen
 • Lever vi op til det?
 • Fungerer det?
 • Er der steder, hvor aftalen giver udfordringer?
 • Er der ting i aftalen, der med fordel kan justeres, for at minimere usikkerheder – f.eks. ting, der ikke længere er tidssvarende

Personale ABC'en - Tjenestefri med løn

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Til toppen


15. Overordnet lønpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Brønderslev Kommunes overordnet lønpolitik til orientering.

Sagsfremstilling

Den overordnet lønpolitik tager udgangspunkt i Byrådets overordnede målsætninger, ledelsesgrundlaget, Brønderslev Kommunes værdier og kommunens samlede personalepolitik.

Den overordnede lønpolitik har et langsigtet formål, der bygger på:

 • Åbenhed
 • Dialog
Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


16. Elever ved Brønderslev Kommune


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Der ønskes en generel drøftelse af ansættelse af elever ved Brønderslev Kommune.

HR har udarbejdet oversigt over antallet og typer af fagområder ved Brønderslev Kommune samt oversigt over konsekvens i forhold til AUB-bidrag.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


17. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Beslutning

Der var brug for at få præciseret reglerne for karantæne i forhold til den mail, der er sendt ud i forbindelse med ferie og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Reglerne er, at hvis man vælger at rejse til et land, der forud for rejsen er "orange", skal medarbejderen gennemføre 14 dage karantæne, inden arbejdet kan genoptages efter hjemkomst . Karantæneperioden er for medarbejders egen regning, d.v.s. løntræk, ferie- eller fleksafholdelse. Er landet "gul" forud for rejsen, men skifter til "orange", mens man opholder sig i landet, skal man ikke i karantæne, når kan kommer hjem, men testet for COVID-19.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Til toppen


18. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Der informeres om følgende punkter:

Punkt 6 - Fravær som følge af COVID-19

Punkt 9 - Personalepolitiske Redegørelse

Punkt 10 - Evaluering af Arbejdsmiljødagene 2019

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Til toppen

Opdateret 1. juli 2020