30. juni 2021

Hoved MED - Referat

Dato: 30. juni 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Søren går kl. 14.00, hvorefter Rita overtager mødeledelsen.

Fraværende: Ole Holdt

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 8. april 2021.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende referat fra mødet, den 8. april 2021.

Referatet er tilgængelig på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Holdt

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Covid-19 sætter fortsat sit præg på samfundet og dermed også på udvalgsområdernes økonomi. Med udgangspunkt i den nuværende genåbningsplan for Danmark vil et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021 være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 31. marts 2021. På finansieringssiden er der budgetteret med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Seneste KL prognose skønner en efterregulering på 8,2 mio. kr.

I Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021 på drift og finansiering forventes der en årsafvigelse på 12,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 31. marts 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 2,9 mio. kr. En eventuel kompensation til Covid-19 udgifter i 2021 vil indgå i forhandling af Økonomiaftale 2022.

De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter: personale, rengøring og øvrige udgifter, der omfatter værnemidler, test og vaccination m.v.

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,3 mio. kr., der fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Skoler og Undervisning samt 1,1 mio. kr. på Dagtilbud.

På Ældreomsorgsudvalgets område er det ligeledes merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring på i alt 1,2 mio. kr., der fordeler sig med 0,3 mio. kr. i Hjemmeplejen, 0,7 mio. kr. på Plejecentrene og 0,2 mio. kr. på Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 7,7 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 17,3 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Samlet resultat

På driftsområderne under ét forventes mindreudgifter på 10,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. driftsområde:

Beskæftigelsesudvalgets områder forventer samlet mindreudgifter på 14,5 mio. kr. Mindreudgifter fordeler sig med foreløbige skøn på Dagpenge til forsikrede ledige 10,0 mio. kr., Ydelser og aktivering 8,0 mio. kr. samt Øvrige områder 0,5 mio. kr. Det er en udvikling, der også ses på landsplan. Derudover forventes der merudgifter på området Unge familie med 3,0 mio. kr., hvor primært forebyggende foranstaltninger driver udgifterne.

Ældreomsorgsudvalgets områder forventer samlet mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedr. handicapbiler svarende til overførslen fra tidligere år. Lovændring i forhold til genbevilling af handicapbil fra 6 år til 8 år afstedkommer, at der til budget 2022 kommer et forslag til nyt budget.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet merudgifter, der skyldes refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. Konsekvensen af regel- og satsændringerne udfordrer pr. 31. marts 2021 politikområderne Børn og familie, UngeCentret og Socialpsykiatri, Handicap og Misbrug med mindreindtægter på i alt 5 til 6 mio. kr. De fordeler sig med 1,4 mio. kr. på Børn og familie, 0,7 mio. kr. på UngeCentret og 3,4 mio. kr. på Socialpsykiatri, Handicap og Misbrug. Refusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • at der gives en tillægsbevilling på 1.015.000 kr. til 2 ekstra medarbejdere på beskæftigelsesområdet i hvert af årene 2021 og 2022 - Udgiften hertil forventes senere dækket via Covid19-midlerne jf. Budgetaftalen til budget 2021.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 27. april 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 12,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter, og på trods af uventet færre indtægter på omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager.

Reelt set ville serviceudgifterne have været i balance i forhold til budget, såfremt disse 2 forhold ikke var indtruffet.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der opstået en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 6. maj 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2021, pkt. 3:

Udvalget konstaterer, at der ikke er sket en helårsbudgettering vedrørende nye sager overgået til Sundhed og Velfærd. Udvalget ønsker fremover denne praksis ændret, således at helårseffekten af nye borgere indarbejdes i de løbende budgetter.

Udvalget konstaterer samtidig, at omlægningen af refusionsområdet i særligt dyre enkeltsager giver anledning til en budgetoverskridelse, idet kommunen er blevet underkompenseret.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. maj 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 17. maj 2021, pkt. 3:

Til efterretning.

Udvalget ønsker ansættelse af en uddannelseskoordinator snarest finansieret af de resterende 0,29 mio.kr. afsat på budget 2021, da området er nødlidende som følge af den kraftigt øgede dimensionering på SOSU-området.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt som foreslået af Staben.

Beslutning fra Byrådet, 26. maj 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Beslutning

Søren gav en kort status på budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Der er et forventet forbedret resultat på ca. 12 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Serviceudgifterne ville have været i balance, hvis ikke det var for ekstra udgifter til Covid-19 og uventet færre indtægter af refusion af særligt dyre enkeltsager.

I forhold til KL-aftalen tildeles Brønderslev Kommune 5 mio. kr. til at dække omkostninger for Covid-19 gældende for hele 2021. I de første 3 måneder har Brønderslev Kommune haft udgifter for 3 mio. kr. i forbindelse med Covid-19.

Fraværende: Ole Holdt

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

Hoved MED anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Beslutning

Medarbejdersiden synes de bliver udfordret i forhold til, hvilke omprioriteringsforslag de forskellige Fag MED skal tage stilling til, da det ikke umiddelbart er logisk alle steder, hvilke udvalg der har høringsretten i forhold til omprioriteringsforslagene.

Der gøres opmærksom på, at høring for Hoved MED gælder for de tværgående omprioriteringsforslag.

Der kommer en høringsrunde igen i september, så er der noget, der ikke er kommet med i første omgang, er der mulighed for at få lavet et høringssvar senere.

Jens indkalder til alle MED-udvalg til orienteringsmøde om budget 2022 via teams. Mødet afvikles formegentlig, torsdag den 2. september fra kl. 8.15 -9.15. Indkaldelsen sendes ud inden sommerferien.

Medarbejdersiden har udarbejdet følgende høringssvar:

Medarbejderrepræsentanterne ser med glæde og er optimistiske i forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31.03.21 for Brønderslev Kommune, der viser et forventet mindre forbrug på 17,3 mio. Samtidig kan vi se, at der pr. marts 2021 er en kassebeholdning på 266 mio. kroner – en kassebeholdning, der forventes at stige yderlig de kommende måneder.

Vi kunne ønske, at den fine budgetopfølgning og ganske fornuftige kassebeholdning i år ville betyde arbejdsro, fokus på kerneopgaven og arbejdsmiljø.

Ikke alle ønsker bliver opfyldt - derfor sidder vi igen med spareforslag. Ja ”kært” barn har mange navne – og de seneste år har vi oplevet mange forskellige – omprioriteringsforslag (2022), Råderumspuljer (2021), Reduktionspuljer (2019, 2020), Afdækninger (2018).

Uanset hvad forslagene politisk kaldes, opleves de som besparelser, de steder de rammer og har i de fleste tilfælde betydning for:

 • Borgerne i form af:
 • Serviceforringelser med risiko for utilfredse borgere, da de ikke får det de forventer og ser de har behov for og ret til.
  • Serviceforringelser der påvirker de forebyggende indsatser. F.eks. Sundhedsplejen med omlægning af besøg fra hjemmebesøg til konsultationer, afskedigelse af ½ medarbejder i UU vejledningen mv. Der er risiko for at borgerne ikke får støtte rettidigt og på den lange bane for større og længerevarende behov for støtte.
  • Serviceforringelser, som følge af mindre mulighed for bevægelighed i og udenfor kommunen, såfremt projektaftalen med NT resulterer i færre ruter, afgange mv.
 • Medarbejderne i form af:
 • Påvirkning af arbejdsmiljøet – større sagspres, utilfredse borgere der udtrykker deres frustrationer over for medarbejderne, at vi kan se borgere i mistrivsel fordi der er behov for en indsats der spares væk – er omprioriteret.
 • Usikkerhed om, skal nogle afskediges? Bliver det mig eller min kollega? Hvad kommer det til at betyde for mig – skal jeg løse flere/andre opgaver?

Vi er bevidste om, at det er jer – politikernes ansvar, at levere et budget i balance og I ønsker omprioriteringer, for at have midler til at opprioritere ”gode ting”. Vi er enige - der skal prioriteres midler til ”gode ting” – f.eks. investering i borgere og forebyggende indsatser, medarbejdernes arbejdsmiljø, kompetenceløft m.m. for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere til gavn for borgere og Brønderslev Kommunen.

Er det med Brønderslev Kommunes økonomi, nødvendigt at omprioritere, for at have midler til de ”gode ting”?

I forbindelse med Coronasituationen er det oplevet, at sygefraværet har været mindre – kunne det være relevant at kigge på de positive erfaringer med øget rengøring og håndhygiejne og investere på dette område?

Vi ved, I er modige og håber at dette udmønter sig i, at I tør prioritere forebyggende indsatser og investeringer på den lange bane – og dermed sammen med os sikre at Brønderslev Kommune er et godt ”sted at leve” og arbejde.

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED bakker op om konkrete udtalelser fra Lokal MED, Personalemøder og Fag MED- udvalgene.

Fraværende: Ole Holdt

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af fællesmøde mellem Hoved MED og Økonomiudvalg


Resume

Hoved MED bedes evaluere fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget, som blev holdt den 16. juni 2021.

Sagsfremstilling

Den 16. juni 2021 har der været afholdt fællesmøde mellem Hoved MED og Økonomiudvalget..

Hoved MED bedes evaluere fællesmødet.

Beslutning

Der var enighed om, at der på fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget var gode overordnede snakke. Det betyder meget for medarbejdersiden, at mødet afholdes og Økonomiudvalget prioriterer mødet.

Rammerne for næste års møde, skal drøftes med det "nye Økonomiudvalg".

Emner til drøftelse kunne f.eks. være:

 • Separat møde eller i forlængelse af et Økonomiudvalgsmøde
 • Punkter som ØK ønsker drøftet

Hoved MED ønsker at sætte medarbejdersyn på som et punkt på dagsordenen til Hoved MED's næste møde, som er i september.

Fraværende: Ole Holdt

Til toppen


6. Evaluering af den Lokale MED aftale


Resume

Forslag til revidering/redaktionel tilretning af den Lokale MED aftale, til drøftelse for Hoved MED.

Sagsfremstilling

I forbindelse med evaluering af den Lokale MED aftale har Hoved MED nedsat en arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanterne Rita Nielsen og Ellen Rasmussen og ledelsesrepræsentanterne Søren Steensen og Jens Davidsen. HR er tovholder.

Alle Fag MED er fremkommet med bemærkninger til den eksisterende Lokal MED aftale.

Arbejdsgruppen har på baggrund af tilbagemeldingerne, arbejdet med en redaktionel tilretning, således den Lokale MED aftale blev i overensstemmelse de begreber, den praksis og lovgivning som er gældende nu. De vigtigste/største redaktionelle tilretninger er vedhæftet som bilag. Den reviderede Lokale MED aftale incl. bilag er også vedhæftet.

Hoved MED bedes drøfte:

 • Arbejdsgruppens forslag til den tilrettede lokale MED aftale
 • De reviderede bilag

Hoved MED bedes desuden drøfte om "Dialog og Samarbejdskultur" skal indgå, som bilag, i den Lokale MED aftale.

De bilag, som arbejdsgruppen foreslår, bliver taget ud af MED-aftalen, revideres løbende af HR, hvorefter de godkendes i Hoved MED

Indstilling

Beslutning fra Hoved MED, 8. april 2021

Medarbejdersiden efterlyste en udgave af den Lokale MED aftale, hvor alle rettelser fremgår i teksten og ikke kun via det vedhæftede dokument. Når de har fået denne udgave, ønsker de at drøfte revideringen med baglandet, inden de kommenterer forslaget.

Punktet er derfor udsat til næste møde.

Fraværende: Marianne Heilskov Hansen, suppleant Maria Petersen deltog.

Beslutning

Søren præciserede endnu engang, at der er tale om redaktionelle ændringer.

Medarbejdersiden har nogle helt konkrete forslag/spørgsmål til nogle af redaktionelle ændringer, der er foretaget og som de ønsker, at arbejdsgruppen skal drøfte igen. Disse punkter fremsendes til arbejdsgruppen, som drøfter dem på et møde lige efter sommerferien. Punktet "Evaluering af den Lokale MED aftale" sættes efterfølgende på dagsordenen på Hoved MED's møde i september. Her er det "kun" de konkrete forslag/spørgsmål, der skal tages stilling til. Alt andet betragtes som værende godkendt.

Konkrete rettelser:

 • "Frit Valg" hedder nu Hjemmeplejen
 • Fag MED Teknik og Miljø skal ændres til Fag MED Vej og Park, da det er det, som det reelt er.

Der var enighed i udvalget om, at "Dialog og Samarbejdskultur" skal indgå som et bilag i den Lokale MED aftale, således at kulturen og anvisningerne også er gældende, når MED-aftalen ikke efterleves i praksis.

Fraværende: Ole Holdt

Bilag

Til toppen


7. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

På mødet gives der en opfølgning og status på COVID-19 på tværs af områderne indenfor Brønderslev Kommune.

Beslutning

Der er en forventning om, at det er sidste gang, at dette punkt er på dagsordenen. Efter sommerferien er vi tilbage til det "nye normale" efter Covid-19.

Kort status fra alle Fag MED:

Fag MED Vej og Park:

Arbejder som før Covid-19

Fag MED Sundhed og Velfærd:

På mødet i Fag MED blev corona-relateret sygdom drøftet. Fraværet er ikke alarmerende. Sundhed og Velfærd er mere eller mindre tilbage på "normal" vis.

Fag MED Børn og Kultur:

På mødet i Fag MED blev der drøftet nogle opmærksomhedspunkter, når hverdagen "rammer igen":

 • nogle medarbejdere er "slidte"
 • der skal ikke sættes for meget nyt i gang, men gives tid til at komme ordentlig i gang igen
 • tage de gode ting med fra Corona-tiden
  • hygiejne
  • rengøring (prioritering)

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice:

På mødet i Fag MED blev det drøftet, hvor lidt fravær der har været på baggrund af Covid-19. Det blev også drøftet, hvordan man vender tilbage på arbejdet efter Covid-19. Trivselssamtaler kan være et redskab. JobCentret har gode erfaringer med dette.

Fraværende: Ole Holdt og Vibeke Post Madsen

Til toppen


8. TEMA-drøftelse: Psykisk APV


Resume

Drøftelse af Psykisk APV 2021.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget blev de overordnede signaler fra den Psykiske APV 2021 fremlagt og drøftet.

Rapporten er bygget op omkring de 7 temaer ud fra kortlægningen:

 • Kerneopgaven
 • Det daglige arbejde
 • Arbejdstempo, tidsfrister og følelsesmæssige krav
 • Samarbejde
 • Fysisk og psykisk vold
 • Krænkende handlinger
 • Arbejdsbetinget sygefravær

Hoved MED anmodes om at samle op på drøftelserne fra fællesmødet og drøfte, hvorvidt der evt. skal fremsendes opfordringer til organisationens videre lokale arbejde med den Psykiske APV.

Beslutning

Hoved MED havde en overordnet drøftelse af den Psykiske APV, som bl.a. handlede om:

 • anonym/ikke anonym besvarelse. Enkelt udtrykker, at det vil være en fordel med ikke anonyme besvarelser. Flere udtrykker bekymring for lille svar procent, hvis den ikke er anonym.
 • fordele/ulemper ved kommentarfeltet. Specielt i afdelinger, hvor en lille gruppe (<5) kan skilles ud, når gruppe >5 danner rapport, og restgruppen under 5 bliver tydelig)
 • fordele/ulemper ved benchmarking
 • vigtigheden af drøftelse af begrebet "krænkende handlinger"
 • håndtering af vold, mobning, chikane og andre krænkende handlinger
 • Muligheden for besvarelse. Fra konkret område oplyses om medarbejderne, der har svært ved at læse, forstå og besvare APVén. Dette er der tænkt løsninger ift. næste APV.
 • HR's rolle i hele processen med den Psykisk APV

Hoved MED opfordre arbejdspladserne til at tage drøftelserne lokalt også - også de svære drøftelser og søg gerne hjælp i HR.

Fraværende: Ole Holdt og Vibeke Post Madsen

Bilag

Til toppen


9. AMR i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning


Resume

Evaluering af 1 AMR i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny organisering af Forebyggelse, Rehabilitering og Træning den 1. marts 2018 er antallet af AMR ændret.

På mødet i Hoved MED, den 23. marts 2018 blev det besluttet, at der i en overgangsperiode på 1 år i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning fortsættes med 2 AMR'er. Overgangsperioden bruges til at arbejde målrettet mod håndtering af en AMR-organisation med 1 AMR samt rammer og vilkår for denne ene AMR. Herudover skal perioden bruges til at følge op på omorganiseringen i afdelingen.

Rammer og vilkår for AMR's funktion aftales lokalt og evalueres efter 1 år. I forhold til Forebyggelse, Rehabilitering og Træning gælder dette, når AMR har fungeret 1 år efter overgangsperioden.

Leder og medarbejdere i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning har evalueret ordningen og er enige om, at den nuværende ordning med 1 AMR fungere godt, hvor der er god tilgængelighed af AMR og mere tydelig opgavefordeling.

Udtalelse fra Forebyggelse, Rehabilitering og Træning er med som bilag.

Beslutning

Hoved MED godkendte, at antallet af AMR i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning fortsætter med 1 AMR.

Fraværende: Ole Holdt og Vibeke Post Madsen

Bilag

Til toppen


10. Exit-samtaler


Resume

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED ønsker en drøftelse af muligheden for exitsamtaler, når en medarbejder fratræder sin stilling.

Hoved MED har tidligere drøftet den attraktive arbejdsplads. Exitsamtaler, kan være en anden vinkel til at opnå læring om, hvorfor en medarbejder vælger at ophøre sin ansættelse hos Brønderslev kommune, og dermed fastholde Brønderslev Kommune som en attraktiv arbejdsplads

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentanterne oplever, at der er flere områder, hvor der er en relativ stor personaleomsætning. Når en medarbejder fratræder sin stilling, medfører det som oftest tab af mange års erfaring og historik og stillingen er vakant i en periode inden ansættelse af ny medarbejder. Det kræver personaleressourcer, påvirker produktiviteten, medfører risiko for negativ påvirkning af arbejdsmiljøet og risiko for forringet serviceniveau i den periode en ny kollega skal introduceres og oplæres i opgaverne.

I den Personalepolitiske Redegørelse fra 2019 ses, at der generelt er færre ansøgere pr. stillingsopslag end i 2017. Redegørelsen viser, at der fortsat er relativt mange ansøgere til stillinger i kommunen – alligevel opleves det indenfor nogle fagområder, at det er meget svært at rekruttere faglærte medarbejdere med erfaring fra på både det faglige plan og det kommunale område. Bl.a. på social og sundhedsområdet. En udvikling, der ikke umiddelbart ser ud til at vende.

Derfor ønsker medarbejderrepræsentanterne en drøftelse af, om vi i Brønderslev Kommune kan være mere nysgerrige på, hvorfor medarbejdere opsiger sin stilling. Det kunne gøres i form af Exit-samtaler.

Når der opnås en viden om, hvorfor medarbejdere fratræder deres stilling, kan dette anvendes forebyggende ift. at undgå opsigelser fra fagligt dygtige medarbejdere og deraf følgende produktionstab mv. som beskrevet ovenfor.

Den Personalepolitiske Redegørelse kan findes på http://ansatibronderslev.dk under fanen "Personale ABC" og herefter under "Politikker og retningslinjer".

Beslutning

Punktet blev drøftet meget intenst og mange forskellige holdninger var i spil, bl.a.:

 • Personaleomsætning – om denne er stor /normal/lille er en vurderingssag og kan afhænge af, hvilken vinkel der ses fra
 • Rammer for exit-samtaler
 • Formel/uformel samtaler
 • Hvem der skal afholde samtalen
 • Hvordan sikres at medarbejderen er tryg og tør informere om grundet til nyt job – der forventeligt i de fleste tilfælde er helt naturlig (ønsker ikke at ”smække med døren”)
 • Hvem der evt. skal tilbydes en exit-samtale – medarbejder der selv siger op eller alle medarbejdere der forlader arbejdspladsen
 • Formål med exit-samtaler
 • Dialog og Samarbejdskultur - hvordan den tænkes ind

Ledelsessiden oplyser, at deres indtryk er, at der flere steder i organisationen allerede nu holdes "exit-samtaler", men af uformel karakter. Samtalen holdes både af leder, AMR eller TR.

Ledelsessiden anser exit-samtaler som et nyttigt værktøj, men ønsker ikke udarbejdet centrale retningslinjer for afholdelsen af exit-samtaler.

Fraværende: Ole Holdt og Vibeke Post Madsen

Til toppen


11. Tjenestefri med løn


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

På Hoved MED's møde den 7. september 2020 blev det besluttet, at der var behov for justeringer i dokumentet om tjenestefri med løn.

HR har foretaget justeringer og det fremsendes til Hoved MED til orientering.

Af bilaget fremgår det med blåt, hvor ændringer er foretaget.

Beslutning

Dokumentet om tjenestefri med løn blev godkendt, men følgende sætning skal tilføjes dokumentet: "Tjenestefriheden gælder både konsultation, kørsel og ventetid inden for arbejdstiden."

Retningslinjerne er gældende for alle.

Dokumentet er tilgængelig på http://www.ansatibronderslev.dk

Fraværende: Ole Holdt, Vibeke Post Madsen og Søren Steensen

Bilag

Til toppen


12. Vejledning om optagelse af møder mellem borger og kommune


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet vejledning ved optagelse af møder mellem borger og kommune.

Formålet med vejledningen er at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderne i Brønderslev Kommune.

Vejledningen og beskrivelse af reglerne er med som bilag.

Beslutning

Materialet, som HR har udarbejdet, er en vejledning.

Hoved MED opfordrer til, at de enkelte arbejdspladser tager snakken og eventuelle laver lokale retningslinjer, hvor der kan tages udgangspunkt i vejledningen.

Fraværende: Ole Holdt, Vibeke Post Madsen og Søren Steensen

Bilag

Til toppen


13. Årsrapport 2020 - arbejdsskader


Resume

Årsrapport 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Contea har udarbejdet Årsrapport 2020 for arbejdsulykker for Brønderslev Kommune.

Antallet af anmeldelser er steget fra 287 i 2019 til 317 anmeldelser i 2020. Ud af hændelserne i 2020 er der 30 sager, som vedrører smitte med corona virus. På den måde kan man sige at de "reelle" hændelser er status quo.

Vold fylder meget i anmeldelserne. Det er både tale om vold med hensigt til at udøve vold og vold begået uforsætligt, fordi borgeren ikke er i stand til at vide, at der udøves vold.

I Brønderslev Kommune har vi stadig meget fokus på det forebyggende arbejde, især når det handler om vold, trusler og andre psykiske faktorer, men også når det handler om fysiske forhold. HR har arbejdet meget målrettet på af få adgang til en hurtigere og mere brugervenlig registrering af hændelser og med virkning fra den 1. juni 2021 er TeamEffect Brønderslev Kommunes nye App-baseret løsning, til registrering af alle arbejdsskader/hændelser, både med og uden fravær. TeamEffect implementeres i hele organisationen.

Beslutning

HR orienterede om, at når TeamEffect er implementeret i organisationen vil det formegentlig kunne afspejles i årsrapporten fra Contea i form af færre anmeldte hændelser i EASY. Hændelserne vil i stedet være registreret via TeamEffect.

Der er fortsat stor fokus i forhold til forebyggelse og med TeamEffect har den lokale Arbejdsmiljøgruppe nu mulighed for at hente mere statistik og dermed arbejde mere målrettet med forebyggelse på arbejdspladsen.

Fraværende: Ole Holdt, Vibeke Post Madsen og Søren Steensen

Bilag

Til toppen


14. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Beslutning

2 punkter til dagsordenen til næste møde:

 • Evaluering af den lokale MED-aftale
 • medarbejdersyn

Fraværende: Ole Holdt, Vibeke Post Madsen og Søren Steensen

Til toppen


15. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Følgende punkter skal informeres om:

 • Punkt 8 - Psykisk APV
 • Punkt 11 - tjenestefri med løn
 • Punkt 12 - vejledning om optagelse af møder mellem borger og kommune

Fraværende: Ole Holdt, Vibeke Post Madsen og Søren Steensen

Til toppen

Opdateret 7. juli 2021