7. september 2020

Hoved MED - Referat

Dato: 7. september 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 25. juni 2020.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende referatet fra mødet den 25. juni 2020.

Referatet er tilgængelige på e-dagsorden og hjemmesiden.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020. I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 19,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der påfinansieringssiden indarbejdet bl.a. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, samt særlig Covid-19 kompensation m.v.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 på hvert politikområde i 2020 vurderet til 9,8 mio.kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio.kr. til Covid-19 udgifter for 2020. Kompensationen af udgifter til Covid-19 vurderes af Staten på et senere tidspunkt og der kan derfor komme en regulering til det udmeldte beløb.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio.kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af udgifter til forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter.

Covid-19 udgifter

Økonomiudvalget

2,1

Administration

0,5

Forsikring, beredskab og bygninger

1,6

Børne- og Skoleudvalget

2,1

Skoler og undervisning

1,4

Dagtilbud

0,7

Fritids- og Kulturudvalget

0,3

Fritid, kultur og bibliotek

0,3

Ældreomsorgsudvalget

4,5

Ældreomsorg

4,5

Social- og Sundhedsudvalget

0,8

Sundhed

0,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

0,5

Total

9,8

Det øvrige merforbrug som er opgjort til 9,7 mio.kr. dækker over flere justeringer som kan læses på de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning, men merforbruget skyldes primært, merforbrug på Børne og familieområdet 4,2 mio.kr., Unge Familier i UngeCentret 2,7 mio.kr. samt handicap og psykiatri, myndighed 5,0 mio.kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,3 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, i alt 58,9 mio. kr. Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,6 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 18. august pkt. 5:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at budgetopfølgning 2 stort set udviser balance. Samtidig skal det understreges, at der er stor usikkerhed med budgetopfølgningen pga. skønnet over udgifter som følge af covid-19 er meget usikkert. Især påoverførselsudgifterne er der meget store usikkerheder med hensyn til udgiftsniveauet, hvorfor der også kan forventes en yderligere midtvejsregulering af indtægterne i 2020.

Udover merudgifterne til covid-19 er de største udfordringer i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde, samt det samlede Børn og ungeområde. Herudover er der stigende udgifter på ældreområdet siden sidste budgetopfølgning, bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget forventer en fortsat effekt af arbejdet med KLK-rapporten, ligesom udvalget udbeder sig et notat om de sager, der giver anledning til merudgifter i indeværende år.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids-. og Kulturudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgning 2 taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Jens orienterede omkring budget opfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Den forudgående præsentation af budgettet i teams fungerede rigtig godt.

Merforbruget på serviceudgifterne samt den fastsatte serviceramme blev drøftet under mødet.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje udsendes til høring.

Hoved MED anmodes om høringsvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje fremsendes hermed til høring.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det teksniske budgetgrundlag.

Materialet fremsendes inden mødet.

Frist for høringssvar er 11. september kl. 12.00

Beslutning

Jens orienterede hvordan den landsdækkende serviceramme har indflydelse på Brønderslev Kommunes serviceramme. Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at det kan være svært at forklare, at selvom der er penge i kassen, kan de ikke nødvendigvis bruges på serviceudgifter, da der er regler om det, også ift. landsgennemsnit.

Råderumsforslagene blev drøftet.

Medarbejderne har udarbejdet følgende høringssvar:

En afdækning i råderumsforlag på ½ % lyder ikke at meget – det anerkender vi. Samtidig er ½ % meget hvis der ikke er noget at tage af - ”Man kan ikke plukke håret af en skaldet”

Når vi dykker ned i råderumsforslagene, kan vi se, at der flere steder ikke er konkret beskrevet hvad der foreslås ændret og hvilket besparelsesrationale og konsekvenser det vil få. Enkelte af forslagene er allerede effektueret. Alligevel har Fag MED éne forsøgt at komme med konkrete udtalelser. Udtalelser Hoved MED bakker op om.

Vi ved, at både Direktion og Byrådet er nysgerrige. Derfor håber vi, at I næste år bringer nysgerrigheden i spil og inddrager os tidligere i processen - bl.a. ift. konsekvensbeskrivelserne.

Brønderslev kommune har i mange år generelt haft lave serviceudgifter og anlægsudgifter ift. sammenlignelige kommuner. Bl.a. på daginstitutionsområdet og ældreområdet. Selv med de lave serviceudgifter er der stadig risiko for, at der i budget 2021 skal spares på serviceudgifterne, hvilket vi også ser i nogle af råderumsforslagene. Er det fair, at vi skal ”holdes nede”, fordi vi har været gode til at få meget for lidt? Vi opfordrer jer til at være modige og udfordre servicerammen også den samlede serviceramme – f.eks. gå i dialog om det på bormestermøderne med de øvrige kommuner.

2. budgetopfølgning 2020, viser samlet set, at der er balance i budgettet. Det kan vi kun være tilfredse med. Det er positivt at der på opmærksomhedslisten er tænkt midler til at dække merforbrug på bl.a. Børne – og familieområdet og det specialiserede voksenområde. Områder, hvor vi i flere år har set, at der ikke afsættes midler til foranstaltninger/anbringelser, der SKAL iværksættes og budgettet derfor ikke holder. Såfremt disse ikke indarbejdes i budgettet fremadrettet, er vi bekymret for den konsekvens, det kan have for, om borgerne får den indsats de har behov for og ret til - både på kort og lang sigt og kollegernes arbejdsmiljø/helbred og risiko for medarbejderflugt.

Pr. 31.07.20 ses, en kassebeholdning på 235,8 mio. Det er flot - næsten 3 gange så meget som målsætningen ved udgangen af 2018, hvor målet med den økonomiske politik for overslagsårene 2016-2018 var ca. 80 mio.

Vi ser at Brønderslev kommunen, er i en økonomisk situation, hvor der burde være plads til investeringer – hvilket vi desværre ikke kan se, i hverken råderumsforslagene eller opmærksomhedslisten. Det er relevant at investere i borgere, medarbejdere, anlæg og bygninger. Dette for at tiltrække ressourcestærke borgere og sikre kommunens borgere en værdig service indenfor lovgivningens rammer. Ligeledes for at sikre vore kollegers kompetenceudvikling ift. de mere og mere komplicerede opgaver, der skal løses, og arbejdsforhold, så det ikke går ud over arbejdsmiljøet. Et arbejdsmiljø vi desværre ser udfordret flere steder i organisationen, hvor arbejdsdagen er præget af kontrameldinger, reformer, travlhed og kompromisser – bl.a. på faglighed.

Vi og vore kolleger er engagerede og vil gerne gøre vores arbejde tilfredsstillende – Vi har brug for en realistisk ramme. Vi håber og tror på at I tør prioritere investering til gavn for borgere, kolleger og kommunen.

Sammen med jer, vil vi gerne arbejde for at Brønderslev kommune er ” Et godt sted at leve” og arbejde 

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


5. Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune


Resume

Der ønskes en drøftelse og evaluering af notatet "Dialog og samarbejdskulturen i Brønderslev Kommune".

Sagsfremstilling

Notatet omkring ”Dialog- og Samarbejdskulturen i Brønderslev Kommune” blev godkendt på Hoved MEDs møde, den 23. marts 2018.

Notatet er efterfølgende evalueret på Hoved MEDs møde i marts 2019, hvor det blev besluttet, at det skal evalueres igen i 2020.

Indstilling

Hoved MED, 15. marts 2019, pkt. 6:

Der var enighed om at det overordnet er et godt notat:

Følgende blev drøftet under mødet:

 • Det er et godt notat, men er det synligt ude i organisationen? Her opfordres fremadrettet til at tage notatet med til sit bagland og drøfte det på lokaludvalgsmøder/personalemøder med MED status, samt i TRIO érne, for at sikre implementering af notatet.
 • Der er et par afsnit som kan misforstås, som med fordel kunne formuleres anderledes. Drøftes i forbindelse med næste evaluering.
 • Notatet bringes i spil på Brønderslev dagen på Arbejdsmiljødagene i Vrå 21. marts 2019.
 • Notatet evalueres igen næste år i marts mødet

Fraværende:

Henrik Aarup-Kristensen, Ann Cathrine Vestergaard, Lena Skjødsholm og Jeanette Andersen mødte for Ellen M. Rasmussen.

Hoved MED, 25. juni 2020, pkt. 12:

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Beslutning

Generelt et godt skriv, det er vigtigt at holde fast i dialogvejen. Der blev drøftet hvor meget dokumentet lever og anvendes ude i organisationen. Opleves der udfordringer, er det vigtigt at tage papiret frem og bruge de ”step”, der er beskrevet.

Der er en formulering på side 2, anden øverste afsnit der foreslås omformuleret.

Lars Andreasen og Jens Chr. Platen udarbejder nyt forslag til næste Hoved MED. Efter godkendelse i Hoved MED genudsendes dokumentet med den nye formulering.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Bilag

Til toppen


6. Ny AMR struktur på dagtilbudsområdet


Resume

Hoved MED bedes godkende ny AMR- struktur på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i sit møde, den 26. juni 2019, at der etableres områdeledelse, bestående af 2 områder på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2020. De to områder er følgende:

 • Dagtilbudsområde Øst
 • Dagtilbudsområde Vest

TR og MED-strukturen er forhandlet mellem BUPL, FOA og Brønderslev Kommune , hvor der indgået og underskrevet aftale.

Såfremt Hoved MED kan godkende AMR- strukturen, træder aftalen i kraft 1. oktober 2020.

Der er indgået aftale om følgende i forhold til AMR-struktur:

 • Dagtilbudsområde Øst – 2 AMR
 • Dagtilbudsområde Vest – 2 AMR

Der oprettes et Lokaludvalg i både Dagtilbudsområde Øst og Vest.

Beslutning

Jens Chr. orienterede omkring ny AMR-struktur på dagtilbudsområdet.

Medarbejderrepræsentanterne udtrykte en generel bekymring ift. at det opleves, at der bliver færre og færre AMRér og den lokale forankring og nærhedsprincippet bliver sværere.

Ledelsesrepræsentanterne oplyser, at der nogle steder bliver færre AMRér, fordi AMR strukturen følger ledelsesstrukturen. Der er tillid til at opgaven kan løses.

AMR-strukturen blev godkendt og skal evalueres om 1 år.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Bilag

Til toppen


7. Psykisk APV 2020


Resume

Psykisk APV 2020 til orientering for Hoved MED

Sagsfremstilling

På baggrund af evaluering af tidligere trivselsmåling samt ændringer inden for arbejdsmiljøområdet har HR udarbejdet Psykisk APV.

Trivselsmålingen har skiftet navn til Psykisk APV.

HR har igennem processen inddraget sparringsgruppen, bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra alle Fag MED samt alle AMR i Fag MED.

Formålet med den psykiske APV er at give ledere og medarbejdere et fælles afsæt i arbejdet med et psykiske arbejdsmiljø.

Den Psykiske APV består af 4 delelementer, hvor fælles ansvar og dialog er omdrejningspunktet.

Processen understøttes af følgende initiativer:

 • Introduktionsvideo sendes til alle ledere og AMR
 • Information omkring Psykisk APV samt hjælpemateriale er tilgængeligt på: http://www.ansatibronderslev.dk
 • Der udarbejdes folder om Psykisk APV
 • HR konsulenter tilknyttes og kan bruges til sparring i hele processen.

Selve kortlægningen (spørgeskemaet) sendes ud via e-boks primo oktober.

Beslutning

Jens Chr. orienterede omkring Psykisk APV.

Drøftelse af vigtigheden af at Psykiske APV præsenteres for hele afdelingen. Det er positivt at spørgsmålene er tilrettet efter evaluering og der i APVén er kommentarfelter.

Psykisk APV blev godkendt.

Efter mødet blev tidsplanen drøftet og der var bekymring for om den stramme tidsplan, ikke muliggør ordentlig tid, til det forberedende arbejde lokalt.

Derfor bliver kortlægningen nu ikke udsendt i starten af oktober, men forventes udsendt ca. en måned senere, i starten af november, således der bliver bedre tid til det forberedende arbejde lokalt.

Det forberedende arbejde centralt fortsætter som planlagt

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget


Resume

Hoved MED bedes evaluere fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget, den

12. august 2020.

Sagsfremstilling

Den 12. august 2020 har der været afholdt fællesmøde mellem Hoved MED og Økonomiudvalget.

Hoved MED bedes evaluere fællesmødet.

Beslutning

Godt møde, med gode punkter og god dialog. Positivt at mødet omhandler emner ud over budget. Medarbejderrepræsentanterne håber, at det lykkedes at give et indblik i, at der er områder, hvor der er udfordringer.

Det var et godt tidspunkt af afholde mødet. Mødet fastholdes fremadrettet.

Der udvælges ny arbejdsgruppe næste forår, til planlægning af næste møde mellem økonomiudvalget og Hoved MED.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


9. Overordnet lønpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Brønderslev Kommunes overordnet lønpolitik til orientering.

Sagsfremstilling

Den overordnet lønpolitik tager udgangspunkt i Byrådets overordnede målsætninger, ledelsesgrundlaget, Brønderslev Kommunes værdier og kommunens samlede personalepolitik.

Den overordnede lønpolitik har et langsigtet formål, der bygger på:

 • Åbenhed
 • Dialog
Indstilling

Hoved MED, 25. juni 2020, pkt. 15:

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Beslutning

Den overordnede lønpolitik for Brønderslev Kommune blev drøftet. Herunder hvordan den får bedst effekt ude i organisationen.

Medarbejderrepræsentanterne italesætter, at der er områder, hvor der ikke er forhandlet i årevis (op til 10) – sikrer den overordnede lønpolitik dette?

Rammen og forventningsafstemning for lønforhandlingerne aftales lokalt. Lønkontoret kan ikke være behjælpelig med udtræk af data til f.eks. tilbageløbsmidler. Dialogen bør foregå med gensidig respekt.

Der kan med fordel hentes inspiration fra andre områder i organisationen, hvor årlige lønforhandlinger fungerer godt.

Den overordnede lønpolitik foreslås som tema til et fyraftensmøde, gerne med deltagelse af både ledere og TR.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Bilag

Til toppen


10. Generel kompensation - kurser og uddannelse ud fra Personale ABCén


Resume

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED ønsker en drøftelse af afsnittet ”Generel kompensation ifm. kurser og uddannelse” fra Personale ABCén.

Sagsfremstilling

I forhold til en-dags-kurser er beskrevet, at tidskompensation er ”den tid kurset varer, hvis andet ikke er aftalt”.Dette stiller nogle medarbejdere dårligere end, hvad der er overenskomstbestemt og muligvis også dårligere end det, der tidligere har stået i Personale ABCén, hvor der stod: ”medgået tid”.

I forhold til løbende uddannelsesdage er beskrevet, at det er den fastsatte arbejdstid.

I forhold til uddannelse bliver det mere og mere udbredt, at der er behov for kompetenceudvikling og flere kolleger tager et modul i en diplomuddannelse eller uddannelse på sammenligneligt niveau. Det opleves at principperne forvaltes meget forskelligt i organisationen.

Medarbejderrepræsentanterne ønsker en drøftelse af principperne for kompensation og eventuelle behov for konkretiseringer, så medarbejderne kan være trygge i forhold til, hvordan rammen for uddannelse aftales.

Link til: Generel kompensation i forbindelse med kurser og uddannelse

Indstilling

Hoved MED, 25. juni 2020, pkt. 13:

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Beslutning

Rammerne for kompensation i forbindelse med kurser og uddannelse blev drøftet.

Det er vigtigt at man inden påbegyndt kursus eller uddannelse aftaler rammerne for gennemførsel. Herunder:

 • Balancerer kurset med de øvrige arbejdsopgaver der er på arbejdspladsen
 • Er der flere medarbejdere væk i samme periode
 • Hvor meget tid bruges der
 • Hvor meget forberedelsestid er der
 • Kørsel

Er det et krav/ønske fra ledelsen eller noget medarbejdere selv har ansøgt om, kan være relevant i drøftelsen.

Ift. en-dages-kurser, kan tidskompensationen misforstås. Dette tilrettes i personale ABC´en, så det er tydeligt, at overenskomstens regler ikke kan forringes ved aftalen.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


11. Tjenestefri med løn


Resume

Der ønskes en drøftelse af de overordnede principper i Personale ABC'en om tjenestefri med løn.

Sagsfremstilling

Flere medarbejderrepræsentanter oplever, at det er forskelligt, hvordan aftalen om "tjenestefri med løn" udmøntes.

Med udgangspunkt i Personale ABC'en om tjenestefri med løn ønskes en drøftelse af de overordnede principper for retten til tjenestefri. Bl.a. med udgangspunkt i følgende:

 • Tanker bag aftalen
 • Lever vi op til det?
 • Fungerer det?
 • Er der steder, hvor aftalen giver udfordringer?
 • Er der ting i aftalen, der med fordel kan justeres, for at minimere usikkerheder – f.eks. ting, der ikke længere er tidssvarende

Personale ABC'en - Tjenestefri med løn

Indstilling

Hoved MED, 25. juni 2020, pkt. 14:

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Lene D. Faber, Vibeke Post Madsen og Dorthea Jensen

Beslutning

Tjenestefri med løn blev drøftet. Herunder følgende:

 • Der skal være balance mellem arbejds -og privatliv
 • Tjenestefri skal være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen
 • Det er vigtigt at have fokus på dialog med udgangspunkt i, at der er tillid til at dialogen afspejler sigtet i aftalerne. Også hvis der opleves udfordringer med tolkning af aftalerne.
 • Der er behov for og foretages justeringer i dokumentet der ikke er helt tidssvarende fx henvisninger kiropraktor og konfirmationer.
 • Når der er ret til tjenestefri gælder det som udgangspunkt også tid til transport og evt. ventetid.
 • Personer, der er selvtilrettelæggende er også omfattet af aftalerne omkring tjenestefri.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


12. Drøftelse og status - Covid-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

På Hoved MED gives der en opfølgning og status på COVID-19.

Beslutning

Søren oplyser, at beredskabsgruppen igen mødes ugentligt. Opfordrer til at myndighedernes retningslinjer følges – hverken mere eller mindre.

Der blev givet en kort status fra de forskellige fagområder.

Børn og Kultur:

Her blev drøftet rengøringsniveau.

Hvornår har vi "normale" forhold igen herunder hvad vil vi holde fast i og hvad har vi lært. Der blev nævnt at de forskudte pauser der blev holdt under nedlukningen fungerede godt.

Vikarforbruget var lavere under nedlukningen, men kan pga. test og karantæne regler godt stige i efteråret.

Sundhed og Velfærd:

Området har ikke været lukket. Der er god håndtering af de få tilfælde af smittede der har været. Retningslinjerne bliver fuldt nøje.

Testkapaciteten forøges snart og lokale sygeplejerske skal fremadrettet teste personale på ældre området.

Teknik og Miljø:

Området kører stille og roligt. De gode erfaringer der har været fra nedlukningen følges stadig herunder er der flere der stadig kører ud hjemmefra.

Der har været flere spørgsmål omkring retningslinjerne for test af medarbejdere. Her har retningslinjerne Jens Chr. sendte ud været til stor hjælp.

Administration og Ejendomsservice:

Området kører stille og roligt. De usikkerheder der har været omkring håndtering, er blevet løst, også her har retningslinjerne fra Jens Chr. været til stor hjælp.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


13. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Beslutning

Intet til gensidig information - herunder relevante emner for næste møde.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen


14. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning
 • Psykisk APV
 • Overordnet lønpolitik for Brønderslev Kommune
 • Generel kompensation - kurser og uddannelse ud fra Personale ABC'en
 • Tjenestefri med løn ud fra Personale ABC’en

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Tom Muurmand mødte for Ingrid Thompsen

Til toppen

Opdateret 11. september 2020