15. december 2021

Hoved MED - Referat

Dato: 15. december 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Mødet er ændret fra et fysisk møde til et online møde på grund af det fortsat meget høje smittetal og med ønsket om, at vi skal passe på hinanden.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 8. september 2021.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende referat fra mødet, den 8. september 2021.

Referatet er tilgængelig på e-Dagsorden og hjemmesiden.

Beslutning

Referatet fra sidste møde i Hoved MED blev godkendt.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30 september 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 20,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er udfaset i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi - særligt test på kommunens skoler driver udgifterne.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 opgjort for alle politikområder. Det samlede forventede regnskab 2021 er 12,6 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,8 mio. kr. Der fordeler sig med 1,9 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget, her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med at kvikteste på kommunens skoler i alt 5,6 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. på Brønderslev Biblioteket

Ældreomsorgsudvalget har samlet 3,7 mio. kr. i merudgifter til Covid-19. Der fordeler sig med 0,9 mio. kr. til Hjemmeplejen, 2,2 mio. kr. til Plejecentrene og 0,6 mio. kr. til Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 12,2 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 12,8 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 24,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter på 1,1 mio. kr., der primært skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,2 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 35,6 mio. kr. Området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 36,0 mio. kr., som fordeler sig med 20,9 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 8,5 mio. kr. øvrige ydelser, 6,6 mio. kr. aktiveringsudgifter, 1,0 på integrationsområdet samt 1,0 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 1,9 mio. kr. merudgifter på Unge familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Ældreomsorgsudvalget forventer samlet merudgifter på 2,5 mio. kr., der primært skyldes handicapbiler -5,0 mio. kr., merudgifter vedr. Covid-19 i alt 3,7 mio. kr. samt erstatning til Blæksprutten ApS.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes øvrige udgifter 0,7 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i merudgifter afledt af Covid-19. Det specialiserede voksenområde forventes i balance, hvilket skyldes en uventet afgang af borgere.

Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. I forhold til budgetopfølgning 1, hvor forventningen var samlede mindreindtægter, er forventningen nu balance i forhold til budgettet. Det skyldes, at der er foretaget en genberegning af alle områder omfattet af den centrale refusionsordning ud fra de kendte forudsætninger på nye borgere samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives de anbefalede bevillinger,
 • at puljen til overførsel mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles,
 • at der laves en budgetomplacering mellem Sundhedsområdet og Hjemmesygeplejen på 0,2 mio. kr. vedr. palliativ indsats for kræftpatienter. Svarende til det, der er indarbejdet i budget 2022,
 • at der gives en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. til grundsalgsindtægter i 2021.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 23. november 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 20,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 12,6 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært mindre overførselsudgifter pga. den markante forbedring af beskæftigelsen. Der er også en forbedring på handicap- og psykiatriområdet, og endelig har der været store indtægter på grundsalg.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning

Søren og Jens gav en orientering om budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021.

Overordnet ser budgetopfølgningen rigtig fin ud. Det samlet overskud er på godt 20 mio. kr. på trods af ekstra udgifter til Covid-19 på ca. 12. mio. kr. og midtvejsregulering på godt 8 mio. kr.

Der er en økonomisk udfordring på UngeCentret i forhold til udsatte unge og deres familier, som også er relateret til Covid-19.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Bilag

Til toppen


4. Medarbejdersyn i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Hoved-MED

På Hoved-MEDs møde i september blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med et medarbejdersyn. Arbejdsgruppen fremlægger hermed forslag til det videre arbejde med medarbejdersynet.

Sagsfremstilling

På Hoved-MED i september blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle lave et udkast til:

 • Mere tydelig beskrivelse af hvad vi vil med medarbejdersynet, formål
 • Hvordan skal kommunikationen omkring medarbejdersynet være
 • Hvordan bringer vi bedst de gode retningslinjer (retningslinjer, strategier, politikker mv.) vi allerede har i spil

Arbejdsgruppen består af:

Medarbejderrepræsentanter: Lars Andreasen, Tommy T. Kristensen, Tom Muurmand

Lederrepræsentanter: Søren Steensen, Vibeke Post

Kommunikation: Mette Krogh

HR: Ditte Høybye Faber, Gitte Westeraa

Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i følgende allerede eksisterende strategier/retningslinjer:

Værdierne

 • Modig - Nysgerrig - Fællesskabende

Forventningsmodellen

 • Min person -Min måde at indgå I relationer - Mit fokus på resultater - Mit ledelsesrum/ handlerum

MED-aftalen

 • ”Brønderslev Kommune ønsker gennem et godt samarbejde, der bygger på tillid, åbenhed og helhedssyn at skabe attraktive arbejdspladser i Brønderslev Kommune. Det er Brønderslev Kommunes opfattelse, at de bedste løsninger findes gennem involvering og dialog i hele organisationen”

Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune

 • "I Brønderslev Kommune vægter vi højt, at medarbejderne henvender sig til ledelsen, hvis der er noget man vil ytre sig om, og ledelsen modtager henvendelsen respektfuldt og inviterer til en åben dialog"

HR-strategien

 • ”Vi mener, at de ansatte bliver den største ressource når de har mulighed for at arbejde i et positivt og anerkendende miljø, med frihed under ansvar, kendt/tydelig kerneopgave og med en leder, der sætter retning”

På baggrund af det allerede eksisterende materiale om adfærd og tilgang til medarbejdere, foreslår arbejdsgruppen, at der ikke udarbejdes en ny beskrivelse, men at det eksisterende materiale synliggøres endnu mere i organisationen. Fx ved at:

 • Synliggøre retningslinjer på hjemmesiden med et ikon der hedder ”medarbejdersyn”, som indeholder ovenstående retningslinjer
 • Tydeliggøre de gode historier om hvordan det er at være ansat i Brønderslev Kommune ved at lave videoer
 • Synliggørelse på LinkedIn
 • Regelmæssig opfølgning
Beslutning

Arbejdsgruppen redegjorde kort for det forslag, som gruppen er kommet op med i forhold til medarbejdersyn i Brønderslev Kommune.

Hoved MED drøftede, hvor og hvordan det er muligt at sætte fokus på det eksisterende materiale og dermed italesætte medarbejdersynet i Brønderslev Kommune. Udover de forslag som arbejdsgruppen er kommet med i forhold til synliggørelse af materialet anbefales det også, at:

 • Punktet vælges som et af dem, der skal informeres om ude i organisationen, jfr. punkt 13
 • Ledere og medarbejdere i Hoved MED sætter fokus på det eksisterende materiale på deres respektive arbejdspladser
 • HR inddrager materialet aktivt ved processer i organisationen

Medarbejdersyn blev drøftet på fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget i juni måned 2021 og efterfølgende er det blevet en del af budgetaftalen for 2022 og dermed er det også politisk forankret.

Hoved MED besluttede, at arbejdsgruppen skal være en del af næste skridt i forhold til synliggørelsen af det eksisterende materialet i organisationen samt synliggørelse udadtil - fx på LinkedIn.

I forhold til regelmæssig opfølgning tages medarbejdersyn op som en temadrøftelse i slutningen af 2022.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen


5. Kommunal whistleblower-ordning


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY/Hoved MED

Ifølge EU-direktiv skal Brønderslev Kommune inden den 11. december 2021 have implementeret en whistleblower-ordning.

Hoved MED bedes drøfte forslaget samt udpege en medarbejderrepræsentant til den interne whistleblower-gruppe med reference til kommunaldirektøren.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge EU-direktiv skal Brønderslev Kommune inden den 11. december 2021 have implementeret en whistleblower-ordning.

Der kan whistleblowes om flere ting, fx strafbare forhold og grove overtrædelser af lovgivningen.

Kommunen kan bestemme, hvilke persongrupper, som ifølge ordningen kan whistleblowe. Ordningen skal som minimum omfatte kommunens medarbejdere.

Det er et gennemgående tema i direktivet, at den enkelte anmeldelse skal behandles af så få personer som muligt i kommunen, og det er centralt, at anmeldelserne behandles fortroligt og under streng iagttagelse af tavshedspligten.

For at sikre effektiviteten i ordningen og intentionerne med direktivet, herunder beskyttelsen af anmelderen, bør der være en ledelsesmæssig forankring af funktionen i forhold til kommunens behandling af anmeldelserne. Det skønnes endvidere at være hensigtsmæssigt, at den øverste ledelse holdes orienteret om eventuelle anmeldelser.

Det er op til kommunen, om den selv vil behandle hele sagen, eller benytte en ekstern part til enkelte dele af processen, eller overlade hele opgaven til en ekstern part.

Forslag

Kommunen har deltaget i en arbejdsgruppe blandt de nordjyske kommuner, hvor konklusionen har været, at fælles kommunal løsning ikke er hensigtsmæssig, i stedet foreslås den enkelte kommune at implementere egen løsning.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres et armslængde-princip i forhold til første vurderingen af anmeldelsen (screening), hvorfor det anbefales, at det er en ekstern part, der laver denne vurdering.

Der etableres en intern whistleblowergruppe med reference til kommunaldirektøren bestående af HR- og sekretariatschefen, en jurist fra sekretariatet, samt en medarbejderrepræsentant udpeget af Hoved MED.

Princippet i sagsgangen i forbindelse med en anmeldelse vil være:

 • anmeldelse sendes via (sikker) mail til fortrolig og anonym videresendelse til ekstern part
 • ekstern part vurderer, om indholdet ligger inden for direktivets anvendelsesområde (screening)
 • såfremt den eksterne part vurderer, at der bør tages aktion på henvendelsen, informeres den interne whistleblower gruppe.
 • den interne whistleblower gruppe laver en konkret vurdering, og kommer med forslag til nødvendig handling til kommunaldirektøren (hvis anmeldelsen handler om kommunaldirektøren, da til borgmesteren/Økonomiudvalget)

På baggrund af screening af markedet anbefales at anvende KL som ekstern part

I forbindelse med etablering af ordningen skal kommune udarbejde og vedtage en whistleblower-politik.

Kommunaldirektøren foreslår, at

 • whistleblowerordningen etableres for kommunens medarbejdere
 • der arbejdes med aftale med leverandør i forhold til indberetning
 • screening af evt. anmeldelser foretages af en ekstern part, og at der indgås aftale med KL omkring screenings-opgaven
 • HR- og sekretariatschefen, jurist fra sekretariatet, samt en medarbejderrepræsentant valgt af Hoved MED udgør kommunens interne whistleblower gruppe med reference til kommunaldirektøren.
 • forslag til politik for whistleblower-ordningen i kommunen godkendes
Personale

Alle får mulighed for anonym anmeldelse af ulovligheder.

Økonomi

Screeningsløsningen fra KL koster 10.000 kr. ekskl. moms pr. år, hertil kommer 1.000 kr. ekskl. moms pr. anmeldelse.

Området finansieres inden for det samlede politikområde 101.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 12. oktober 2021, pkt. 6:

Direktionen anbefaler kommunaldirektørens forslag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Borgmesteren forventes løbende orienteret.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning fra Byrådet, 24. november 2021, pkt. 8

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Beslutning

Søren indledte med at fortælle om whistleblowerordningen generelt. Om at KL er tænkt som den eksterne part og hvorfor der tænkes en medarbejder ind i den i den interne whistleblowergruppe. Antallet af sager er uvist, men forventeligt i en størrelsesordning på 1-2 sager om året.

Medarbejderrepræsentanterne udtrykte, at det havde været ønskeligt, at de havde været involveret inden beslutning om medarbejderrepræsentation i den interne whistleblowergruppe blev truffet.

Hoved MED drøftede punktet i forhold til medarbejderrepræsentation i den interne whistleblowergruppe. Bl.a. nedenstående bekymringer/fordele.:

 • Det er et meget stort ansvar for en medarbejder. Hvordan beskytter man den medarbejder, der bliver udpeget
 • Forventninger til rollen/faglige kompetencer til at deltage i whistleblowergruppe
 • Stort dilemma, hvis det handler om ens chef
 • Medarbejderrepræsentanten kan bidrage til bredere repræsentation, at flere betragtninger inddrages og sammen med de øvrige i gruppe sikre ordentlighed/fairness

Dorte fra HR gør opmærksom på, at man altid kan melde sig inhabil, hvis det er tilfældet.

Efter drøftelsen er medarbejdersiden i tvivl om, hvorvidt de ønsker at udpege en medarbejder eller ej til gruppen. Efter kraftig opfordring aftales at medarbejderrepræsentanterne drøfter det igen og melder tilbage.

Medarbejderrepræsentanterne har meddelt, at medarbejderrepræsentant til den interne whistlerblowergruppe er: "udgangspunktet for udpegningen er den til enhver tid siddende næstformand i Hoved MED. Hvis den siddende næstformand slet ikke kan se sig i funktionen, vil Hoved MED hurtigst muligt udpege anden medarbejderrepræsentant blandt Hoved MED repræsentanterne".

Det betyder, at Rita Nielsen er udpeget som medarbejderrepræsentant til den interne whistleblowergruppe.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Bilag

Til toppen


6. Temadrøftelse: Evaluering af årets gang i Hoved MED


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Udvalget bedes evaluerer årets gang i Hoved MED.

Beslutning

Udvalget blev enige om, at det er svært at foretage en evaluering på et online møde og derfor udsættes punktet til næste møde, hvor der er fysisk tilstedeværelse.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen


7. Forslag til temadrøftelser for 2022


Resume

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelsen af rammen for det strategiske arbejde i Hoved MED blev det besluttet, at der på hvert møde i Hoved MED skal være en temadrøftelse.

Hoved MED bedes komme med forslag til, hvilke emner der er relevante til temadrøftelse i 2022.

Beslutning

Hoved MED havde følgende forslag til temadrøftelser for 2022:

 • Årets gang i Hoved MED
 • Seniorvilkår
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse
 • Medarbejdersyn

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen


8. Nye Covid-19 tiltag


Resume

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af nye Covid-19 tiltag i Brønderslev Kommune ønskes der en status på, hvordan det går i organisationen.

Beslutning

Søren orienterede om, at der er sendt brev ud til alle om, at der er indført krav om Coronapas, når de er på arbejdspladsen. Dette er gældende for alle medarbejder i hele Brønderslev Kommune.

På baggrund af, at incidenstallet er oversteget 400 er der iværksat yderligere tiltag på flere områder.

Børn og Kultur:

 • Skolerne (minus specialområdet) er sendt hjem til hjemmeundervisning. De første dage efter jul er også hjemmeundervisning. Der er etableret nødundervisning
 • SFO er lukket mellem jul og nytår. Der er etableret nødpasning, men på tværs af skolerne
 • Dagtilbudsområdet har genindført, at forælde aflevere/henter børnene udenfor. Børnene deles samtidig op i mindre gruppe
 • Forældrene til børn i Folkeskolen har fået tilbud om at hente en selvtest, så børnene er nytestet inden de møder ind på skolen igen i det nye år
 • Der er ingen anbefalinger på Fritids- og Kulturområdet
 • Kulturskolen har givet valgmuligheden for fjernundervisning

Sundhed og Velfærd:

 • Der skal anvendes både visir og mundbind på alle fællesarealer i Ældreområdet og indenfor Handicap og Psykiatri

Serviceområdet:

 • Såfremt der bliver ledige rengøringsressourcer fra et område vil de blive flytte om det andre områder, hvor der er behov

Administrationen:

 • Hjemmearbejde udføres, hvor det er muligt efter en ledelsesmæssig vurdering. Borgervendte funktioner opretholdes videst muligt (f.eks. borgerservice, jobcenter, visitation, ydelseskontor, børne – og ungeafdelinger)

Hoved MED drøftede de udfordringer/dilemmaer og andre forhold, der pt. gør sig gældende omkring Covid-19, herunder bl.a.:

 • Testkapacitet
 • Decentrale beslutninger kan være forskellige - giver nogle steder utryghed
 • Flere medarbejdere - fx i skole- og dagtilbud er udfordret på, at mange er smittede og de er nærkontakter og skal testets meget ofte. Det giver udfordringer
 • Selvtest

Brønderslev Kommune følger de centrale anbefalinger, hverken mere eller mindre. Beredskabsgruppen holder sig dagligt ajour på situationen og agerer herud fra.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen


9. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer


Resume

HR har udarbejdet en retningslinje for brug af kommunens køretøjer. Hoved MED bedes godkende retningslinjen.

Med virkning fra den 31. marts 2021 er det blevet muligt for politiet at konfiskere køretøjer i tilfælde af vanvidskørsel. En konfiskation er en permanent inddragelse af køretøjet, som medfører, at politiet kan sælge køretøjet, uden ejeren får købesummen.

For at sikre kommunen bedst muligt i tilfælde af vanvidskørsel, er anbefalingen, at der udarbejdes en retningslinje for brug af kommunens køretøjer.

Sagsfremstilling

Retningslinjen omhandler kørsel i kommunens køretøjer. Kommunens køretøjer defineres som køretøjer, der er leaset, lejet eller ejet af Brønderslev Kommune.

Kommunen må i henhold til færdselsloven ikke overlade føringen af kommunens køretøjer til personer, som ikke lovligt kan føre det pågældende køretøj. Endvidere skal kommunen oplyse, hvem der har ført køretøjet, hvis politiet anmoder om oplysningen. Det er en klar forudsætning, at medarbejdere, der anvender kommunens køretøjer, har et gyldigt kørekort. Det er medarbejderens eget ansvar at sikre, at vedkommende har et gyldigt kørekort til det pågældende køretøj, før kørsel påbegyndes.

Det fremgår af retningslinjen, at såfremt en medarbejder får en fartbøde, når medarbejderen kører i kommunens køretøjer, skal medarbejderen selv betale bøden. Det samme gør sig gældende for parkeringsafgifter. Det er ydermere anført i retningslinjen, at bøden/parkeringsafgiften blive modregnet i medarbejderens løn ved førstkommende lønudbetaling, såfremt medarbejderen ikke selv betaler bøden/parkeringsafgiften.

Forholdene ved vanvidskørsel fremgår af retningslinjen. Med virkning fra den 31. marts 2021 er det blevet muligt for politiet at konfiskere køretøjer i tilfælde af vanvidskørsel. En konfiskation er en permanent inddragelse af køretøjet, som medfører, at politiet kan sælge køretøjet, uden ejeren får købesummen. Hvis et af kommunens køretøjer konfiskeres i henhold til reglerne for vanvidskørsel, hæfter den pågældende medarbejder, som er ansvarlig for konfiskationen, for alle økonomiske tab, som Brønderslev Kommune påføres som følge af konfiskationen. Dette gælder uanset, om kommunen selv ejer køretøjet, har leaset køretøjet eller af andre grunde har køretøjet i sin varetægt.

Retningslinjen anbefales godkendt af Direktionen.

Personale

ingen

Beslutning

Jens gennemgik kort retningslinje for brug af kommunens køretøjer med særlig vægt på den del, der omhandler vanvidskørsel.

Efter en kort drøftelse af punktet godkendte Hoved MED retningslinjen.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Bilag

Til toppen


10. Feriefondens regnskab 2020


Resume

Feriefondens regnskab for 2020 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende Feriefondens regnskab for 2020.

Regnskabet er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Som medlem af Feriefondens bestyrelsen gav Per Kronborg Christensen en kort orientering.

Feriefondens Regnskab er blevet godkendt af Styrelsen. De ser på hver enkelt hus over en 4 årlig periode og generelt ser det rigtig fint ud.

Efter orienteringen blev Feriefondens regnskab for 2020 godkendt af Hoved MED.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Bilag

Til toppen


11. Årshjul for MED-organisationen 2022


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2022.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Datoerne i årshjulet blev godkendt. Der indkaldes, via Outlook, til samtlige møder i MED-organisationen for 2022 i starten af det nye år.

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Bilag

Til toppen


12. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Beslutning

1)

Søren orienterede om, at det nye byråd har konstitueret sig.

2)

I forbindelse med, at det var Marianne Heilskov Hansen og Per Kronborg Christensen sidste møde i Hoved MED udtrykte Søren stor tak for den store arbejdsindsats begge har udført i Hoved MED.

3)

Søren ønsker alle en god jul og godt nytår med tak for året 2021

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen


13. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Hoved MED valgte følgende punkter der skal informeres om:

 • Punkt 4 - Medarbejdersyn i Brønderslev Kommune
 • Punkt 5 - Kommunal whistleblowerordning
 • Punkt 9 - Retningslinjer for brug af kommunens køretøjer

Fraværende: Ellen M. Rasmussen og Tina Præcius mødte for Lene Svenningsen

Til toppen

Opdateret 21. december 2021