27. juni 2022

Hoved MED - Referat

Dato: 27. juni 2022
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra mødet den 24. marts 2022.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes godkende referat fra mødet, den 24. marts 2022. Referatet er tilgængeligt på e-Dagsorden og hjemmesiden.

Jævnfør temadrøftelsen på mødet den 24. marts omkring "Årets gang i Hoved MED", blev det besluttet at referatet skal gennemgås mhp. om rammen er konkret nok.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Jævnfør temadrøftelsen på Hoved MED den 24. marts, blev referatet gennemgået mhp. om rammen var konkret nok. Følgende blev konkluderet:

 • Formen på referatet fungerer godt. Det er positivt med lidt mere tekst
 • Der skal være fokus på, når der nævnes opgaver o. lign at uddybe hvem der er "ejer" af opgaven
 • Husk, at der under mødet skal opsummeres, punkter til referat, efter hvert punkt

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 1 pr. 31 pr. marts 2022 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 1,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2022. I det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med et overskud på 44,1 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 27,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

På Økonomiudvalgets områder forventes der merudgifter på 3,1 mio. kr., det er udgifterne til barsel der stadig stiger. En af årsagerne skyldes at retten til barselsdagpenge under Covid-19 blev nedsat fra uge 36 (4 uger før forventet fødsel) til uge 28 for visse personalegrupper. Det vil sige 8 ugers ekstraudgift på barselsdagpenge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer samlet mindreudgifter 34,0 mio. kr. De forventede mindreudgifter er estimeret på baggrund af KL's skøn. Mindreudgifterne fordeler sig med -28,3 mio. kr. til A-dagpenge, -3,4 mio. kr. til øvrige ydelser, -2,2 til aktivering og -0,1 til integration. I KL's skøn er der ikke taget højde for den høje Covid-19 smitte i samfundet i januar og februar, det har medført en markant større udgift til sygedagpenge i årets første måneder. På nuværende tidspunkt estimeres merudgiften til 6,6 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget forventer merudgifter på 4,4 mio. kr., der primært skyldes udgifter til Covid-19 3,1 mio. kr.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes ændrede forudsætninger på borgere, der er overgået fra UngeCentret. Konsekvensen af afgang fra sidste halvår af 2021 og tilgang i 2022 følges tæt og der vil til budgetopfølgning 2 medtages en konsekvensberegning heraf. Forventningen ved budgetopfølgning 1 er mindreudgifter.

I budgetopfølgning 1 er der ikke opgjort et samlet skøn for konsekvensen af prisstigning på blandt andet el, materialer og brændstof. Udfordringen følges tæt, da den har konsekvenser på alle fagområde, og særligt prisudviklingen på el og brændstof driver forbrugsprocenterne op. Udover PL-regulering, oplyser KL, at prisstigning vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023. Ved budgetopfølgning 2 kendes resultatet af Økonomiaftalen og der vil foreligge et skøn for konsekvenserne i Brønderslev Kommune.

Krigen i Ukraine betyder, at kommunerne under ét står overfor mange nye opgaver, primært med at modtage flygtninge. Det er en ekstraordinær situation, hvor ingen kan forudse omfanget af de opgaver kommunerne står over for og ej heller de økonomiske konsekvenser. KL oplyser at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrigt drift:

* Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 6,8 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 18,2 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsel på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2021.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2022 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljerne mellem Økonomiudvalget og hhv. Ældreområdet og Børneområdet (dagtilbud og skoler), med 3 mio. kr. på hvert område
 • at der sker en flytning af puljen vedr. langtidssygdom fra politikområde 106 til politikområde 103 og 301 på i alt 5,2 mio. kr.
 • at der sker en flytning af puljen vedr. vikardækning i folkeskolen fra politikområde 106 til politikområde 301 på 0,9 mio. kr.
 • at ”forsinkelsespuljen” på 10,0 mio. kr. på anlæg nulstilles.

Direktionen den 3. maj 2022, pkt. 5

Budgetopfølgningen anbefales taget til efterretning.

Det samlede resultat forventes på niveau med det budgetterede på trods af yderligere udgifter til Covid-19 i første kvartal.

Covid-19 udgifterne har været meget høje i første kvartal, især pga. høje vikarudgifter i forbindelse med fravær som nær kontakt eller smittet. Der er derfor behov for at se disse udgifter i sammenhæng med vikarudgifterne resten af året, før der tages stilling til kompensation.

Udgifterne til covid på Ungdomsskolen vedrører udgifter til test og bør kompenseres.

Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet konsekvenser af øgede udgifter som følge prisstigninger på bl.a. energi samt af øgede udgifter som følge af Ukraine flygtninge. Disse vurderes ved næste budgetopfølgning, hvor en evt. midtvejsregulering til dækning af disse udgifter også kendes.

Ligeledes vurderes, at det markante mindre forbrug på beskæftigelsesområdet vil blive modsvaret af midtvejsregulering, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen i juni.

Der ses med bekymring på stigningen i sygefravær. Der ønskes en vurdering af størrelsen i forhold til ”normal” år.

De foreslåede udflytninger af puljer godkendes.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2022, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2022, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt

Martin Bech og Janni Høybye var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 16. maj 2022, pkt. 7:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. maj 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 14:

Udvalget foreslår, at de 0,3 mio.kr. til 7 dages åbning af Aktivitetsområdet finansieres af uudmøntet pulje fra budget 2021.

Udvalget er opmærksom på, at det i budget 2022 er forudsat, at ombygning af Margrethelund skulle påbegyndes i sommeren 2022, og derfor var der forudsat lukning af 12 pladser i 5 måneder og dermed en budgetreduktion. Da byggeriet tidligst forventes påbegyndt efter årsskiftet 2022/23, foreslår udvalget, at den budgetterede budgetreduktion bør forskydes til slutningen af byggefasen.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 19. maj 2022, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. maj 2022, pkt. 3:

Indstilles godkendt som foreslået af Staben. Indstillingerne fra Ældreomsorgsudvalget sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

Beslutning

Søren orienterede omkring budgetopfølgning 1. pr 31. marts 2022. Der forventes der en årsafvigelse på 1,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2022. I det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med et overskud på 44,1 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

De væsentligste afvigelser ligger inden for:

 • Udgifter i forbindelse med Covid-19
 • Prisstigninger, herunder el og brændstof
 • Beskæftigelsesområdet

Der blev under mødet udvist bekymring for det stigende sygefravær.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Bilag

Til toppen


4. Budget 2023 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

Hoved MED anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2022 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2023 senest 29. juli 2022.

Beslutning

Hoved MED drøftede omprioriteringsforslag til 1. høring.

Søren orienterede om, at den indgåede Økonomiaftale er en ”0-løsning”, hvor der ikke er nye midler. Det betyder, at der kan blive behov for at gøre brug af omprioriteringsforslagene, blot for at opnå balance mellem overskud på driften og udgifter til anlæg.

Løsningen er desværre ikke blot at bruge af kassebeholdningen på 325 mio., da Brønderslev Kommune hvert år bruger 50 mio. af kassebeholdningen til afdrag på gælden som er ca. 650 mio.

Hvis vi anvendte af kassebeholdningen til ekstraordinære afdrag på gælden, bliver udfordringen, at den ikke kan fyldes op igen, hvis der opstår uforudsete udgifter, da det i dag ikke er muligt for kommunerne at låne penge.

Medarbejdersiden i Hoved MED, har udarbejdet følgende høringssvar:

I forbindelse med omprioriteringsforslagene og høring vil medarbejderrepræsentanterne komme med en general opfordring til:

 • At vælge omprioriteringsforslag, der ikke har direkte eller indirekte betydning for personaleressourcerne.
 • At tænke og prioritere forebyggende indsatser og endnu flere investeringer. Investering i medarbejdere, for at sikre at kommunens borgere får den service de har ret til og den service der er nødvendig for at borgerne i størst muligt omfang kan udvikle sig og klare sig bedst og længst muligt i eget liv. Vi ved at det giver økonomisk gevinst at investere og I tidligere har iværksat succesfulde investeringsstrategier. Lad os se mere af det.
 • At I er modige og tænker langsigtet, da det kan være relevant at bruge penge nu, for at opnå potentiale senere.
 • At undgå omprioriteringsforslag der indebærer personalereduktion/reduktion af lønbudgettet, da det vil betyde at kolleger skal løse opgaverne hurtigere og gå på kompromis med fagligheden – altså både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og den service borgerne har ret til, bliver påvirket. I 2022 har der igen været kigget på muligheden for afbureaukratisering i hele kommunen, hvor tilbagemeldingen er, at der løbende er fokus på, om det er ting der kan gøres smartere og det er iværksat. Det betyder at der allerede nu er skåret ind til benet.
 • At være opmærksom på at sygefraværet i Brønderslev Kommune er stigende. (jf. personalepolitisk redegørelse 2020 – 2021). (Renset for Covid 19 fravær). En tendens vi ser med stor bekymring på og ikke ser en umiddelbar løsning på.
 • At være opmærksom på, vi i Brønderslev Kommune oplever en tendens til, at der er færre og færre ansøgere til de stillinger der opslås, og på nogle områder er der decideret rekrutteringsproblemer og relativ stor personaleomsætning. (jf. Personalepolitisk redegørelse 2020 – 2021). Vi kender ikke hele svaret – men vi ved at arbejdsmiljøet er vigtigt for at fastholde medarbejdere.
 • Opsummerende er medarbejdernes arbejdsmiljø på alle niveauer vigtigt for en velfungerende kommune.

Hoved MED bakker naturligvis op om høringssvarene fra Fag MED -udvalgene.

Vi har brug for at I som politikere ”står på mål” for de omprioriteringer/besparelser, I vælger – både ift. medarbejdernes arbejdsmiljø og kommunens borgeres serviceniveau.

Vi er bevidste om, at et budget i balance er jeres ansvar – det er medarbejderne arbejdsmiljø også.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Bilag

Til toppen


5. Personalepolitisk redegørelse 2022


Resume

Sagsforløb: Dir/Hoved-MED/ØK

Personalepolitisk redegørelse fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse giver et overblik over personaleområdet i Brønderslev Kommune. Redegørelsen viser, hvordan kommunens største arbejdsplads med ca. 2800 ansatte har udviklet sig på udvalgte parametre på det personalepolitiske område.

Overordnet viser redegørelsen:

 • At der er sket en stor tilgang af medarbejdere på det pædagogiske område
 • At der ses et mønster i, at medarbejdere i aldersgrupperne 40-59 er dem, der oftest forlader Brønderslev Kommune som arbejdsplads
 • At der er sket en generel stigning i sygefraværet på 0,63 procentpoint. Den største stigning findes hos rengøringsassistenterne
 • At Brønderslev Kommune ud af 49 besøg fra Arbejdstilsynet har fået 48 grønne smileys

Staben foreslår, at Direktionen godkender den personalepolitiske redegørelse for 2021-2022, samt at den fremsendes til Hoved MED og Økonomiudvalg til behandling.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2022, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse med redaktionelle justeringer.

Beslutning

Dorte fremlagde hovedpunkterne af den Personalepolitisk redegørelse, herefter drøftelse af indhold.

Der var under drøftelsen fokus på følgende områder:

 • Personaleomsætning herunder hvad kan der gøres for at fastholde og rekruttere medarbejdere?
 • Har vi begyndende rekrutteringsvanskeligheder på specifikke områder?
 • Tendensen til stigende sygefravær, udviklingen følges løbende.
 • Lønudvikling, hvor vi ligger under niveau i.f.t. omkringliggende kommuner på medarbejdere.
 • Lederudvikling, hvor det også kunne være relevant, at se udviklingen i antal over flere år.
 • Positivt at antal ansatte i forhold til Rammeaftalen om det sociale kapitel er stigende.

Den personalepolitiske redegørelse kommer nu til politisk behandling. Direktionen og HR arbejder videre med fokusområderne fra redegørelsen.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Bilag

Til toppen


6. Temadrøftelse: Seniorpolitik


Resume

Oplæg omkring seniorpolitik, herefter temadrøftelse i grupper samt opsamling i plenum.

Punktet er rammesat til 30 minutter.

Sagsfremstilling

Oplæg fra HR omkring seniorpolitik ud fra følgende punkter:

 • Rammeaftalen - hvad siger den?
 • Data fra Brønderslev Kommune - hvilke aftaler har vi?

Dernæst drøftelser i grupper, hvor Hoved MED kan komme med deres bud, på Brønderslev Kommunes behov og videre arbejde med seniorpolitikken.

Beslutning

Dorte gav oplæg omkring seniorpolitik, herunder rammeaftalen og øvrige aftaler for Brønderslev Kommune samt data fra Brønderslev Kommune.

Oplægget er vedhæftet som bilag.

Oplægget gav anledning til gode spørgsmål og drøftelser i plenum. Gruppedrøftelsen blev udsat til næste Hoved MED.

HR, Søren og Rita udarbejder sammen forslag til konkrete emner til næste temadrøftelse.

Deltagelse i KL’s seniorpartnerskab blev vurderet som ofte meget ressourcekrævende, set i forhold til gevinsten. Egne initiativer prioriteres i stedet, og resultaterne af KL’s arbejde bliver senere offentlige tilgængelige

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Bilag

Til toppen


7. Bruttolønsordning til videreuddannelse/efteruddannelse


Resume

Hoved MED drøfter muligheden for, at Brønderslev kommune fremover giver mulighed for bruttolønsordning i forhold til videreuddannelse/efteruddannelse.

Sagsfremstilling

Hvad er Bruttolønsordning?

Via bruttolønsordningen kan arbejdsgiveren betale uddannelsen og modregne udgiften i medarbejderens bruttoløn. Det koster derfor ikke arbejdsgiveren penge, medarbejderen betaler uddannelsen selv, men sparer penge i skat. På den måde sparer medarbejderen op mod halvdelen af udgiften til uddannelsen.

Betingelser for en bruttolønsordning:

Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.

Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn.

Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.

Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Medarbejderen kan altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.

Nedgangen i medarbejderens kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.

Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Bruttolønsordning i forhold til uddannelse:

Det er tilstrækkeligt, at uddannelsen eller kurset har en vis erhvervsrelevans for modtageren.

Det er ikke en betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren.

Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Den konkrete økonomi vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af medarbejderens marginalskatteprocent, studiegebyrets størrelse, fordelingen mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles. Under alle omstændigheder bør man kontakte sin lokale skattemyndighed for råd og vejledning.

Kilde: Se link fra skattestyrelsen HER

Beslutning

Hoved MED drøftede efteruddannelse som bruttolønsordning.

Medarbejdersiden oplyser bl.a. følgende argumenter for at indføre videreuddannelse/efteruddannelse som bruttolønsordning:

 • Øgning af arbejdsglæde og forebyggelse af udbrændthed hos medarbejderne
 • Medarbejderne føler sig påskønnet
 • Fastholdelse af medarbejderne

Der er ikke opbakning i Hoved MED, til at indføre videreuddannelse/efteruddannelse som bruttolønsordning, grundet:

 • Indgåelse af bruttolønsordninger er et organisationsanliggende og ikke et MED anliggende eller en aftale der kan indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Nuværende bruttolønsordninger i kommunen har organisationerne været involveret i.
 • Der er mange gråzoner, hvornår kan en efteruddannelse være relevant som bruttolønsordning og ikke træde i stedet for arbejdspladsens ramme/forpligtelse for efteruddannelse.
 • Der kan også opstå en skævvridning blandt de medarbejdere som har råd til at tage uddannelsen og dem som ikke har.
 • Det er en administrativ tung opgave. Kommunens andre bruttolønsordninger udbydes derfor 1 x årligt.
 • Der skal være en økonomisk risiko for arbejdspladsen, hvis medarbejderen ophører sin ansættelse midt i forløbet, da det ikke blot må være en afdragsordning. Info fra SKAT. Det er der ikke i de eksempler, der er vedlagt sagsfremstillingen.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Bilag

Til toppen


8. Revidering af bilag fra den Lokale MED aftale


Resume

Hoved MED bedes godkende revideret retningslinje for psykisk APV, der erstatter bilag 4a fra den gamle MED-aftale. Samt forholde sig til bilag 4, der erstattes af det nye værdiarbejde fra 2016.

Sagsfremstilling

I arbejdet med opdatering af den lokale MED-aftale i efteråret 2021, blev der taget en række bilag ud, som HR har arbejdet videre med.

Sagsbeskrivelsen for dette punkt omhandler Bilag 4 og 4a fra den gl. MED-aftale. Bilagene er vedhæftet sagen.

Bilag 4 er erstattet af værdiarbejdet fra 2016. Disse er grundet beskrevet på Ansatibronderslev.dk samt indarbejdet som del af forordet i MED-aftalen.

Bilag 4a er redigeret, således at arbejdsgange ikke er præciseret i selve retningslinjen – se vedhæftede bilag. De konkrete arbejdsgange og spørgsmål justeres løbende i forhold til Arbejdstilsynets ramme for APV-arbejdet. HR henviser til beskrivelse af processen og spørgeramme på HRs hjemmeside.

Beslutning

Revideret retningslinje for Psykisk APV der erstatter bilag 4.a, blev godkendt mod forudsætning tydeliggørelse af de 2 sidste punkter i retningslinjen.

Retningslinjen, med tydeliggørelse af punkterne, er vedhæftet som bilag.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af fællesmødet mellem Hoved MED og ØK


Resume

Hoved MED bedes evaluerer fællesmødet mellem Hoved MED og Økonomiudvalget, som blev holdt den 15. juni 2022.

Sagsfremstilling

Den 15. juni 2022 har der været afholdt fællesmøde mellem Hoved MED og Økonomiudvalget. Hoved MED bedes evaluerer fællesmødet.

Beslutning

Givende og konstruktivt møde, med god dialog og stemning.

Flot fremmøde.

Emner til dagsorden var følgende:

 • Dialog- og samarbejdskulturen i Brønderslev Kommune
 • Medarbejdersyn. (Del af budgetaftalen for 2022)
 • Hvordan kan vi som Hoved MED understøtte budgetarbejdet

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Til toppen


10. Evaluering af arbejdsmiljødagene 2022


Resume

Hoved MED bedes evaluerer Arbejdsmiljødagene, der blev holdt den 26. og 27. april 2022 i Vrå Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljødagene 2022 blev afholdt den 26. og 27. april i Idrætscenter Vendsyssel. Dagene blev afviklet i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommuner.

Hoved MED bedes evaluerer arbejdsmiljødagene, ud fra følgende hjælpespørgsmål:

 • Var indholdet relevant ift. de fokusområder der arbejdes med på de lokale arbejdspladser?
 • Er information og materiale omkring arbejdsmiljødagene dækkende?
  • Både før, under afholdelse og efter arbejdsmiljødagene?

Der deltog i alt 186 personer fra Brønderslev Kommune. 59 én af dagene, 127 deltog begge dage.

De 186 personer er fordelt således:

 69 Ledere

 45 AMR (ud af 52 AMR ialt)

 45 TR (ud af 87 TR ialt)

 27 Andre

I hele arrangementet deltog der 718 personer, den 26. april og 677 personer, den 27. april.

Arbejdsmiljødagene har til formål at sikre, at arbejdsmiljøgrupperne systematisk tilbydes 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse, i henhold til lovgivningen.

Jævnfør bilag 4 i den lokale MED aftale, skal medlemmerne af Hoved MED gennemføre den årlige arbejdsmiljøuddannelse og dermed også 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Hoved MED bedes derfor drøfte, muligheden for, på arbejdsmiljødagene 2023, at deltage samlet på en workshop ud fra et relevant emne.

Arbejdsmiljødagene afholdes den 1. og 2. marts 2023 i Vrå Idrætscenter. Arbejdsgruppen er allerede nu gået i gang med planlægningen af dagene. Gitte og

Mia i HR modtager derfor gerne input til f.eks. oplægsholdere eller emner til workshop.

Beslutning

Arbejdsmiljødagene i Vrå var overordnet en succes.

Følgende blev drøftet:

 • Det var positivt at se flere arbejdspladser/TRIO tager afsted sammen
 • Det er vigtigt at have fokus på, at læringen fortsætter når man kommer hjem
 • En ide kunne være længere oplæg inden for samme emne og samtidig have færre valgmuligheder/workshops
 • Husk på at der godt må være underholdende oplæg, men der skal stadig være et tydeligt arbejdsmiljøfagligt budskab
 • Hoved MED kan godt deltage samlet hvis der er et oplæg man har fokus på i Hoved MED's arbejde, ellers prioriteres det, at man tager afsted, i de lokale arbejdsgrupper.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Til toppen


11. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Punkter til orientering og gennemlæsning for Hoved MED.

Sagsfremstilling

Punkter til orientering og gennemlæsning for Hoved MED. Punkterne vil ikke blive gennemgået og drøftet på selve mødet, men der kan stilles spørgsmål til det indholdsmæssige.

Psykisk førstehjælp

HR har udarbejdet følgende materiale omkring psykisk førstehjælp:

 • Beskrivelse af den ramme for psykisk førstehjælp der skal ydes lokalt i Brønderslev Kommune, i forbindelse med traumatiske hændelser samt muligheden for, at indhente psykologisk førstehjælp.
 • Skabelon til beredskabsplan, som skal udarbejdes på de enkelte arbejdspladser
 • Tjekliste til at udføre psykisk førstehjælp.

Materialet bliver tilgængeligt på ”Ansat i Brønderslev” samt i app’en ”En tidlig indsats”.

I forlængelse af det nye materiale har alle ledere, AMR og TR modtaget en indbydelse til en workshop omkring psykisk førstehjælp.

På workshoppen bliver der undervist i psykisk førstehjælp ud fra ovenstående materiale.

Underviseren på opstartsmødet er krisepsykolog Claus Rønnow, som er en af David Graaes samarbejdspartnere.

Der afholdes 4 workshops hhv. den 24.
og 29. august 2022.

GDPR og tillidsrepræsentanter

I maj 2018 trådte GDPR-lovgivningen i kraft i Danmark. Siden ikrafttrædelsen har der været usikkerhed omkring, hvordanreglerneomkring dataansvarlighed skal forstås i forhold til tillidsrepræsentanter.

Ifølge aftale om vilkår for (fælles-)tillidsrepræsentanter er arbejdsgiver forpligtet til at stille IT-udstyr, f.eks. Outlook, til rådighed for tillidsvalgte, men arbejdsgiver har ikke noget ansvar ift. den data, der indsamles og behandles på IT-udstyret.

Forhandlingsfællesskabet og KL har gennem længere tid drøftet håndtering af dataansvaret ifm. tillidsrepræsentanter, og har som konklusion på deres drøftelser indgået en standardaftale om TR’s behandling af personoplysninger, som den enkelte kommune kan tiltræde.

Brønderslev Kommune har valgt at tiltræde standardaftalen og med den, er det nu fastlagt, at Brønderslev Kommune er dataansvarlig for opbevaring af de personoplysninger, TR lagrer i de IT-systemer, Brønderslev Kommune stiller til rådighed. Den faglige organisation er dataansvarlig ift. behandling af de personoplysninger, der sker som led i TR’s varetagelse af sin funktion.

Hvis der sker et brud på datasikkerheden, vil Brønderslev Kommune anmelde det til datatilsynet samt orientere den faglige organisation uden ugrundet ophold og med frigørende virkning.

Alle TR har modtaget mail fra HR, hvor de er blevet orienteret om ovenstående. Der kan læses mere herom på dette link.

Status på Afbureaukratisering

Afbureaukratiseringen i den offentlige sektor er på dagsordenen både nationalt og lokalt. I den forbindelse er der udsendt brev til alle formænd af Lokal MED og Personalemøder med MED-status under Fag MED og Hoved MED, som opfordres til at drøfte afbureaukratisering i udvalgene og indsende forslag.

Der lægges op til, at der skal kigges på dagligdagen og overvejes om der er dokumentationskrav, retningslinjer, bøvlede regler, unødvendige arbejdsgange eller lignende der kan fjernes, således det letter arbejdsdagen, og giver mere tid til kerneydelsen.

Der gives en status på, hvordan de forslag, der er indkommet, er blevet og bliver behandlet.

”Ansat i Brønderslev skifter platform”

Den 23. september 2018 trådt ”Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer” (webtilgængelighedsloven) i kraft. Webtilgængelighedsloven implementerer direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Det overordnede formål med webtilgængelighedsloven er at gøre det nemmere for personer med handicap at benytte myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.Med webtilgængelighedsloven stilles der krav til at Brønderslev Kommunes kommunikation og platforme lever op til lovens bestemmelser. Kravet gælder også HR’s hjemmeside: ”Ansat i Brønderslev”.
Chefgruppen i Staben har derfor drøftet og besluttet kommende platform for HR’s hjemmeside. Fremadrettet bliver ”Ansat i Brønderslev” en subsite (underside) på den allerede eksisterende platform Office365 365 Brønderslev Kommune – Startside (sharepoint.com).

Ændring til denne platform betyder, at indholdet:

 • er tilgængelig for alle i organisationen. Er der medarbejdere, der endnu ikke har adgang til Office365, har de mulighed for at få adgang gennem nærmeste leder. HR orienterer ledere herom.
 • kan kobles på kommunens digitale infrastruktur, så det på sigt er muligt at formidle ift. relevante modtagergrupper, eks. ledere, TR, AMR, specifikke afdelinger.

HR forventer at fastholde navnet på siden, men web-adresse ændres, eftersom den skifter domæne/over på Office365 platformen. Det direkte link til ’Ansat i Brønderslev’ på ’365 Brønderslev Kommune’ udskiftes til den nye web-adresse, så brugerne fortsat ved, hvor de kan finde det direkte link.

HR sikrer fortsat, at relevante dokumenter (fx politikker) vil være at finde på den nye ”ansat i brønderslev”

HR arbejder med løbende opdatering og justering af indhold. HR arbejder på en løsning, hvor senest opdateret materiale bliver vist på forsiden.

HR forventer at gå ”live” medio september og den gamle hjemmeside lukker ned medio oktober.

Gl. bilag fra MED-aftalen:

I forbindelse med revidering af den lokale MED-aftale blev det besluttet på Hoved MED’s møde den 30. juni 2021, at følgende bilag taget ud af MED-aftalen:

 • gl. bilag 4: Overordnet retningslinje for trivsel i Brønderslev Kommune
 • gl. bilag 4a: Retningslinjer for trivselsmålinger
 • gl. bilag 4b: Inspirationskatalog (vedr. vold, mobning og chikane)
 • gl. bilag 5: Retningslinje for drøftelse af arbejdsbetinget stress
 • gl. bilag 6: Retningslinje for vold, mobning og chikane
 • gl. bilag 7: Retningslinjer for medinddragelse ved større omstillings- og rationaliseringsprojekter

Alle gl. bilag bliver løbende revideret, sådan de er ajourført efter gældende regler/lovgivning. HR er tovholder på opgaven og de nye retningslinjer bliver præsenteret for Hoved MED i takt med de bliver ajourført.

I forhold til gl. bilag 4 og 4a henvises til punkt 8 på dagsordenen.

Hjemmearbejde

Beskæftigelsesministeriet har udsendt ny bekendtgørelse og vejledning om hjemmearbejde, der trådte i kraft, den 30. april 2022.

Da covid19 var karakteriseret som en pandemi, var reglerne for hjemmearbejde sat ud af drift. Med afslutningen af pandemien har der været behov for at få kigget på de regler, der regulerer hjemmearbejde, så de modsvarer den ændrede arbejdsform, som visse medarbejdere oplevede under hjemsendelsesperioderne.

Uanset om en medarbejder arbejder hjemmefra eller på arbejdspladsen, er det Brønderslev Kommune der skal sikre, at den ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Brønderslev Kommune har, som arbejdsgiver, tilsynspligten. I forhold til hjemmearbejde vil lederen ikke kunne tilgå hjemmet og derfor er dialogen om udførelse af arbejdet afgørende.

Arbejdsmiljøloven gælder også ved hjemmearbejde. Der er dog undtagelser til reglerne ud fra omfanget af hjemmearbejde. Arbejdsmiljølovgivningens krav til indretning af arbejdsstedet gælder som hovedregel ikke i forhold til hjemmearbejdspladser, hvis medarbejderen arbejder hjemme to dage eller mindre i gennemsnit om ugen.

Læs mere og se reglerne om hjemmearbejde på https://www.ansatibronderslev.dk

Beslutning

Der var få uddybende spørgsmål, blandt andet ift. GDPR – og lagring af personfølsomme oplysninger på de IT systemer Kommunen stiller til rådighed.

Fremadrettet vil punkterne blive uddybet til orientering og gennemlæsning for Hoved MED. Punkterne vil ikke blive gennemgået og drøftet på selve mødet, men der kan stilles spørgsmål til det indholdsmæssige.

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Til toppen


12. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal orienteres om


Beslutning

Hoved MED valgte følgende punkter der skal informeres om:

 • Punkt 4 Budget 2023 - 1. høring - omprioriteringsforslag
 • Punkt 5 Personalepolitisk redegørelse
 • Punkt 6 Temadrøftelse Seniorpolitik
 • Punkt 9 Evaluering af fællesmødet mellem Hoved MED og ØK

Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen og Jens Davidsen

Til toppen

Opdateret 6. juli 2022