8. september 2021

Hoved MED - Referat

Dato: 8. september 2021
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Punkt 5 ønskes flyttet til efter punkt 6 og 7.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 30. juni 2021.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Til toppen


3. Budget 2022 – 2. høring – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Jf. tidsplan for budget 2022 fremsendes budgetforslag til 1. behandling til høring i MED-systemet.

Hoved MED anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetforslag som fremsendes til 1. behandling fremsendes hermed til høring i MED-systemet.

Budgetforslaget til 1. behandling indeholder pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

I henhold til budgetprocessen for budget 2022 sker der en politisk stillingtagen i forhandlingsudvalget på deres møde den 25. august 2021 til opmærksomhedslisten, således denne indarbejdes i budgettet til 1. behandling. Hvis der er punkter fra opmærksomhedslisten som ikke indarbejdes på mødet den 25. august 2021, går de videre til budgetseminaret den 16. og 17. september 2021.

Materialet fremsendes inden mødet

Frist for høringssvar er 09. september 2021, kl. 12.00.

Beslutning

Søren og Jens orienterede omkring Budget 2022 - 2. høring af budgetforslag til 1. behandling.

Budget 2022 blev gennemgået v/Teams møde den 1. september.

Medarbejderrepræsentanterne har udarbejdet følgende høringssvar:

Medarbejderrepræsentanterne er som følge af 2. budgetopfølgning pr. 30.06.21 optimistiske ift. budget 2022, idet budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 5,1 mio., samtidig med en kassebeholdning i kraftig vækst, der med udgangen af juli 2021 er over 329 mio. kr. og forventes at stige yderlig de kommende måneder.


Der afvikles på kommunens gæld. Det har naturligt betydning for kassebeholdningen, men ikke et tegn på, at det ikke er muligt at tænke investering.


Det er bekymrende, at vi gang på gang ser, at der er et merforbrug på flere områder bl.a. Unge og Familie, det specialiserede voksenområde/Handicap og psykiatriområdet, fordi der ikke er afsat midler, selvom man ved, at der kommer udgifter. Konsekvensen af underbudgettering/underfinansiering er et påvirket arbejdsmiljø.


Vi kunne ønske, at den fornuftige budgetopfølgning og ganske pæne kassebeholdning ville betyde arbejdsro, fokus på kerneopgaven og medarbejdernes arbejdsmiljø til gavn for borgerne.


Ikke alle ønsker bliver opfyldt - derfor sad vi i juni og lavede høringssvar til ”spareforslag”. Ja ”kært” barn har mange navne – og de seneste år har vi oplevet mange forskellige navne – omprioriteringsforslag (2022), Råderumspuljer (2021), Reduktionspuljer (2019, 2020), Afdækninger (2018).

Uanset hvad forslagene politisk kaldes, opleves de som besparelser, de steder de rammer og har i de fleste tilfælde betydning for:

 • Borgerne i form af:
  • Serviceforringelser med risiko for utilfredse borgere, da de ikke får det de forventer og ser, de har behov for og ret til.
  • Serviceforringelser der påvirker de forebyggende indsatser. F.eks. Sundhedsplejen med omlægning af besøg fra hjemmebesøg til konsultationer, afskedigelse af ½ medarbejder i UU vejledningen mv. Der er risiko for, at borgerne ikke får støtte rettidigt og på den lange bane får større og længerevarende behov for støtte.
  • Serviceforringelser, som følge af mindre mulighed for bevægelighed i og udenfor kommunen, såfremt projektaftalen med NT resulterer i færre ruter, afgange mv.
 • Medarbejderne i form af:
  • Påvirkning af arbejdsmiljøet – større sagspres, utilfredse borgere der udtrykker deres frustrationer overfor medarbejderne, at vi ser borgere i mistrivsel fordi der er behov for en indsats der er omprioriteret – sparet væk.
  • Usikkerhed om, skal nogle afskediges? Bliver det mig eller min kollega? Hvad kommer det til at betyde for mig – skal jeg løse flere/andre opgaver?

Vi er bevidste om, at det er jer – politikernes ansvar, at levere et budget i balance og I ønsker omprioriteringer, for at have midler til at opprioritere ”gode ting”.

Et spørgsmål vender hele tiden tilbage: Er det med Brønderslev Kommunes økonomi, nødvendigt at omprioritere, for at have midler til de ”gode ting” og investere?

Vi bringer rigtig gerne vores faglighed i spil ift. at være med til at kvalificere jeres opprioriteringstanker, hvis I deler opprioriteringstankerne med os og har lyst til at høre, hvad vi kan bringe ind.

Vi ved, I er modige og håber at det udmønter sig i, at I tør opprioritere medarbejdernes arbejdsmiljø, kompetenceudvikling m.m. for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og dermed sammen med os sikre, at Brønderslev Kommune er et godt ”sted at leve” og arbejde.

Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED bakker op om konkrete udtalelser fra Lokal MED, Personalemøder med MED-status og Fag MED- udvalgene.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021 på drift og finansiering forventes der en årsafvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er under udfasning i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi. Et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021 vil være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 30. juni 2021.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 30. juni 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 7,4 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter: personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,6 mio. kr., der fordeler sig med 1,7 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 mio. kr. på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget - her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med kviktest på kommunens skoler i alt 3,0 mio. kr. Opgaven koster ca. 0,6 mio. kr. pr. måned med det nuværende setup.

Ældreomsorgsudvalget har samlet 1,9 mio. kr. i merudgifter til Covid-19.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,1 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,9 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 7,0 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter, der skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,0 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 18,0 mio. kr., området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 21,5 mio. kr., som fordeler sig med 12 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 4,0 mio. kr. øvrige ydelser, 5,3 mio. kr. vedr. aktiveringsudgifter, 0,5 på integrationsområdet samt 0,5 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 2,8 mio. kr. i merudgifter på Unge og Familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et netto merforbrug på 3,4 mio. kr. på Handicap- og Psykiatriområdets Myndighed, der vedrører nye sager på borgere, der kommer udefra samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændres fra at blive registreret som en driftsudgift til at blive registreres som en kapitalpost jf. nye konteringsregler fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives en tillægsbevilling vedr. modtaget tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 576.000 kr. - som fordeles med 432.000 kr. på Ældreomsorgsudvalget og 144.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 7,4 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært engangsudgiften til retssagen på ældreområdet.

Den forventede udfordring på manglende refusionsindtægter til særligt dyre enkeltsager vurderes samlet set at være væsentligt mindre end først antaget, men påvirkningen på de enkelte områder er uens, jf. oversigten i sammenfatningen.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. august 2021, pkt. 9:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2021, pkt. 4:

Udvalget indstiller, at udgiften til retssagen på 6,3 mio.kr. tillægsbevilges af kommunekassen.

Beslutning fra Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 19. august 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2021, pkt. 5:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget udtrykker kritik af, at forklaringerne på overskridelserne i budgetopfølgning 1 ikke var tilstrækkeligt præcise, men hæfter sig ved, at forklaringerne i budgetopfølgning 2 er bedre belyst.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 3:

Stabens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Søren orienterede omkring Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021. Det er næsten samme billede som sidst. Der er sket en midtvejsregulering og der er betalt en dom til Blæksprutten.

Der var ikke uddybende spørgsmål.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af den lokale MED aftale


Resume

Godkendelse af konkrete rettelser i den Lokale MED aftale, fremført på Hoved MED mødet den 30. juni 2021.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden havde til Hoved MED mødet den 30. juni 2021 nogle helt konkrete rettelser/spørgsmål til nogle af redaktionelle ændringer, som de ønsker, at arbejdsgruppen skal drøfte igen. Alle andre ændringer i den Lokale MED-aftale, betragtes som værende godkendt.

De konkrete rettelser er drøftet i arbejdsgruppen den 16. august 2021.

Den lokale MED aftale med de konkrete rettelser er vedhæftet som bilag.

Hoved MED bedes godkende de konkrete rettelser.

Beslutning

Evalueringen af den lokale MED aftale blev godkendt, med følgende tilføjelser:

 • §9 stk. 5 her tilføjes: HR indkalder arbejdsmiljøgrupperne efter behov.
 • Bilag 1a ændres i forhold til ny AMR struktur i Vej og Park og Ejendomsservice
 • FAS ændres til Administration

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


6. Fremtidig organisering af AMR struktur i Ejendomsservice


Resume

Ny AMR struktur i Ejendomsservice, til godkendelse

Sagsfremstilling

De 4 driftsområder i Ejendomsservice har i en del år haft svært ved at få valgt 4 AMR, derfor har 3F, FOA og Ejendomsservice i fællesskab arbejdet med en ny struktur, hvor der bliver frikøbt 2 AMR til at dække hele ejendomsservice.

Strukturen lægger op til 15 timer om ugen til hver af de valgte AMR, med mulighed for at udvide timetallet ved spidssituationer.

Der laves en evaluering i starten af juni 2022.

Strukturen er behandlet i Lokal MED Ejendomsservice den og der er opbakning for forslaget.

Referat fra Lokal MED samt fællesmøde med 3F og FOA er vedhæftet.

Beslutning

Medarbejderrepræsentanterne udtrykker bekymring over, at det ikke er muligt at hverve AMRér.

Godkendt. Skal evalueres ultimo 2022.

Ved evalueringen skal der være mulighed for at vende tilbage til nuværende antal AMR.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


7. Ændring af antallet af AMR - Vej og Park


Resume

Til godkendelse

Sagsfremstilling

Lokal MED Vej og Park indstiller til HOVED MED, at der ændres i antallet af AMR’er i Vej og Park.

Antallet ønskes reduceret fra 4 til 3 AMR. Lokal MED er enige i beslutningen.

Ledelsen ser gerne, at der er bliver valgt; én AMR på materielgården i Dronninglund, én AMR til Materielgården i Brønderslev og én AMR til værkstedsområdet.

De generelle regler for valg af AMR er gældende.

Beslutning

Godkendt. Skal evalueres ultimo 2022.

Ved evalueringen skal der være mulighed for at vende tilbage til nuværende antal AMR.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


8. Implementering af NSIS i Brønderslev Kommune


Resume

Til orientering og drøftelse

Sagsfremstilling

Hvad er NSIS(National Standard for Identiteters Sikringsniveauer)

I 2022 bliver NemID til MitID/NemLog-in3, og NSIS-standarden træder for alvor i kraft. I samme forbindelse bliver det et krav, at blandt andet kommuner og regioner overholder NSIS.

Hvad betyder det for medarbejderen?

Standarderne handler primært om sikring af identitet, og de systemer og data identiteten har adgang til. Identiteten sikres i almindelighed med brug af privat NemID, som det også kendes i mange andre sammenhænge. De elektroniske identifikationsmidler er knyttet til den fysiske person på samme måde, derfor er det teknisk set ligegyldigt, om man anvender privat NemID eller et erhvervsID, de er knyttet til samme person, og vi har jo ikke et CPR til arbejde og et til privat.

I praksis sikres identiteten med en multifaktor løsning (OS2Faktor), som er en app til telefonen. Appen installeres ved brug af privat NemID, og kører derefter uafhængigt. Privat NemID skal altså kun bruges den ene gang og appen kan installeres hjemme hvis man foretrækker det. Appen installeres på sin arbejdstelefon, eller på sin private telefon hvis man ønsker og må at bruge den. Alternativt kan man få udleveret en USB nøgle, som gør det ud for appen.

Hvis man ikke ønsker at bruge privat NemID, eller måske ikke har et, så er det nødvendigt at møde op i Digitalisering og IT med pas, for derved at blive identificeret og få aktiveret app eller nøgle.

De fleste anvender allerede NemID i en lang række situationer på telefonen, de traditionelle er e-Boks, borger.dk, skat.dk, sundhed.dk osv. Men vi benytter det også f.eks. til netbank, handel på internettet, Coronapas, forsikringsselskab, kørekort, sundhedskort, Aula og andre apps/situationer der kræver identifikation.

Beslutning fra Direktionen:

Staben foreslår,

 • at Direktionen opfordrer alle medarbejdere til at benytte privat NemID ved installation af godkenderappen på telefonen
 • at Direktionen stiller krav om, at medarbejdere med arbejdstelefon benytter godkenderappen på arbejdstelefonen
 • at Direktionen opfordrer alle medarbejdere uden arbejdstelefon til at benytte privat telefon til identifikation

Beslutning:

Stabens forslag godkendt.

Beslutning

Jens orienterede omkring implementering af NSIS i Brønderslev Kommune.

Der opfordres til at bruge de digitale løsninger til aktivering af App eller nøgle, men det er positivt, at der stadig er mulighed for at møde op I Digitalisering og IT med sit pas for at få aktiveret App eller nøgle.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


9. Medarbejdersyn i Brønderslev Kommune


Resume

Temadrøftelse - Medarbejdersyn i Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling

På Hoved-MED´s møde med økonomiudvalget, blev det foreslået at Hoved-MED skulle arbejde med et medarbejdersyn i Brønderslev Kommune, der bl.a. vil kunne være med til at profilere kommunen i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

I Brønderslev Kommune har vi flere steder beskrevet hvor vigtige medarbejderne er. Det sker bl.a. i den nye HR-strategi og i ”Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune”

Desuden måler vi i forbindelse med den psykiske APV på nogle beskrevne faktorer, der er med til at definere, om man har det godt på sin arbejdsplads.

Med udgangspunkt i dokumenterne ”HR-strategi”, ”Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune” og den ”psykiske APV, lægges der op til en drøftelse af, hvilke værdier der skal fokus på i et medarbejdersyn i Brønderslev Kommune.

Drøftelsen gennemføres i grupper af 4 personer, i 10 minutter, så alle medlemmer af Hoved-MED, får mulighed for at byde ind med, hvad et medarbejdersyn skal indeholde.

Herefter der samles op i plenum med mulighed for kommentarer.

Der foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe efterfølgende, med repræsentanter fra ledelsen, medarbejdere og HR, der udarbejder et udkast til et medarbejdersyn, som efterfølgende kommer på et møde med henblik på drøftelse og vedtagelse.

Beslutning

Temadrøftelse omkring medarbejdersyn i Brønderslev Kommune.

Der blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe:

Mette Krogh, 2-3 medarbejderrepræsentanter samt 1-2 lederrepræsentanter.

Medarbejderrepræsentanter der indgår i arbejdsgruppen er:

 • Lars Andreasen
 • Tommy T Kristensen
 • Tom Muurmand

Arbejdsgruppen skal lave udkast til:

 • Mere tydelig beskrivelse af hvad vi vil med medarbejdersynet, formål
 • Hvordan skal kommunikationen omkring medarbejdersynet være
 • Hvordan bringer vi bedst de gode retningslinjer (retningslinjer, strategier, politikker mv.) vi allerede har i spil

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Sagsfremstilling
 • Ny Psykologordning - opstartsmøder
 • Arbejdsmiljødagene 2. og 3. marts 2022 - ideer til oplægsholdere eller emner
Beslutning
 • Ny Psykologordning - opstartsmøderne for AMR, TR og leder er i fuld gang og der opfordres til at deltage
 • Arbejdsmiljødagene 2. og 3. marts 2022
  - ideer til oplægsholdere eller emner
  • Tage Søndergaard
  • Oplæg om kerneopgaven
  • Mette Bugge
  • Struktur for administrativt personale

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Til toppen


11. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Følgende punkter skal informeres om:

 • Punkt 5, Evaluering af den lokale MED aftale
 • Punkt 8, Implementering af NSIS i Brønderslev Kommune

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Marianne Heilskov Hansen, Maria Petersen var suppleant, Jesper Jensen og Ellen M. Rasmussen

Til toppen

Opdateret 15. september 2021