10. juni 2015

Hoved MED - Referat

Dato: 10. juni 2015
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Intet.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra møde den 24. februar 2015.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at godkende referat fra mødet den 24. februar 2015. Referatet er tidligere udsendt via e-Dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015


Resume

Sagsforløb: HovedMED

Budgetopfølgning 1. pr. 31. marts 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 9.385.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Status 31. marts 2015

Status inkl. effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

2.808.000

7.555.000

Overførselsudgifter

13.418.000

13.418.000

Finansiering

-6.841.000

-6.841.000

Netto

9.385.000

14.132.000

Budgetopfølgning 1 viser, at der er en særlig udfordring i forhold til integrationsområdet, hvor det ekstra antal flygtninge, som Brønderslev Kommune forventes at modtage i 2015, vil medføre merudgifter, der er opgjort til 10,727 mio. kr. Da kommunerne – set samlet – kompenseres for de ekstra udgifter, et øget antal flygtninge medfører, må det også forventes at Brønderslev Kommune vil modtaget ekstra tilskud til finansiering af merudgiften. I budgetopfølgningen er indregnet en forventet indtægt på 4,735 mio. kr. Det forventes dog, at området vil blive midtvejsreguleret. Omfanget heraf forventes kendt til 2. budgetopfølgning.

Derudover kan der også konstateres en fortsat udfordringer i forhold til flerårsaftalen. Status pr. 31. marts 2015, er et forventet samlet merforbrug på 4,747 mio. kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2015.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen (bemærkninger herfra fremgår af budgetopfølgningen) og i fagudvalgene på møderne ultimo april/primo maj måned. Budgetopfølgningen er videre behandlet i Økonomiudvalget d. 13. maj, hvor udvalget indstillede følgende til Byrådet:

"Anbefalet taget til efterretning. Der skal fortsat udvises generel tilbageholdenhed i hele organisationen pga. usikkerhed omkring fremtidigt finansieringsbehov."

Byrådet besluttede d. 27. maj at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning

Søren orienterede om budgetopfølgningen.

Det er meget positivet, at området for udsatte børn og unge holder. Der er dog stadig udfordringer på henholdsvis integrationsområdet og i forhold til flerårsaftalen.

Der skal fortsat udvises tilbageholdenhed i forhold til anvendelse af bevillinger og genansættelser fremover. Der er udsendt mail til lederne i forhold til dette.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Bilag

Til toppen


4. Regnskab 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb:

Brønderslev Kommunes Årsregnskab for 2014, der blev godkendt i Byrådet d. 29. april 2015, fremsendes til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

i 1.000 kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab

2014

Afvigelse

Overførsel til 2015

Skatter, udligning og tilskud

-2.165.155

-2.161.863

-2.147.917

-13.946

3.133

Driftsudgifter

2.108.048

2.125.720

2.120.077

5.643

15.584

Renter og kursreguleringer

8.881

7.555

7.405

150

Resultat drift i alt

-48.227

-28.588

-20.435

-8.153

18.717

Anlæg

75.470

97.079

53.504

43.575

41.207

Resultat drift + anlæg i alt

27.243

68.490

33.069

-35.422

59.924

Brugerfinansierede områder

0

0

-742

742

Resultat i alt

27.243

68.490

32.327

36.164

Det samlede regnskabsresultat viser et underskud på 32,3 mio. kr. hvilket er 5,1 mio. kr. større end det oprindeligt budgetterede, men 36,1 mindre end det korrigerede budget.

Driftsudgifterne, dvs. service- og overførselsudgifter samlet, landede 5,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en samlet afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 0,26 % og dvs. at udgifterne ligger meget tæt på resultatet af den 3. budgetopfølgning. I forhold til det oprindelige budget er serviceudgifterne ca. 12 mio. kr. højere. Vedr. overførslen på driften fra 2014 til 2015 er den ca. på niveau med overførslen fra 2013 til 2014.

Anlægsudgifterne er 43,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og heraf skal der overføres 41,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Mindre forbruget skyldes både at en række afregninger er kommet senere end forventet, men også at en række af anlægsprojekterne er startet senere op end forventet.

Serviceudgifterne blev cirka 34,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret i 2014, men det skal understreges at da kommunerne samlede serviceudgifter ligger under rammen er der ingen sanktion på serviceudgifterne. Hovedårsagerne til merudgifterne på serviceområdet er flerårsaftalen (13,5 mio. kr.), flytning af mentorudgifter fra overførselsudgifter (5,0 mio. kr), Ungecentret (4,4 mio. kr. vedr. børne- og familieområdet) og misbrugsområdet (2,3 mio. kr.)

Den største udfordring i forhold til serviceudgifterne er således merforbruget i forhold til flerårsaftalen på samlet 13,5 mio. kr. Flerårsaftalen dækker perioden 2014-2017 og Byrådet skal derfor tage stilling til, hvordan overførsel underskuddet på flerårsaftalen skal håndteres. Forretningsledelsens forslag til håndtering af flerårsaftalen fremgår af forretningsledelsens bemærkninger. Det skal understreges at merudgiften på de 13,5 mio. kr., ikke fremgår af oversigten over overførte beløb (Økonomisk Decentralisering) til 2015.

Brønderslev Kommune har løbende i 2014 forbedret likviditeten. Det er således lykkedes ved udgangen af 2014 at øge kommunens gennemsnitlige likviditet (målt over 12 måneder) med 21 mio. kr., sammenlignet med udgangen af 2013.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2015. Byrådet skal herefter inden 1. september 2015 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT indstillede følgende til Byrådets behandling:

· At Brønderslev Kommunes regnskab for 2014 godkendes og oversendes til Revisionen

· At afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

· At Byrådet godkender genbevilling i 2015 af uforbrugte driftsmidler med i alt 15.583.698 kr.

· At Byrådet godkender overførsel til 2015 af finansieringsbeløb med i alt 3.133.000 kr., svarende til den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014

· At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 41.207.130 kr.

· At Byrådet tager stilling til forretningsledelsen forsalg til håndtering af flerårsaftalen.

Forretningsledelsen den 7. april 2015:

Regnskab gennemgået og stabenhedens indstillinger anbefales.

Vedrørende behandlingen af flerårsaftalens underskud i 2014 bemærker Forretningsledelsen følgende:

Ved Økonomiudvalgets behandling af status for flerårsaftalen i januar 2015 blev der redegjort for, hvordan der bliver arbejdet på at opnå besparelsen. Heraf fremgik bl.a. at forventningen for 2015 var, at det årets besparelsesmål ville kunne blive ”næsten nået”, men at det ville blive umuligt at indhente eller afdrage på 2014 efterslæbet på ca. 13,5 mio. kr. Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget tager stilling til de 2 nedenstående muligheder i forhold til behandling af underskuddet på flerårsaftalen fra 2014 til 2015.

· At underskuddet overføres til 2015, men at det samtidigt forventes, at der overføres i tilsvarende underskud til 2016. Dvs. det ikke bliver en del af målet for budgetopfølgningerne i 2015, at der skal afdrages på det opsparede underskud. (en form for parkering af underskuddet)

· At underskuddet, ud fra anerkendelse af at der har været opstartsproblemer på områderne, helt ekstraordinært ikke overføres til 2015, men i stedet afskrives. Men at der samtidigt slås fast at fremtidige underskud vil blive overført som aftalt i flerårsaftalen.

Økonomiudvalget indstillede d. 22. april 2015 følgende, der d. 29. april blev godkendt i Byrådet:

Stabsenhedens forslag indstilles godkendt, med anbefaling af Forretningsledelsens forslag 1 til håndtering af flerårsaftalens underskud.

Beslutning

Jens orienterede om regnskab 2014.

 • Der er ingen overraskelser i regnskabet. Udfordringer er, hvordan man kommer i mål med flerårsaftalen.
 • Likviditeten er forbedret med 20 mio. kr.
 • Ingen sanktioner

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Bilag

Til toppen


5. Høring af afdækningsforslag til Budget 2016


Resume

Sagsforløb: HovedMED

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes høring af afdækningsforslag i perioden 8.-25. juni 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet. Denne prioritering fremsendes hermed til høring.

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

Det samlede sparemål for 2016 er fastsat til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

Afdækningsforslagene, der er behandlet på de afholdte fagudvalgsmøder, er vedlagt som bilag. Dog eftersendes afdækningsforslag for Økonomiudvalget.

Fagudvalgenes prioriteringer, er vedlagt som bilag. Det er imidlertid ikke alle fagudvalg, der endnu har afholdt møde. Beskæftigelsesudvalget- og Teknik- og Miljøudvalgets prioritering vil derfor blive eftersendt, når beslutninger herfra foreligger.

Beslutning

Afdækningsforslagene er udarbejdet og fagudvalgene er i gang med at prioriterer. Det betyder, at alt står åbent hen over sommeren. Det er meget vigtigt at pointere, at intet er vedtaget - alt står åbent.

Såfremt det giver uro i organisationen hen over sommeren, skal Hoved MED være med til at skabe ro.

I forhold til det generelle, er der en bekymring ved afskedigelse af ordinær ansatte, såfremt de bliver erstattet af ekstraordinære ansatte.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Bilag

Til toppen


6. Ændring af MED-struktur, Sundhedsplejen


Resume

Sundhedsplejen er organisatorisk flyttet fra Fagenheden for Sundhed og Velfærd til Fagenheden for Børn og Kultur, Børne- og Familieafdelingen. Ændringen af MED-struktur skal godkendes af Hoved MED.

Sagsfremstilling

Det fremgår af MED-aftalen § 3, stk. 3, at MED-strukturen skal følge ledelsesstrukturen. Det fremgår desuden, at Hoved MED ved enighed kan godkende oprettelse og nedlæggelse af udvalg, arbejdsmiljøgrupper og antal arbejdsmiljørepræsentanter indenfor den struktur og de principper, der er beskrevet i aftalen. Forud for godkendelse i Hoved MED skal forslaget til ændring af MED-strukturen behandles lokalt, i Fag MED og drøftes med de berørte faglige organisationer.

Efter omstruktureringen refererer medarbejderne til lederen i Børne- og Familieafdelingen. Der er ansat en leder af Sundhedsplejen.

Spørgsmålet om MED-organisering har været drøftet med medarbejderne i Sundhedsplejen og i Børne- og Famileafdelingen. De ønsker, at blive en del af Børne- og Famileafdelingens MED-organisation, således at der bliver holdt Personalemøder med MED-status for hele gruppen.

På baggrund af medarbejdernes indstilling har kommunen den 29. april 2015 drøftet følgende forslag med HK, DSR og FOA:

Arbejdsmiljøgrupper for:

MED-organisation på det lokale niveau

FAS – Børn og Kultur

Børne- og Familieafdelingen (inkl. Familiecentret og Sundhedsplejen)

1 leder

1 arbejdsmiljørepræsentant (dog 2 AMR i valgperioden 2012-2016), idet der i perioden bibeholdes en AMR for Sundhedsplejen)

1 arbejdsmiljøgruppe

Personalemøde med MED-status

Som et alternativ foreslog kommunen at udskyde beslutningen om antallet af AMR'ere indtil udløbet af indeværende valgperiode for at give medarbejderne og AMR'erne mulighed for at etablere et samarbejde og at afdække arbejdsmængden som AMR'ere. En senere beslutning om antallet af AMR'ere vil fortsat været begrundet i organisationsændringen. Det alternative forslag kan beskrives således:

Arbejdsmiljøgrupper for:

MED-organisation på det lokale niveau

FAS – Børn og Kultur

Børne- og Familieafdelingen (inkl. Familiecentret og Sundhedsplejen)

1 leder

2 arbejdsmiljørepræsentant (inden udgangen af valgperioden 2012-2016 tages der stilling til antallet af AMR'ere ud fra en vurdering af blandt andet arbejdsmængde og sammenhæng i gruppen. En efterfølgende beslutning om at der fremadrettet kun skal være 1 AMR vil være begrundet i organisationsændringen.)

1 arbejdsmiljøgruppe

Personalemøde med MED-status

Som følge af ændringen bliver Sundhedsplejen desuden repræsenteret af Fag-MED Administration frem for Fag-MED Sundhed og Velfærd.

Indstilling
at Fag MED Administration indstiller til Hoved MED, at ændringen af MED-strukturen godkendes.

Fag MED for Administrationen, 19. maj 2015, pkt. 7:

Fag MED for Administrationen indstiller til Hoved MED, at godkende alternativ forslag, hvor beslutningen om antallet af AMR udskydes indtil udløbet af indeværende valgperiode.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Fag MED Administrationen.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Bilag

Til toppen


7. Udpegning af nyt medlem til Feriefondens bestyrelse


Resume

I forbindelse med valg af nyt medlem til Feriefondens bestyrelsen foreslås der ny procedure. Hoved MED bedes godkende proceduren.

Sagsfremstilling

I § 3, stk. 2 i vedtægterne for Brønderslev Kommunes Feriefond står der: "Bestyrelsens medlemmer vælges blandt virksomhedens ansatte efter indstilling fra Hovedudvalget. Bestyrelsen vælges bredt mellem de ansatte. Ansatte i virksomhedens personaleafdeling og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen".

Når et medlem af Feriefondens bestyrelse stopper f.eks. inden valgperiodens udløb, foreslåes det, at der er det enkelte Fag MED, der indstiller til Hoved MED, hvem der skal indtræde i bestyrelsen.

Alle medarbejdere inden for det pågældende Fagområde skal have muligheden for at tilkendegive, såfremt de ønsker at komme i betragning til en bestyrelsesplads. Blandt de tilkendegivelser der er indkommet indstiller Fag MED til Hoved MED, som træffer den endelige beslutning.

Beslutning

Proceduren godkendt.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Til toppen


8. Høringssvar om fremtidige trivselsmålinger


Resume

Sagsforløb:

Høringssvar i forbindelse med anonymitet og hyppighed for fremadrettede trivselsmålinger i Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling

Med henblik på fremtidige trivselsmålinger ønsker Hoved-Med undersøgt, hvordan holdningen i hele organisationen er til spørgsmålet om anonymitet i trivselsmålingen og hvor hyppigt der skal afholdes trivselsmålinger.

Organisationen er bedt om at drøfte følgende ved et lokaludvalgsmøde eller Personalemøde med MED-status:

 • Ønskes Trivselsmålingen fremadrettet at være anonym eller fortrolig?
 • Ønskes Trivselsmålingen gennemført hvert 2. eller hvert 3. år?

Der er kommet tilbagemeldinger fra 21 lokaludvalg/personalemøder med MED-status.

Anonymitet:

 • 14 ønsker trivselsmålingen skal være anonym, 5 ønsker den skal være fortrolig, 2 stemmer blankt

Hyppighed:

 • 16 ønsker trviselsmåligen gennemføres hvert 2. år, 5 ønsker den skal gennemføres hvert 3. år.
Indstilling

Hovedudvalget bedes ud fra høringssvarene beslutte, hvorvidt de fremadrettede trivselsmålinger skal:

 1. Være anonyme eller fortrolige
 2. Gennemføres hvert 2. år eller hvert 3. år.
Beslutning

På baggrund af høringssvarende vil trivselsmålingen fremadrettet gennemføres hvert 2. år i hele organisationen samtidig. Gennemførelsen af trivselsmålingen sker rullende, d.v.s. at næste gang er et andet tidspunkt på året. Trivselsmålingen vil fortsat være anonym.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Til toppen


9. Orientering om Trivselsmåling 2015


Resume

Sagsforløb:

Fremsendes til orientering

Overordnede resultater fra Trivselsmålingen 2015

Sagsfremstilling

Trivselsmålingen 2015 er gennemført for hele organisationen i perioden 09-03-2015 til 12-04-2015.

Efterfølgende er der dannet trivselsrapporter, som er sendt ud i organisationen med udgangen af april 2015.

Det videre arbejde med trivselsmålingen er forankret i de lokale arbejdsmiljøgrupper.

Svarprocenten på trivselsmålingen er steget i forhold til de foregående målinger i 2011 og 2013, hvor den i 2015 er over 80%. Det viser en stor deltagelse i organisationen.

Der er ikke muligt med direkte sammenligning af resultaterne fra de foregående målinger, grundet ændring i emner, spørgsmål og måden resultaterne præsenteres på. Dog peger de overordnede resultater i samme niveau som i 2013. Eksempelvis scorede den samlede sociale kapital 78 (ud af indeks 100) i 2013, hvor den i 2015 scorer 3,8 på en skala fra 1-5.

I bilaget præsenteres de overordnede resultater for hele Brønderslev Kommune sammenlignet med de fem fag-/stabsområder.

Beslutning

Den overordnet trivselsmåling for 2015 blev drøftet.

Stor ros til den høje svarprocent. Positivt, at der kommer en HR-konsulent ud til alle enheder. Det giver en god sparring.

I forhold til spørgeskemaet er der ønske om tilrettelser til næste gang. Bl.a. i forhold til:

 • bemærkning/kommentarfelt
 • ændring af skala i forhold til svar
 • spørgsmål til mobning

Enighed om, at vi skal passe på ikke at ændre for meget fra år til år. Det går ud over muligheden for benchmark.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Bilag

Til toppen


10. Stress-strategi


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

På temadagene vedrørende nærvær/fravær blev der under temaet om stress og stressrelateret fravær udtrykt behov for en fælles strategi og tilgang til stress. På baggrund af dette, vil der fremadrettet blive arbejdet på en stress-strategi.

Der gives en orientering om den kommende proces. Samtidig ønskes der udpeget medlemmer af Hoved MED, som skal sidde i en sparringsgruppe til det videre arbejde med udarbejdelse af stress-strategien.

Beslutning

Medarbejderrepræsentanter til sparingsgruppen er følgende:

 • Lena Skjødsholm
 • Marianne Heilskov Hansen
 • Susanne Aabenhus
 • Jon Miller

Godt med fokus på stress. Det opleves at mange er ramte og på den måde fylder det meget ud i organisationen. Godt med et fælles sprog, hvilket bl.a. er målet med stategien.

Datoen for temadagen den 19. august 2015 skal meldes ud til deltagerne snarest af hensyn til planlægning.

Tidsplanen for opfølgningen af nærvær/fravær og udarbejdelse af stress-strategi tages til efterretning.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Bilag

Til toppen


11. Barns 1. og 2. sygedag


Resume

Hoved MED bedes drøfte praksis og kultur i forhold til barns 1. og 2. sygedag.

Sagsfremstilling

På temadagene vedr. fravær/nærvær i foråret 2015, blev der drøftet praksis og kultur vedr. barns 1. og 2. sygedag.

På baggrund af dette bedes Hoved MED, og efterfølgende Lokal MED, drøfte praksis vedr. barns 1. og 2. sygedag, med henblik på at sætte fokus på dette fravær fra arbejdspladsen og sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Reglerne vedr. fravær ved et barns første og anden sygedag fremgår af de enkelte overenskomster.

Medarbejdere kan til nærmeste leder anmode om hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis:

1. Barnet er under 18 år
2. Har ophold hos den pågældende medarbejder
3. Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
4. Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter.


Medarbejdere, som misbruger ordningen, kan få adgangen til fravær inddraget.

Beslutning

Kulturen og praksis omkring barns 1. og 2. sygedag blev drøftet.

Hoved MED anbefaler, at der på Lokaludvalgsmøderne/Personalemøderne med MED-status tages en dialog, med udgangspunkt i nærvær/fraværsmodellen 1-1-2-4, om hvordan de gældende regler er om barns 1. og 2. sygedag.

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Til toppen


12. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Sagsfremstilling

Punkter til næste møde:

 1. Frivillighed
 2. Evaluering af Arbejdsmiljødage 2015
 3. Årsrapport vedr. arbejdsskader fra Contea
Beslutning

Lena spurgte ind til, om der kommer en evaluering i forhold til nærvær/fraværsprocessen. Svaret er, at der kommer en evaluering til efteråret, hvilket også fremgår af tidsplanen på opfølgningen af nærvær/fravær og udarbejdelse af stress-strategi.

Søren orienterede om følgende:

 • Økonomiudvalget har godkendt den nye struktur på Ældreområdet.
 • Økonomiudvalget anbefalede, at skolestrukturen sendes ud i høring
 • Der har været afholdt møde mellem lederforum/Økonomiudvalget og udvalgsformænd m.h.p. "Brønderslev Kommune i samspil med borgerne"

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Til toppen


13. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møder, der skal informeres om


Resume

Udvælgese af punkter til information.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at udvælge punkter fra dagens møde, der skal informeres om.

Beslutning

Pkt. 5 - Høring af afdækningsforslag til Budget 2016

Pkt. 8 - Høringssvar om fremtidige trivselsmålinger

Pkt 9 - Orientering om Trivselsmåling 2015

Fraværende: Kirsten Tranekær, Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og Thomas Jepsen. Rita Nielsen deltog som suppleant for FTF.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2015