8. juni 2016

Hoved MED - Referat

Dato: 8. juni 2016
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Bilag er ikke vedhæftet punkt 13 og dermed ikke sendt med dagsordenen ud.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra møde den 3. marts 2016.

Sagsfremstilling

Hoved MED anmodes om at godkende referat fra mødet den 3. marts 2016. Referatet er tidligere udsendt via e-Dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen


3. Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Hoved MED nedsatte ved september mødet 2015 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en fælles tværgående ramme for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Brønderslev Kommune.

Arbejdsgruppen har udarbejdet 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune'.

Sagsfremstilling

Hoved MED nedsatte ved september mødet 2015 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en fælles tværgående ramme for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Brønderslev Kommune.

Arbejdsgruppen bestod af:

 • Dorthea (Medarbejder, Teknik og Miljø)
 • Kirsten (Medarbejder, Børn og Kultur)
 • Lene, (Medarbejder, Sundhed og Velfærd)
 • Susanne, (Medarbejder, Sundhed og Velfærd)
 • Henrik, (Direktør, Sundhed og Velfærd)
 • Søren, (Kommunaldirektør)

Ditte fra HR blev tilknyttet som tovholder for arbejdsgruppen.

Gennem arbejdsmøderne har gruppen blandt andet fået inspiration fra 'Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle', oplæg fra leder af Aktivitetsområdet Benthe Kilt, skabelon for samarbejdsaftale m.fl.

Drøftelserne i arbejdsgruppen omhandlede eksempelvis: Grænserne mellem de fagprofessionelle og de frivillige, mål og rammer for frivilligt arbejde, hvor har vi frivillige i resten af organisationen? hvordan kan vi tænke de frivillige mere ind i organisationen?

Ud fra inspirationen og drøftelserne har arbejdsgruppen udarbejdet 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' - se vedhæftet bilag. Grundholdninger sætter fokus på:

 • Hvordan vi forstår det frivillige arbejde
 • Hvad målet for samarbejde med frivillige er
 • Hvad vi ønsker et frivilligmiljø skal afspejle

Skabelon til samarbejdsaftale indeholder underskrift fra den/de frivillige, Leder og TR, se den i bilag.

Grundholdningerne sættes på Økonomiudvalgsmøde efter mødet i Hoved MED.

Arbejdsgruppen foreslår, at de vedhæftede 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' drøftes og godkendes af Hoved MED.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 10:

Forslag til grundholdninger kan anbefales.

Beslutning

Henrik gav en kort redegørelse for de vurderinger, drøftelser og input der har været i arbejdsgruppen og som ligger til grund for det materiale, der er udarbejdet.

Hoved MED godkender "Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune" med mindre redaktionelle rettelser.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


4. Værdisæt for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/ Hoved MED/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende et nyt værdisæt for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 2. september 2015 ”Brønderslev Kommune – i samspil med borgerne” som ramme for tilgangen til opgaveløsningen i den kommunale organisation i samarbejde med borgerne. Hensigten med ”…i samspil med borgerne” er at ændre tilgangen til borgerbetjeningen, således at den kommunale medarbejder går fra at ”gøre for” borgeren til fremover at ”gøre med” borgeren.

Lederforum har i forlængelse heraf drøftet behovet for at udarbejde et nyt værdigrundlag, som understøtter tankesættet i ”…i samspil med borgerne”. Værdisættet bør afspejle den dialog og åbenhed overfor input udefra, der ligger i ”…i samspil med borgerne”. Det eksisterende værdigrundlag er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen, og afspejler den daværende opgave med sammenlægning af de to tidligere kommuner, hvor der var et stærkt fokus på organisationens indre liv.

På baggrund af den gennemførte proces i Lederforum fremlægges hermed forslag til nyt værdisæt, som indeholder følgende værdier: Nysgerrig, fællesskabende, modig. Begreberne er foldet ud i vedhæfte notat, som dels indeholder en beskrivelse af de foreslåede værdier samt en oversigt på en side, som kan anvendes bredt i organisationen til at forklare værdierne.

Det egentlige implementeringsarbejde med udbredelse af værdierne i organisationen påbegyndes efter den politiske behandling.

Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender værdisættet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 6:

Der er allerede gode erfaringer med at tage udgangspunkt i værdierne i igangsatte projekter og indsatser.

Forretningsledelsen indstiller Værdisættet godkendt.

Beslutning

Henrik gav en kort orientering om baggrunden for det nye værdisæt for Brønderslev Kommune.

 • Nysgerrig, som er den undersøgende og dialogorienterende tilgang
 • Fællesskabende, som er den tilgang, der inddrager borgeren og tænker tværfagligt
 • Modig, som er tilgangen kreativ og opgør med 0-fejlskultur

Den egentlige implementering af værdierne starter først, når de er godkendt i det politiske system.

Hoved MED anbefaler, at værdisættet godkendes.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


5. Regnskab 2015 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2015, der blev godkendt i Byrådet den 27. april 2016 fremsendes til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Samlet set giver det et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 20,6 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der udviste et overskud på 0,5 mio. kr., endte det endelige regnskabsresultat 20,1 mio. kr. bedre.

Anlægsudgifterne er 36,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 39,86 mio. kr. til budget 2016. Driftsudgifterne er 21,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Da der samtidig overføres driftsudgifter til 2016 på 20,4 mio. kr. ender de samlede driftsudgifter meget tæt på det korrigerede budget og hermed på det skøn som fremgik af den sidste budgetopfølgning.

Indtægterne bliver samlet 3,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelse skyldes primært tilbagebetaling af grundskyld på ca. 3,5 mio. kr. Afvigelsen af grundskyld vedrørende sager, hvor der er gjort krav om fradrag for de faktiske udgifter til forbedringer og dels en forkert skønnet udvikling i grundskylden.

Det samlede resultatet af drift og anlæg viser et underskud på 25,9 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret underskud på 20,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der viste et underskud på 82,6 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 56,7 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler på anlægsområdet.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2016. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2016 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

•at Brønderslev Kommunes regnskab for 2015 godkendes og oversendes til Revisionen

•at afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

•at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte driftsmidler med i alt 20,4 mio. kr.

•at Byrådet godkender overførsel til 2016 finansieringsbeløb med i alt 4,9 mio. kr.

•at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 39,9 mio. kr.

Forretningsledelsen, 29. marts 2016, pkt. 6:

Regnskab og overførsler anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Jens gav en orientering om årsregnskabet for 2015, som tages til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: Hoved MED

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopgølgning 1 pr. 31. marts 2016. Budgetopfølgning fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Samlet set viser budgetopfølgningen 1 en forventet merforbrug på 694.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Samlet set viser budgetopfølgning 1 en forventet merforbrug på 694.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der en forventet afvigelse på 129.000 kr. Afvigelsen skyldes dels indkøb af Læringsplatform samt ikke effektueret besparelser vedrørende sammenlægninger på institutionsområdet. Herudover er der en mindre udgift som følge af nedjustering i normeringen på tilsynsførende dagplejepædagoger.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en forventet mindre indtægt vedr. byggesagsgebyrer på 565.000 kr.

Byrådet godkendte på mødet den 30. marts 2016 indsatser og finansiering af flerårsaftalen, så det forventede underskud for 2016 vil blive udlignet.

Ved budgetopfølgning 1 kan der være stor usikkerhed i forhold til det endelige forbrug på de enkelte områder. Selvom der i budgetopfølgning 1, ikke er forventet de store afvigelser, er der følgende områder som skal følges og holdes meget øje med:

- Ældreområdet

- Specialundervisning

- Udsatte børn og unge

- Udsatte børn og unge - UngeCenter

- Misbrug - UngeCenter

- Integrationsområdet

- Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og i fagudvalgene på møderne primo maj måned.

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Det blev aftalt, at der laves en ny sammenfatning i budgetopfølgningen, som oplister de hovedændringer som budgetopfølgningen viser i såvel positiv som negativ retning. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke områder der især skal være fokus på i forhold til budgettet.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Beslutning

Jens gav en orientering om Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016, som tages til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om afdækningskatalog


Resume

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2017, orienteres hermed om tværgående forslag i afdækningskatalog på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2017, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Økonomiudvalget godkendte d. 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

Det samlede sparemål for 2017 er fastsat til 30,2 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Hoved MED bedes drøfte de tværgåede forslag, som fremgår af afdækningskataloget på Økonomiudvalgets området.

Beslutning

I afdækningskataloget på Økonomiudvalgets området er det forslag 1-4 samt forslag 14, som er tværgående og dermed de forslag som Hoved MED kan drøfte.

Intet er besluttet endnu og selve høringsprocessen foregår først efter sommerferien.

Medarbejdersiden har følgende udtalelse til forslagene om afdækning;

 • Vi er oprigtigt bekymret for vores kollegaers arbejdsmiljø – både det fysiske og det psykiske - i hele organisationen, når der igen skal ske store besparelser overalt.
 • Vi frygter at arbejdsglæden bliver forringet og vi er alvorlig bekymrede for risiko for øget sygefravær for vores kollegaer.
 • Vi har længe oplevet, at der er en trykket stemning hos vores kollegaer, at der er kollegaer der er oprigtig bekymrede for at miste deres arbejde og vi er flere, der har set kollegaer gå ned med længerevarende stress.
 • Ved yderligere personalereduktion frygter vi, hvorvidt de tilbageværende medarbejdere får mulighed for at fastholde det nødvendige faglige niveau i arbejdsopgaverne og vi frygter, at der ikke er mulighed for, at der sker en faglig videreudvikling.
 • Vi har en stor bekymring for, hvorvidt organisationen kan blive ved med at leve op til politikernes krav og forventninger og vi har derfor en klar forventning om, at politikerne vil melde de kommende serviceforringelser direkte og officielt ud til borgerne.
 • Vi har desuden en klar forventning om, at vores ledelse tilpasser de daglige arbejdsopgaver med de ressourcer, der reelt er til rådighed.

Medarbejdersiden ønsker at de kommende besparelser får mindst mulig personalemæssig konsekvens.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


8. Fremtidig MED-struktur


Resume

Arbejdsgruppe nedsat af Hoved MED fremlægger forslag til MED-struktur til godkendelse i Hoved MED.

Sagsfremstilling

Som følge af Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af ny organisationsstruktur med 3 fagforvaltninger og 1 stabsforvaltning etableredes en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter, hvis formål var at komme med forslag til tilpasset MED-struktur. Arbejdsgruppen består af

Medarbejderrepræsentanter

 • Lisbeth Fruensgaard
 • Marianne Heilskov Hansen
 • Dorthea Jensen
 • Rita Nielsen
 • Ole Holdt

Ledelsesrepræsentanter

 • Lene D. Faber
 • Jens Davidsen
 • Søren Steensen

Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder, hvor der er opnået enighed om at anbefale Hoved MED at godkende et forslag, hvor princippet er, at der opretholdes 4 Fag MED:

 • Administration og Ejendomsservice
 • Børn og Kultur
 • Sundhed og Velfærd
 • Teknik og Miljø (Vej & Park)

Indenfor de enkelte Fag Med foreslås princippet at være, at der på det lokale niveau kan etableres Lokaludvalg eller Personalemøde med MED-status pr. afdeling

Forslaget er nærmere beskrevet i bilag.

Beslutning

Søren gennemgik det forslag, som er udarbejdet af arbejdsgruppen.

Medarbejdersiden roser den hurtige og gode proces, hvor de har været inddraget.

Søren foreslår, at valgperioden for MED-organisationen fremadrettet skal følge valgperioden for byrådet. Dette overvejes til næste møde i Hoved MED.

Arbejdsgruppens forslag til MED-strukturen godkendes.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


9. Ændring af MED-struktur, Skoleområdet


Resume

Med virkning fra 1. august 2016 træder ny skolestruktur i kraft ved Brønderslev Kommune. Den indeholder 4 skoledistrikter. Et distrikt er én skole med et overordnet navn tilknyttet flere undervisningssteder. På baggrund af den nye struktur sker der en ændring af AMR og MED-strukturen på Skoleområdet.

Jfr, MED-aftalen skal Hoved MED godkende forslaget.

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. august 2016 træder ny skolestruktur i kraft ved Brønderslev Kommune. Den indeholder 4 skoledistrikter. Et distrikt er én skole med et overordnet navn tilknyttet flere undervisningssteder. De 4 distrikter er følgende:

 • Brønderslev Nord Distrikt
 • Brønderslev Syd Distrikt
 • Dronninglund Distrikt
 • Hjallerup Distrikt

På baggrund af den nye struktur sker der en ændring af AMR og MED-strukturen på Skoleområdet, hvor Brønderslev Kommune forslår:

 • 1 AMR pr. undervisningssted (dækker både skole og SFO)
 • 1 arbejdsmiljøgruppe pr. undervisningssted (lederen af arbejdsmiljøgruppen udpeges af distriksleden)
 • 1 Lokaludvalg pr. distrikt, hvor Skoledistrikslederen er formand.

Arbejdsmiljøgrupper for:

MED-organisation på det lokale niveau

Distrikt Nord:

Deltagerne aftales lokalt

Lokaludvalg

Hedegårdsskolen

SFO Hedegårsskolen

1 leder af arbejdsmiljøgruppen

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Toftegårdsskolen

SFO Toftegårdsskolen

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Thise Skole

Landsbyordningen Thise

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Heldagsskolen

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Distrikt Syd:

Deltagerne aftales lokalt

Lokaludvalg

Skolegades Skole

SFO Skolegades Skole

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Søndergades Skole

SFO Søndergades Skole

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Øster Brønderslev Centralskole

SFO Øster Brønderslev Centralskole

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Hjallerup Skoledistrikt:

Deltagerne aftales lokalt

Lokaludvalg

Hjallerup Skole

SFO Hjallerup Skole

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Klokkerholm Skole

SFO Klokkerholm Skole

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Flauenskjold Skole

Landsbyordningen Flauenskjold

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Dronninglund Skoledistrikt:

Deltagerne aftales lokalt

Lokaludvalg

Dronninglund Skole

SFO Dronninglund Skole

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Asaa Skole

SFO Asaa Skole

1 leder af arbejdsmiljøgruppe

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

Forslaget har været drøftet med BUPL, FOA, Lærerkredsen og HK på møde den 1. juni 2016, som tilslutter sig forslaget.

Der skal være et særligt opmærksomhedspunkt på, at man som AMR dækker alle overenskomstgupper indenfor undervisningsstedet. Der skal ske en evaluering efter 2 år.

Punktet har ikke været drøftet på Fag MED for Børn og Kultur, men formand og næstformand i udvalget anbefaler, at Hoved MED godkender forslaget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen


10. Opsamling fra MED-klippekortmodul


Resume

Den 7. april 2016 blev der afholdt temadag på Restaurant Heldelund med emnet " Det gode MED-samarbejde". Solveig Havmand fra Parternes Uddannelses Fællesskab (PUF) stod for dagen og havde udarbejdet rammeprogram med input fra sparringsgruppe under Hoved MED.

Der ønskes en opsamling samt evaluering af dagen.

Sagsfremstilling

På temadagen blev der drøftet flere aktuelle emner under "Det gode MED-samarbejde". Der er tidligere udsendt et kort resumé fra dagen.

På mødet bedes Hoved MED evaluere og lave en opsamling fra dagen

Under dette punkt deltager Marianne Mortensen, som kommunens lokale MED-underviser.

Beslutning

Generel enighed om, at temadagen var en god dag.

Hvad skal der arbejdes videre med:

 • Flere temadage/temadrøftelse for Hoved MED
 • Kommunikation (sociale medier)
 • Vurdere på dagsordensmøderne om nogle af punkterne kunne egne sig til, at de på møderne drøfes i små gruppe/to og to inden der opsamles i fællesskab. Eksempelvis kunne punktet fra dagens dagsorden omkring værdisæt egne sig godt til denne form.

I forhold til kommunikation holder formandsskabet møde med Mette Krogh.

I forbindelse med planlægingen af Hoved MED's årshjul, med datoer for 2017, skal det tænkes ind, at møderne i Hoved MED fremadrettet skal afholdes i lokale 318.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen


11. Evaluering af Arbejdsmiljødagene


Resume

Evaluering af Arbejdsmiljødagene den 9. og 10. marts 2016.

Sagsfremstilling

Hoved MED bedes evaluere Arbejdsmiljødagene, der blev afholdt den 9. og 10. marts 2016 i Idrætscenter Vendsyssel sammen med Hjørring og Frederikshavn Kommuner.

Antallet af deltagere er fordelt på de tre kommuner således:

Brønderslev

Hjørring

Frederikshavn

94 deltagere

228 deltagere

121 deltagere

39 ledere

71 ledere

45 ledere

39 AMR

97 AMR

62 AMR

13 TR

35 TR

5 TR

3 andet

25 andet

10 andet

Fordelingen på områder af de 94 deltagere fra Brønderslev Kommune ser således ud:

Børn og Kultur: 35 deltagere

Sundhed og Velfærd: 44 deltagere

Teknik og Miljø: 5 deltagere

Administrationen: 10 deltagere

Beslutning

Arbejdet med næste års arbejdsmiljødage er gået igang. Dagene afholdes den 22. og 23. marts 2017.

Jon, Pelle og Marianne ønsker at udgøre sparringsgruppe som sidste år.

Hoved MED foreslår, at der tænkes en halv dag ind, hvor deltagerne er kommuneopdelt for at drøfte kommunespecifikke emner.

Som tidligere foreslår Hoved MED, at Lokaludvalgene/Personalemøder med MED-status spørges, hvilke emner der kunne være relevante for dagene.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen


12. Personalepolitisk redegørelse 2015


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved-MED/ØK

Personalepolitisk redegørelse er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse er er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads. Redegørelsen omhandler primært perioden 2013-2015.

Redegørelsen er tilrettet efter den 24. maj i forhold til Forretningsledelsens indstilling. Tal omkring studiejobs er ikke tilgængelige fra 2015, da der først fra udgangen af 2015 er tilknyttet en kode i Opus ift. ansatte studeijobbere.

Personalepolitisk redegørelse er vedhæftet som bilag.

"Statistik og måltal for ikke-vestlige ansatte" er ikke en del af nærværende redegørelse. Fastsættelsen af måltal udarbejdes i en sag for sig, som efterfølgende sendes til FL.

Personalepolitisk redegørelse 2015 sendes til orientering i Forretningsledelsen den 24. maj 2016, til orientering i Hoved MED den 8. juni 2016 og efterfølgende til Økonomiudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 24. maj 2016, pkt. 6:

Fint arbejde.

Forretningsledelsen opfordrer til, at der gøres mere ud af forordet. Tal i indledningen tilrettes. Tal på egne i diplomuddannelse og studiejobs ønskes medtaget. Tekst om Nærvær fravær tilrettes.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 12:

Jens Chr. Platen gav en kort præsentation af den Personalepolitiske redegørelse.

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at tallene i tabel 7 side 12 for specialarbejdere mv. virker meget høje. HR-afdelingen undersøger dette og giver Hoved MED en tilbagemelding.

Redegørelsen tages til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Beslutning

Jens Chr. gav en kort præsentation af den Personalepolitiske redegørelse.

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at tallene i tabel 7 side 12 for specialarbejdere mv. virker meget høje. HR-afdelingen undersøger dette og giver Hoved MED en tilbagemelding.

Redegørelsen tages til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


13. Forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb:

Leadership Pipeline modellen er videreudviklet og hedder nu 'Forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune'.

Under videreudviklingen er er det sket en række ændringer ift. sprog, indhold, layout, titler m.m.

Der er igangsat en række indsatser og planlagt yderligerer for at sikre bred impelemtering i hele organisationen.

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 startede videreudviklingen af Leadership Pipeline modellen. Modellen beskrev forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune.

Udgangspunktet for videreudviklingen var:

 • at modellen skulle tage mere højde for det tværfaglig samarbejde
 • at ledelsesniveauerne skabte uklarheder
 • at modellen skulle justeres sprogligt for at skabe større forståelse.

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af medarbejder- og lederrepræsentanter: Søren Steensen, Lotte H Worup, Christian Bak, Liza Møller, Kirsten og Ditte fra HR

Modellen er blevet ændret i forhold til:

 • Layout: modellen er nu liggende i stedet for stående
 • Ændring af overskrifter. Vi ser bort fra niveauerne, men tager udgangspunkt i hvilken ”kasket” man har på: Medarbejder, Leder af medarbejdere. Leder af ledere, Fagområdechef, Direktør og Kommunaldirektør
 • Sproglige rettelser og justeringer ift. initiativer vi arbejder med i Brønderslev Kommune
 • Modellen hedder nu: Forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune.

Der ønskes en bred impelemtering af modellen i hele organisationen. Igangsatte/planlagte initiativer er:

 • Modellen er introduceret for Lederforum, Ledernetværket og ved arrangement for ’Nye medarbejdere’
 • Orientering på Hoved MED i Juni
 • Forventninger til medarbejdere og ledere er koblet på vores annonceskabeloiner i vores rekrutteringssystem i Emply
 • Modellen arbejdes ind i MUS, LUS og Ledelsesevaluering. MUS/LUS materiale er klar på hjemmesiden: www.ansatibronderslev.dk.

Lederforum har derudover ansvaret for den videre implementering og arbejde med forventningsmodellen. Det videre arbejde aftales lokalt.

Forventningsmodellen er vedhæftet som bilag og Hoved MED får uddelt et eksempel i A3.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Punktet blev udsat til mødet i september, da forventningsmodellen ikke var vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen


14. Lovforslag om integrationsgrunduddannelse (IGU)


Resume

Sagsforløb: FL/BE/IR

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016 fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem praktik og skole, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år. Praktikken er lønnet og følger gældende EGU-lønsatser.

Forretningsledelsen bedes tage sagen til orientering samt drøfte, hvorvidt kommunen som virksomhed vil stille pladser til rådighed for ordningen og i givet fald hvordan og hvor mange.

Fremsendes til Hoved Med til drøftelse.

Sagsfremstilling

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016 fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, som omhandler effektive veje til det ordinære arbejdsmarked og bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge.

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem lønnet praktik på en offentlig eller privat virksomhed og skoleundervisning. Beskæftigelsen under et IGU-forløb anses for ordinær og ustøttet beskæftigelse og giver ret til optjening af dagpenge på dimittendniveau.

IGU-ordningen foreslås at være et supplement til integrationslovens eksisterende virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering).

IGU indføres i en 3-årig forsøgsperiode, og loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2016. Et IGU-forløb vil dermed kunne påbegyndes i perioden fra 1. juli 2016 til og med 30. juni 2019.

Formål

Formålet med IGU er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Hensigten er, at målgruppen opnår faglige kvalifikationer, alment samfundskendskab og sproglige kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, og som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Aftale om IGU

En aftale om IGU kan indgås med både en privat og en offentlig virksomhed. Det er den enkelte borger og den enkelte virksomhed, der direkte indgår aftalen. Virksomheden står for i samarbejde med borgeren at udarbejde en plan for, hvad det samlede IGU-forløb forventes at indeholde, og hvilke arbejdsområder og funktioner borgeren skal beskæftige sig med.

Aftalen om et IGU-forløb indgås således uden offentlige myndigheders mellemkomst, hvorved IGU adskiller sig fra fx løntilskud, virksomhedspraktik og EGU-forløb. Dog bemærkes i lovforslaget, at det vil være et naturligt led i jobcentrets samtaler med borgere i målgruppen at henvise til de muligheder, som den nye IGU-lov åbner. Derudover vil de oplysninger om borgeren, som kommunen er i besiddelse af om et igangværende eller afsluttet integrationsprogram, være nyttige for en virksomhed, som indgår aftale om et IGU-forløb. Disse kan stilles til rådighed for virksomheden af borgeren. Meningen hermed er, at virksomheden i samarbejde med borgeren tilrettelægger et IGU-forløb, der bygger videre på allerede opnåede færdigheder.

Skoledelen i et IGU-forløb udgør 20 ugers fuldtidsundervisning, svarende til ca. 7 timer om ugen i gennemsnit over hele forløbet. Tilrettelæggelsen af praktikdelen og skoledelen udformes på en sådan måde, at såvel virksomhedens behov for borgerens tilstedeværelse som borgerens behov for uddannelse tilgodeses. Vekselvirkning mellem praktik og undervisning tilstræbes.

Efter fuldførelse af et IGU-forløb udsteder virksomheden et bevis for gennemførelsen af både praktikdelen og skoledelen. Borgeren afgiver i denne sammenhæng dokumentation for de gennemførte uddannelsesdele til virksomheden. Arbejdsmarkedets parter og integrationsministeriet udarbejder en skabelon for et standardbevis.

Praktikdel

Praktikdelen i et IGU-forløb foregår på almindelige arbejdsmarkedsvilkår og aflønnes med de EGU-lønsatser, der følger af den kollektive overenskomst, som er gældende på det faglige område for virksomheden.

Den kommunale overenskomst er pr. januar 2016 på 7908,34 kr. pr. måned for EGU-elever.

På det private arbejdsmarked varierer en EGU-løn betydeligt. Fx får en serviceassistent/rengøringstekniker ca. 11.200 kr. pr. måned (70,54 kr/time). I bygge- og anlægsbranchen får en EGU-elev over 25 år ca. 19.200 kr. pr. måned (119,90 kr/time). Yderligere eksempler på lønsatser for EGU-elever på 3F's område ses i bilag.

Praktikdelen i et IGU-forløb skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit og skal bibringe:

 • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Skoledel

I de perioder af et IGU-forløb, hvor borgeren deltager i aftalt skoleundervisning, modtager borgeren uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsens størrelse svarer til den sats, borgeren ville have modtaget i integrationsydelse. Godtgørelsen tager således højde for, om borgeren er forsørger, men er i øvrigt uafhængig af egne indtægter eller ægtefælleindtægter og formue.

Skoleundervisningen i et IGU-forløb har til formål at bibringe borgeren:

 • Sproglige færdigheder i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
 • Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer
 • Forudsætninger for en bredere forståelse af den erhvervede erfaringsbaggrund samt forudsætninger for fortsat uddannelse

Bonus til private virksomheder

Private virksomheder, som har en borger ansat i et IGU-forløb, foreslås at modtage en bonus, som udbetales af staten.

Når borgeren har været ansat i 6 måneder ydes efter ansøgning en bonus på 20.000 kr. Når forløbet er fuldført efter 2 års ansættelse, ydes yderligere 20.000 kr.

Der findes i dag ikke en ordning, hvor staten udbetaler bonus til virksomheder, der ansætter elever i et EGU-forløb. For at sikre balance i indsatsen for EGU-elever foreslås indførelse af en tilsvarende bonusordning for private arbejdsgivere, der indgår i EGU-forløb i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Lovforslaget om integrationsgrunduddannelsen (IGU) kan læses i sin helhed via følgende link: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L188/20151_L188_som_fremsat.pdf

Kommunens rolle

Som myndighed er kommunens rolle i forhold til IGU-ordningen begrænset, idet der i lovforslaget lægges op til, at virksomhed og borger selv indgår aftale om et IGU-forløb. Udover at rådgive borgere i målgruppen om muligheden ser Jobcenter Brønderslev dog en opgave i også at sikre information til virksomhederne om ordningen. Derudover er det kommunens opgave at udbetale uddannelsesgodtgørelse til IGU-elever. Staten afholder kommunens udgifter til godtgørelsen.

Som virksomhed kan kommunen indgå IGU-aftaler med borgere i målgruppen for ordningen. Lønudgiften er 7900 kr. pr måned henover 2 år med undtagelse af de samlet set 20 fultidsuger, hvor borgeren er på skole.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at der aktuelt er ca. 250 borgere i Brønderslev Kommune mellem 18 og 40 år, som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Til orientering har Brønderslev Kommune etableret EGU-pladser på følgende områder siden 2013:

 • Børnehaver og SFO: Sct. Georgs Gården, Den Grønne Giraf, Lærkereden og Klokkerholm SFO
 • Administration: Skolegades Skole
 • Køkken/kantine: Rådhusets kantine
 • Rengøring: Hjallerup Skole

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Forretningsledelsen tager sagen til orientering samt drøfter, hvorvidt kommunen som virksomhed vil stille pladser til rådighed for ordningen og i givet fald hvordan og hvor mange.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 7:

Kommunen skal som kommunens største arbejdsplads sikre, at der ved genbesættelser af ledige stillinger indtænkes IGU som en mulighed.

Indtil vider peges på følgende områder

· Handicap- og psykiatriområdet

· Rengøring og Service

· Ældreområdet (senere)

Der er behov for afklaring omkring børneattester inden skole og dagtilbudsområdet kan komme i spil (tages op i forbindelse med møde med politidirektøren i næste uge)

Sagen tages også til drøftelse i Hoved-Med

Forretningsledelsen er bevidste om, at der er behov for ledelsesmæssig opbakning og understøttelse af integrationsarbejdet, men gør også opmærksom på, at der er tale om nye borgere, der blot har nogle sprogmæssige udfordringer.

Beslutning

Lene gave en orientering om den nye Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU). Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år.

Punktet blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Bilag

Til toppen


15. Gensidig information - herunder relevante punkter for næste møde


Sagsfremstilling
 1. Kontakt til Nordjyllands Beredsskab
 2. Orientering om procesplan for generelle retningslinjer for brug af sociale medier
Beslutning

Ad 1)

Jon har talt med Tommy Rise fra Nordjyllands Beredskab. Vil gerne komme med et oplæg til Hoved MED. Tommy Rise tager kontakt til Søren.

Ad 2)

Udsættes til mødet i september 2016.

Rita orienter om, at der på UngeCentret er medarbejdere, som er blevet politianmeldt af borgere. Lederen er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i disse situationer. HR-afdelingen tager sig af problemstillingen sammen "optagelse af samtaler".

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen


16. Stillingtagen til, hvilke punkter fra dagens møde, der skal informeres om


Beslutning

Punkt 3 - Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune

Punkt 4 - Værdisæt for Brønderslev Kommune

Punkt 8 - Fremtidig MED-struktur

Punkt 14 - Lovforslag om integrationsuddannelse (IGU)

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Til toppen

Opdateret 14. juni 2016