Afskedigelser pga. fravær

Proces og dokumentationskrav ved afskedigelser på grund af fravær

afskedigelser pga ffravær

Der holdes en tjenstlig samtale eller indledes en afskedigelsessag, hvis leder eller medarbejder ikke længere har eller udviser en fælles tro på fremtiden.

 

Baggrunden kan være følgende:

 1. Driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt at indlede en afskedigelsessag.

 

Såfremt der er tale om længerevarende fravær skal leder i samråd med personalejuristerne foretage en individuel vurdering af blandt andet:

 • længden af sygemeldingen
 • udsigterne til tilbagevenden
 • risiko for tilbagefald
 • hensynet til opgaveløsningen.

 

Såfremt der er tale om spredt fravær skal leder i samråd med personalejuristerne foretage en individuel vurdering af blandt andet:

 • omfanget af fraværet
 • fraværsperiodernes regelmæssighed
 • fraværsmønsteret
 • udsigt til stabilt fremmøde
 • hensynet til opgaveløsningen

 

    2. Medarbejderen udviser ikke samarbejdsvilje om tilbagevenden til arbejdspladsen, eller det er ikke muligt at komme i dialog med medarbejderen.

 

Forud for en afskedigelsessag skal der foreligge dokumentation. Det kan være:

 • Referater af samtaler, hvoraf fremgår:
  • Medarbejderens vurdering af udsigten til tilbagevenden eller udsigten til et stabilt fremmøde.
  • Drøftelse af muligheden for at tilpasse arbejdet i en midlertidig periode.
 • Mulighedserklæring, varighedserklæring eller friattest.
 • Ved handicap: Tilbud om fastholdelsesredskaber, hvis disse er rimelige og hensigtsmæssige.

 

Lederen skal altid kontakte personalejuristerne for sparring og vurdering af afskedigelsesgrundlaget.

 

Vær desuden opmærksom på, at proces og dokumentationskravet er anderledes, hvis der er tale om tjenestemænd.

 

Perioden frem til fratræden

Fra at en medarbejder har modtaget afskedigelsen og indtil fratræden kan der gå op til 6 måneder.

Leder skal i perioden forholde sig til medarbejderens eventuelle raskmelding, mulighederne for fritstilling eller fritagelse for tjeneste samt varsling af ferie og afspadsering.

 

 

Tilbage til oversigten >>

 

Opdateret 24. september 2019