Sanktionsmuligheder

Såfremt medarbejdere ikke lever op til kravene i deres stilling eller misligholder deres ansættelsesforhold, kan arbejdsgiver bruge nedenstående sanktionsmuligheder.

  • Advarsel

  • Uansøgt afsked

  • Bortvisning

I alle tilfælde skal lederen kontakte personalejuristerne i HR for rådgivning.

Advarsel 

En advarsel skal indeholde en klar tilkendegivelse om, at et beskrevet forhold udgør misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at gentagelse af det pågældende forhold vil indebære bestemte konsekvenser i form af afskedigelse eller bortvisning.

Formålet med advarslen er få medarbejderen til at ændre sin adfærd. Herudover tilsigter advarslen at præcisere, at en handling eller undladelse, der normalt ikke i sig selv kan karakteriseres som grov misligholdelse, ved gentagelse vil få de konsekvenser, som er nævnt i advarslen, herunder afskedigelse eller bortvisning.

En advarsel skal have en sådan præcisering, at det står medarbejderen klart, hvilke forhold kommunen som arbejdsgiver er utilfreds med, og hvad de ansættelsesretlige konsekvenser er ved gentagelse. 

Der gælder ingen forældelsesfrist for advarsler, men betydningen af en advarsel kan blive reduceret efter længere tid.

Den skriftlige advarsel opbevares i medarbejderens personalemappe i HR.   

Uansøgt afsked

Afskedigelseskompetencen følger ansættelseskompetencen, hvilket betyder, at den, der har ansættelseskompetencen, også har kompetencen til at afskedige.

Når en kommune afskediger en medarbejder, vil baggrunden for afskedigelsen enten være kommunens forhold eller medarbejderens forhold. En afskedigelse begrundet i kommunens forhold vil typisk være budgetbesparelser, arbejdsmangel eller omstruktureringer. Afskedigelser begrundet i medarbejderens forhold omhandler ofte manglende evner, samarbejdsproblemer, manglende tillid eller pligtforsømmelser. 

I alle tilfælde hvor en medarbejder ønskes opsagt, skal lederen kontakte personalejuristerne i HR for rådgivning. Dette sker for at sikre, at gældende lovgivning, overenskomster og procedurer overholdes. HR udfærdiger alle hørings- og afskedigelsesbreve.

Bortvisning  

Hvis en medarbejder groft misligholder sine pligter i ansættelsesforholdet, berettiger det arbejdsgiver til øjeblikkeligt at bortvise medarbejderen. En bortvisning indebærer en definitiv afbrydelse af ansættelsesforholdet. Det betyder, at medarbejdere ikke længere er ansat ved kommunen fra tidspunktet for bortvisningen og dermed ikke længere får udbetalt løn.

Hvornår der er tale om grov misligholdelse, beror på en individuel vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag.  

Afgørelser om bortvisning skal træffes hurtigst muligt. Lederen skal derfor handle hurtigt i bortvisningssager, hvorfor det er vigtigt, at lederen omgående inddrager personalejuristerne i HR.

Opdateret 30. september 2019