11. december 2020

Hoved MED - Referat

Dato: 11. december 2020
Lokale: Online
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Dorthea Jensen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 7. september 2020.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende referat fra mødet, den 7. september 2020.

Referatet er tilgængelig på e-Dagsorden og hjemmesiden.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende: Dorthea Jensen

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020. I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der på finansieringssiden blandt andet indarbejdet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet samt særlig Covid-19 kompensation.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 i 2020 opgjort for alle politikområder og samlet vurderet til 12,0 mio. kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen. I økonomiaftalen indgik det, at KL og regeringen ultimo 2020 skal have en opfølgende drøftelse omkring kommunernes samlede Covid-19 udgifter i 2020.

I budgetopfølgning 3, er der ikke taget højde for Regeringens nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen trådte i kraft den 5/11-20.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio. kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter. De skønnede tal er på nuværende tidspunkt 10-15 mio. kr. lavere end KL’s midtvejsregulering, hvilket primært kan henledes til de forsikrede ledige. Senest i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, vil der ske en efterregulering af beskæftigelesstilskuddet til de forsikrede ledige for regnskab 2020.

På de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning kan de enkelte områders afvigelser ses. Af afvigelser kan nævnes et merforbrug på Børn og familie området på 5,1 mio. kr., Unge familie i UngeCenteret på 2,7 mio. kr. samt Socialpsykiatri, handicap og misbrug (myndighed) på 6,4 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,2 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, ialt 58,9 mio. kr.
Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen, 24.11.20 august pkt. 5

Direktionen konstaterer at budgetopfølgning 3 samlet set udviser et overskud. Selvom merudgifterne på det specialiserede voksen-, unge- og børneområde er på samme niveau som ved 2. budgetopfølgning, og at der er stigende udgifter på ældreområdet bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret. Der arbejdes på disse områder med at nedbringe merforbruget jf. beskrivelserne under de enkelte politikområder.

Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i budgetopfølgningen pga. covid-19 situationen. Konsekvenserne af nedlukningen af de 7 kommuner i Nordjylland i starten af november kan heller ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

For skønnet på overførselsudgifterne gælder, at vurderingen af niveauet er usikkert. Pt forventes der således mindre udgifter på forsikrede ledige på mellem 10-15 mio. kr., men denne mindre udgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da der må forventes en modsvarende regulering på indtægtssiden via midtvejsregulering. På de store serviceområder som ældreområdet, skoleområdet og daginstitutionsområdet er det endnu meget vanskeligt at give et præcist overslag over såvel mindre- som merudgifter som følge af covid-19.

På grund af usikkerheden i forhold til udgifterne til covid-19 vil det samlede billede for 2020 først være endeligt ved regnskabsafslutningen. Derfor foreslår Direktionen, at beslutningen om at bevillige midler til covid-19, samtidig følges op med en principbeslutning om, at institutionerne alt andet lige ikke kan overføre mere fra 2020 til 2021 end de overførte fra 2019 til 2020. Samtidig indskærpes det, at der er en forventning om, at der i denne ekstraordinære situation ikke foretages større indkøb sidst på året end man plejer.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Direktionen foreslår, at

 • budgetopfølgningen godkendes og at der under forudsætning af bemærkningerne om overførslerne imellem årene gives de anbefalede bevillinger.
 • puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles.
 • der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 36.000 kr. som vedr. sundhedsplejersker der kan fungere som vaccinationsambassadører – midler fra finansloven 2019.
 • der gives bevilling i forhold til regeringens initiativer i forbindelse med Covid-19:
  • tilskud til fastholdelse af social kontakt – 732.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere – 288.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til beboere på botilbud – 120.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget
  • tilskud til særlige åbningstider for fritidsaktiviteter for ældre – 108.000 Ældreomsorgsudvalget/Fritids- og Kulturudvalget
 • der frigives 7,5 mio. kr. fra anlægspuljen til jordforsyningsindtægter til året grundsalgsindtægter.
Beslutning

Jens gav en status på budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgning 3 viser samlet et overskud. Der skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i budgetopfølgningen p.g.a. situationen med COVID-19. Der forventes først et samlet billede for 2020 ved regnskabsafslutningen.

Direktionen har foreslået, at institutioner ikke kan overføre mere fra 2020 til 2021 end de overførte fra 2019 til 2020, dog således at der tages hensyn til specifikke allerede besluttede opsparingsprojekter o.l. Direktionen er opmærksom på at institutioner, der først sent på året har modtaget politisk prioriterede midler til mere personale, kan blive udfordret ift. serviceniveauet på institutionerne, hvilket ikke er hensigten.

Der er fortsat udfordringer indenfor det specialiserende voksen-, unge- og børneområde samt på Ældreområdet. Med de tilførte midler håber man på, at der ser anderledes ud, når man går ind i 2021.

Orienteringen blev drøftet.

Fraværende: Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


4. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

På mødet gives der en opfølgning og status på COVID-19 på tværs af områderne indenfor Brønderslev Kommune, herunder:

 • Influenzavaccine
Beslutning

Status fra de 4 Fag MED i forhold til COVID-19:

Fag MED Sundhed og Velfærd:

 • Har været i gang under hele forløbet
 • Smittetallet stiger
 • Fortsat vigtigt at lade sig teste og benytte den testkapasitet, der er til rådighed i kommunen

Vaccine:

 • Vaccinen en tæt på
 • Der er udarbejdet rækkefølge for, hvem der skal have vaccinen
  • udsatte borgere
  • sundhedspersonale
 • Udfordringer i logistikken. Den første type vaccine skal opbevares ved minus 80 grader
 • De første danskere forventes vaccineret medio januar 2021

Fag MED Børn og Kultur:

 • Dele af skole- og dagtilbudsområdet har været nedlukket
 • Vibeke roser for den store omstillingsparathed - både i forhold til nedlukning, men også i forbindelse med genåbningen
 • anerkendelse fra både ledersiden, men også fra medarbejdersiden for at der gives den nødvendige tid i omstillingsprocessen
 • Fag MED Børn og Kultur spørger Lokaludvalgene om der er processer, de kan understøtte dem med. Det følges op på kommende møde i Fag MED.
 • Godt med et højt kommunikationsniveau
 • Medarbejderne er ved at være "Corona-trætte"
 • Læring - både af ned- og oplukningerne
 • Vigtigt at huske de positive sider Corona har bragt med - ikke kun de negative

Fag MED Teknik og Miljø:

 • Medarbejder i Vej og Park har ikke mulighed for at arbejde hjemme
  • Arbejder ude og anvender værnemider ved behov
 • Tilført 5 mio. kr. i ekstrabevilling, som har medført ansættelse af 14 nye medarbejder
  • Mange opgaver er blevet løst under perioden med Corona

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice:

 • Generelt går det ok
 • Meget forskelligt, hvordan medarbejderne har arbejdet i perioden
  • været på arbejde i hele perioden
  • arbejder i rul
  • arbejder hjemme
 • Nogle medarbejder begynder at blive psykisk påvirket af situationen - det skal vi være opmærksomme på

Der bliver spurgt ind til, hvordan Brønderslev Kommune forholder sig til loven, som giver arbejdsgivere mulighed for at kræve corona-test af medarbejdere. Ledelsen har for nærværende ikke planer om at bruge værktøjet, da der er ledelsesmæssig tillid til, at medarbejderne lader sig teste, hvor der er behov.

I forhold til spørgsmålet om influenzavacciner tages spørgsmålet op igen, hvis der fra sundhedsmyndighederne kommer flere vacciner.

Fraværende: Dorthea Jensen

Til toppen


5. Rygning og rygepolitik


Resume

Sagsforløb: DIR/Hoved MED/ØK/BY

Drøftelse og fastlæggelse af rygepolitik i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Under behandling af punkt 3 Sundhedspolitik på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2020 blev nedenstående ført til protokol:

”Udvalget opfordrer Byrådet til at beslutte, om der skal være røgfri miljøer og røgfri arbejdstid i Brønderslev Kommune, eller om spørgsmålet herom kan afgøres på den enkelte arbejdsplads. Det betyder samtidig, at denne formulering tages ud af høringsversionen.

Såfremt Byrådet ikke ønsker at træffe beslutning om røgfri miljøer og røgfri arbejdstid, ønsker Carsten Ullmann, at spørgsmålet herom besluttes på den enkelte arbejdsplads.”

Beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget betyder, at rygning i arbejdstiden tages ud af sundhedspolitikken, og i stedet fastlægges separat af Byrådet.

En ny rygepolitik i Brønderslev Kommune kan bygge på flere forskellige modeller, som i varierende omfang begrænser medarbejdernes mulighed for at ryge i arbejdstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har opstillet følgende modeller som udgangspunkt for drøftelserne:

 • A – røgfri arbejdstid
 • B – røgfri arbejdsplads
 • C – røgfri udearealer
 • D – Forsætter med gældende rygepolitik
 • E – opfordring til drøftelse på den enkelte arbejdsplads

Økonomiudvalget har i forbindelse med behandlingen af sundhedspolitikken den 20. november 2019 bedt Hoved MED om at drøfte rygning i Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalgets beslutning:

”Hoved MED anbefales at drøfte, hvorledes og hvorvidt rygning i arbejdstiden på kommunale matrikler kan undgås.

Ligeledes opfordres Hoved MED til at indtænke ”Bevæg dig for livet”, således det kan indpasses hensigtsmæssigt i den lokale arbejdstidstilrettelæggelse og borgebetjening.”

Hoved MED havde en foreløbig drøftelse af Økonomiudvalgets forslag den 13. december 2019 under punktet gensidig information. Signalerne fra medarbejderrepræsentanterne var blandt andet, at de ikke havde en generel holdning til emnet og der er mange dilemmaer forbundet med emnet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at sagen behandles i Hoved MED, inden den sendes i Byrådet.

HR har udarbejdet et notat, som kort beskriver indholdet af rygepolitikkerne i omkringliggende kommuner. Hertil tilføjes, at Region Nordjylland har indført røgfri arbejdstid for alle ansatte pr. 1. januar 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tager stilling til/drøfter, om rygepolitikken i Brønderslev Kommune skal bygge på model A, B, C, D eller E.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere at sagen sendes til drøftelse i Hoved MED forud for den endelige politiske stillingtagen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 24. november 2020, pkt. 6:

Direktionen anbefaler at sagen sendes til Hoved MED inden endelig politisk behandling.

Beslutning

Mange forskellige synspunkter blev fremført under drøftelserne

Hoved MED ønsker ikke at komme med indstilling til punktet om rygning og rygepolitik, da udvalget ikke er enige.

Fraværende: Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


6. Årlig arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Hoved MED bedes drøfte status på forrige års arbejdsmiljødrøftelse, herunder vurdere om sidste års mål er nået.

Samtidig skal Hoved MED beslutte, hvilke emner, der skal fokuseres på i 2021/22.

Sagsfremstilling

I 2019 besluttede Hoved MED, at emnerne for den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse var følgende:

 • Opmærksomhed på, samt forebyggelse af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane
 • Nærvær/fravær med fokus på langtidsfriske og håndtering af langtidssyge

Evalueringen af den Årlige arbejdsmiljødrøftelse er gennemført via en survey undersøgelse i arbejdsmiljøgrupperne og viste følgende:

 • Gennemførselsprocenten ud fra besvarelserne er tilfredsstillingen
 • Arbejdsmiljøgrupperne har taget relevante emner op og de planlagte tiltag og hos 65% levede de planlagte tiltage op til de fastsatte mål
 • Gennemførslen og planlægningen har været udfordret af COVID-19
 • Der efterspørges nem adgang til information omkring den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Det er vigtigt at drøfte strukturen for gennemførsel af Årlig arbejdsmiljødrøftelse i de lokale arbejdsmiljøgrupper og fx sætte den i årshjul, på TRIO møder, Lokal MED møder osv.

Hele resultatet kan ses i vedhæftede bilag.

Ud fra besvarelserne i survey undersøgelsen, samt emnerne i HR strategien, foreslår HR følgende emner for Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2021/22:

 • Læring af erfaringer under COVID-19
 • Fokus på kerneopgaven

Efter Hoved MED har valgt emne for Årlig arbejdsmiljødrøftelse drøfter Fag MED hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres. Herefter planlægger Lokaludvalg/personalemøder med MED-status hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de gennemføres.

Beslutning

Forslag til emner for Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2021/22 blev drøftet. Det blev besluttet, at punktet udsættes til næste møde i Hoved MED, hvor det sættes på som en temadrøftelse i forhold til overordnet emner og eventuelle underpunkter hertil.

Næstformanden gav udtryk for, at resultatet af, hvor mange der har besvaret undersøgelsen og hvor mange, der har gennemført den Årlige arbejdsmiljødrøftelse ikke er tilfredsstillende og det kunne muligvis være relevant at kigge ind i hvorfor det ikke er højere.

Fraværende: Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


7. Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune


Resume

Hoved MED bedes godkende forslag til ny formulering.

Sagsfremstilling

Hoved MED evaluerede notatet "Dialog og samarbejdskulturen i Brønderslev Kommune" på sidste møde, den 7. september 2020.

På mødet blev det besluttet, at formuleringen på side 2, anden øverste afsnit skal omformuleres. Der er nu udarbejdet nyt forslag til formulering, som Hoved MED skal godkende.

Forslag er medsendt som bilag. Sidste afsnit på side 2 vedr. E-learning i det oprindelige dokument er fjernet, da det nu er et betalingsmodul. Afsnittet med grønt er det tilrettede afsnit.

Beslutning

Hoved MED godkendte forslaget.

Fraværende: Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


8. AKUT-midler udmøntning i 2020


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der afsættes årligt midler til uddannelse af TR i kommunen, hvor Hoved MED deltager og står for at planlægge en uddannelsesdag.

I forbindelse med, at COVID-19 situationen har varet det meste af 2020, har det været meget uvist at lave planer og sikre, at alle TR'er kunne få adgang til uddannelsen, grundet forsamlingsforbuddet, der i lange perioder været på 50 personer eller derunder.

Da vi i de seneste år ikke har brugt de midler, der var afsat og vi i 2020 ikke har formået at planlægge og afholde et arrangement, står vi i den situation, at der er 152.000,00 kr. som skal bruges senest den 1. april 2021, ellers skal de sendes retur til KL.

Det ser vi som en udfordring, fordi vi ikke får uddannelse og fordi ubrugte midler går tilbage til KL.

Derfor vil vi i Hoved MED gerne have en drøftelse af:

 • Alternative muligheder for at uddanne TR'er, når vi ikke kan samles?
 • Kan vi planlægge /betale noget inden 1. april 2021 til afholdelse senere i 2021 – hvor Corona forhåbentlig ikke har så stor indflydelse på vores færden?
 • Er det muligt at få dispensation i forhold til tilbageførsel af midler, grundet den særlige situation i 2020, så midlerne ikke skal returneres til KL?

Vejledning og protokollat vedr. AKUT-midler er med som bilag.

Beslutning

Jens Chr. gør opmærksom på, at der i protokollatet står, at der godt kan planlægges aktiviteter nu, som først er til afholdelse i den nye overenskomstperiode. Ud fra dette blev besluttet, at der fortsat planlægges arrangement til afholdes i 2021.

Samtidig undersøger HR ved KL om det er muligt, at overflytte midler til næste overenskomstperiode.

Fraværende: Dorthea Jensen

Bilag

Til toppen


9. Seniorvilkår


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Vi tillidsrepræsentanter oplever, at flere kolleger er interesseret i at høre om hvilke seniorvilkår, der er i Brønderslev Kommune.

Vi kan oplyse vores kolleger om hvilke rettigheder, der er forhandlet i overenskomsten for et konkret arbejdsområde. Ligeledes kan vi læse, hvad der fremgår at personale ABC'en og i nogle tilfælde, er der dialog med den lokale ledelse. Det er meget ukonkret og svært at forholde sig til.

Vi ser, at seniorvilkår bliver mere og mere aktuelle, når vi skal være på arbejdsmarkedet længere og længere tid. Derfor vil vi gerne have en drøftelse af:

 • Hvad er den overordnede holdning til seniorvilkår i Brønderslev Kommune?
 • Hvordan sikrer vi i Brønderslev Kommune rimelige forhold for seniorer, så gode og stabile medarbejdere kan fortsætte på arbejdsmarkedet ?

Denne drøftelse kunne bl.a. handle om:

 • Tilbud om seniorsamtaler. Gør vi det (Rammeaftalen)?
 • Seniorstillinger. (Rammeaftalen)
 • Ret til at lave aftaler, der imødekommer seniorer
 • Ret til at gå ned i tid (evt. med bibeholdelse af fuld pensionsindbetaling, fastholdelsesbonus og lign.)
 • Ret til indflydelse på vagtplan – f.eks. kun dagvagter eller lign.
 • Andet
Beslutning

Søren orienterede om, at Brønderslev Kommune generelt har en positiv holdning til at fastholde medarbejderne på arbejdsmarkedet Dette skal ske i overensstemmelse med rammerne i de enkelte overenskomster samt i Rammeaftalen om seniorpolitik.

Rammeaftalen lægger op til, at senioraftaler laves på de enkelte arbejdspladser.

Dilemma: Senioraftaler handler ofte om nedsat tid, hvor kommunen generelt har et fokus på at få medarbejderne på fuld tid.

Det blev aftalt på mødet, at HR tjekker, om der er uoverensstemmelse i forhold til Personale ABC'en og Rammeaftalen, samt at emnet tages med på næste møde i Hoved MED

Fraværende: Dorthea Jensen

Til toppen


10. Datasikkerhed på mobile enheder i Brønderslev Kommune


Resume

Orientering om indførslen af MDM(Mobile Device Management) system til sikring af data på mobile enheder.

Sagsfremstilling

Når nye systemer kommer til, senest hele Office 365 miljøet, men også flere andre fagsystemer, giver det ofte nye muligheder for adgang, f.eks. fra mobile enheder og i form af hjemmearbejde. Når man tilgår personoplysninger fra andre lokationer (f.eks. hjemme) og fra mobile enheder, er der nogle skærpede lovmæssige krav. De handler primært om at beskytte personoplysninger, f.eks. muligheden for at lukke/slette en telefon/iPad, hvis den f.eks. mistes i en lufthavn eller bliver stjålet. Kravene findes nærmere beskrevet i bl.a. GDPR og NSIS.

For at kunne leve op til sikkerhedskravene, skal alle enheder der tilgår kommunens systemer, være tilknyttet et MDM-system. Vi har stort fokus på at bevare fleksibiliteten, og samtidigt at høste fordelene ved, at håndtere programmer og telefoner/abonnementer i et centralt system. Det har også værdi at kunne opsige aftaler/abonnementer, og slette enheder der ikke længere er i brug, og på den måde give et retvisende overblik over kommunens ejendom.

MDM implementeres for alle medarbejdere og for alle enheder, dvs. alle de enheder der aktuelt er i brug i kommunen, og pr. automatik alle enheder der købes fremadrettet.

Sådan bliver den daglige anvendelse

I dagligdagen vil man ikke bemærke MDM, alt fungerer som det plejer. Det nye bliver, at en enhed skal tilknyttes MDM systemet, før den kan få adgang til kommunens systemer, som f.eks. mail, kalender mv. Når en enhed er tilknyttes MDM, er der 2 scenarier for anvendelse (benævnelsen telefon dækker også over iPad/tablet).

1) en kommunetelefon, er en telefon som udelukkende anvendes arbejdsmæssigt, og der kan ikke installeres egne apps eller tilknyttes et privat ID. Enheden er koblet op på medarbejderens brugerkonto.

2) en personlig telefon (uanset ejendomsforholdet), er en telefon der bruges arbejdsmæssigt, men også fuldt ud som privat telefon, og er tilknyttet et privat ID og med private Apps. Det er kun de arbejdsmæssige adgange/Apps der er kendte og styret i MDM løsningen. Personlig/private apps og data vil ikke være omfattet af MDM løsningen.

Processen

Implementeringen af MDM løsningen på kommunetelefoner er påbegyndt, og er allerede i drift flere steder i organisationen med stor tilfredshed. Implementeringen af løsningen sker afdelingsvis og Digitalisering og IT vil kontakte hver afdeling for at aftale forløbet.

Beslutning

Jens gav en kort orientering om indførslen af MDM.

Datasikkerheden skal kunne styre de enheder, hvorfra medarbejderne logger på - det gælder også, hvis det er sin private telefon.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Dorthea Jensen, Rasmus Mose, Per Kronborg Christensen og Lene D. Faber

Til toppen


11. Feriefondens regnskab 2019


Resume

Feriefondens regnskab for 2019 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende Feriefondens regnskab for 2019.

Regnskabet er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Regnskabet fra Feriefonden blev godkendt.

Søren gav en orientering i forhold til bilaget om reduktion af feriefondens medlemmer.

Fraværende: Dorthea Jensen, Rasmus Mose, Per Kronborg Christensen og Lene D. Faber

Bilag

Til toppen


12. Årshjul for MED-organisationen 2021


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2021.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Datoerne i årshjulet blev godkendt.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne

Søren gav en orientering om, at Økonomiudvalget har besluttet, at råderumsforslagene skal sendes i høring inden sommerferien

Fraværende: Dorthea Jensen, Rasmus Mose, Per Kronborg Christensen og Lene D. Faber

Bilag

Til toppen


13. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Sagsfremstilling
 1. HR-strategi
 2. Psykisk APV
 3. Status på "ny" fælleserklæring
 4. Status på revision af den lokale MED-aftale
 5. Brev fra KL/Forhandlingsfællesskabet
Beslutning

Ad 1)

Jens Chr. orienterede om, at HR-strategien er på vej gældende for 2021/22. HR har identificeret 3 strategiske målsætninger med tilhørende indsatsområder:

 1. Kvalitet i og effektiv anvendelse af personaleressourcer
 2. Tilpasning af organisationen i forhold til samfundsudviklingen
 3. Ledelsesudvikling

Ad 2)

Den psykiske APV er udsat med baggrund i, at hele arbejdet omkring forberedelsesdelen, handleplanen og implementeringen af den psykiske APV er udfordret, når man ikke på arbejdspladserne kan mødes fysisk. Kortlægningen vil være mulig, men det er lille del af hele processen.

Beslutningen er bl.a. truffet ud fra ledelsesmæssige tilbagemeldinger om ønsket om en udsættelse.

Medarbejderrepræsentanterne udtrykker utilfredshed med, at den psykiske APV er udsat. Mange føler sig presset psykisk ude i organisationen.

Jens gør opmærksom på, at såfremt en arbejdsplads har arbejdsmiljømæssige udfordringer, skal de løses med det samme og ikke afvente en psykisk APV. Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at den psykiske APV kan være en hjælp, hvis det er svært at gå dialog.

Den psykiske APV forventes udsendt i 1. kvartal 2021.

Ad 3)

Der blev udarbejdet i fælleserklæring i foråret, hvor medarbejdere kunne flyttes fra et område til et andet i forbindelse med nedlukningen. Den ophørte i takt med genåbningen. I forbindelse med nedlukningen af de 7 kommuner i november, blev der lavet en ny midlertidig fælleserklæring. Denne kom aldrig i brug.

Ad 4)

Arbejdet er generelt blevet forsinket. Der arbejdes med følgende strategi:

 • Der foretages redaktionelle rettelser i den Lokale MED-aftale i forhold til de faktiske forhold
 • Bilag tilrettes de faktiske forhold
 • Bilag, som ikke relateres til MED-aftalen tages ud af aftalen, men opretholdes som aftaledokumenter i Hoved MED regi
 • Hoved MED inddrages, når arbejdsgruppen har noget mere konkret

Ad 5)

Økonomiudvalget er orienteret om hvilke værktøjer der anvendes i organisationen i dag i forhold til bekæmpelse af seksuel chikane.

Søren ønsker alle et god jul og et godt nytår. Tak for et godt samarbejder under disse specielle omstændigheder.

Fraværende: Dorthea Jensen, Rasmus Mose, Per Kronborg Christensen og Lene D. Faber

Bilag

Til toppen


14. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Punkt 5: Rygning og rygepolitik

Punkt 7: Dialog og Samarbejdskultur i Brønderslev Kommune

Punkt 10: Datasikkerhed på mobile enheder i Brønderslev Kommune

Fraværende: Dorthea Jensen, Rasmus Mose, Per Kronborg Christensen og Lene D. Faber

Til toppen

Opdateret 15. december 2020