Nyhedsbrev fra Hoved MED den 15. marts 2017

Orientering om budgetproces og tidsplan for Budget 2018:

 

I forbindelse med budgetforliget for budget 2017 blev det aftalt, at en ny budgetprocedure skal aftales senest ved udgangen af november 2016 med henblik på fremrykning af budgetarbejdet for budget 2018.

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. På baggrund af denne, har Økonomiafdelingen udarbejdet tidsplan for udarbejdelse af budget 2018.

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse på det strategiske niveau blev der drøftet, hvilke emne(r) der skal fokuseres på det næste år. Samtidig vurderes om sidste års mål er nået.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2016:

Der blev ved årlig arbejdsmiljørdrøftelse 2016 besluttet, at der skulle arbejdes med fravær/nærvær, herunder emnet stress.

Status/vurdering om sidste års mål er nået:

-          Status på fraværstal.

-          Tilbagemelding ift. folder og værkstøjer til fravær/nærvær.

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2017:

Hoved MED besluttede at der arbejdes videre med fravær/nærvær, som også er en del af HR-strategien for 2017/18:

-          Hvordan bevarer vi fokus på fravær/nærvær og fastholder det faldne sygefravær

-          Hvordan får vi øget fokus på den forebyggende indsats, herunder omsorgssamtaler

 

Emnerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse formidles videre gennem Fag MED og ud til afdelingerne. Dette for at sikre at alle afdelinger får kendskab til de valgte områder, således de har mulighed for, at arbejde konkret med emnet for den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 

Digitaliseringsstrategi - principper og plan for implementering

Den teknologiske udvikling er i dag i høj grad bestemmende for samfundsudviklingen. Digitalisering og udnyttelse af velfærdsteknologi er udpeget som en af de væsentligste veje til bedre service, kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som kommunerne skal løse for og med borgere og virksomheder. Anvendelse af digitale løsninger og velfærdsteknologi er således i dag et vilkår for at kunne varetage de kommunale kerneopgaver, og kommunerne har et stort ansvar for at få teknologien til at fungere i dagligdagen for borgere, virksomheder og medarbejdere.

 

Med de nye nationale digitaliseringsstrategier – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 - sættes endnu mere fart på denne udvikling.

 

Dette medfører, at vi i højere grad end tidligere bliver nødt til at forholde os strategisk til anvendelse af ny teknologi generelt. Da Brønderslev Kommunes nuværende Digitaliseringsstrategi er udløbet, igangsatte Digitaliseringsforum derfor medio 2016 arbejdet med at fastlægge en ny fælles retning og fælles rammer for den fremtidige teknologiske og digitale udvikling i kommunen.

 

Processen, som er forløbet hen over efteråret er nu resulteret i udarbejdelse af 5 principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune (Bilag 1), samt en overordnet plan indeholdende initiativer som skalsikre, at principperne kommer til at fungere i daglig praksis (Bilag 2).

Begge bilag findes på hjemmesiden www.ansatibronderslev.dk

 

Der er i udarbejdelsen af principperne gennemført workshops med medarbejdere og ledere, ligesom der er taget hensyn til pejlemærker og tiltag i de nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Principperne favner og understøtter således den digitale og teknologiske udvikling, som nu og i de nærmeste år kommer til at ske i Brønderslev Kommune.

 

Det skal desuden bemærkes, at principperne i væsentlig grad understøtter kommunens nye værdigrundlag, ”I samspil med borgerne, og skal ses som et bidrag til at realisere kommunens nye værdier.

 

Opdateret 29. marts 2017