Behandling af personoplysninger

Brønderslev Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse dig om kommunens behandling af dine personoplysninger, som kommunen registrerer om dig i forbindelse med din ansættelse.

Brønderslev Kommune kan som arbejdsgiver blandt andet behandle og registrere følgende oplysninger om dig:

 • navn, adresse, cpr. nummer, ansøgning med tilhørende bilag, uddannelsesoplysninger, børneat-test og tidligere beskæftigelse
 • lønoplysninger, bankoplysninger, pensionsoplysninger og skatteoplysninger
 • ansættelsessted, stillingsbetegnelse, arbejdstid og arbejdsopgaver
 • ansættelsesforhold generelt, herunder eksempelvis kurser, eventuelle personlige handlingspla-ner og tjenstlige sanktioner
 • fravær, herunder ferie, sygefravær, orlov eller andet fravær
 • helbredsoplysninger
 • arbejdsskader
 • referencer efter samtykke

Formålene med behandlingerne

Formålet med at behandle oplysningerne er blandt andet at sikre, at der sker en korrekt lønudbetaling samt at ansættelsesforholdet i øvrigt følger lovgivningen, herunder ansættelsesretlige, overenskomst-mæssige og personalepolitiske regelsæt. Derudover anvendes oplysninger om dit navn henholdsvis i for-hold til loginkonti til kommunens netværk og som brugernavn i diverse kommunale it-systemer.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Behandlingsgrundlag

Brønderslev Kommune behandler oplysningerne med hjemmel i blandt andet:

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a - e
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a - c og f samt
 • databeskyttelseslovens § 8, § 11, stk. 1 og § 12

Datamodtagere

Brønderslev Kommune videregiver oplysninger til andre myndigheder eller organisationer, der har et lov-mæssigt krav på at modtage oplysningerne. Det kan eksempelvis være SKAT, ATP og pensionskasser. End-videre vil der i et vist omfang blive udleveret oplysninger om den enkelte ansatte til den forhandlingsbe-rettigede tillidsrepræsentant, såsom blandt andet oplysninger om navn, lønoplysninger, stillingsbeteg-nelse samt ansættelsessted.

Oplysninger der indgår i kommunens it-systemer behandles også i nogle tilfælde af kommunens leveran-dører af systemerne på kommunens vegne.

Interne stillingsskift

Skifter du stilling internt i Brønderslev Kommune og får et nyt tjenestested og ny leder, får din nye leder som udgangspunkt adgang til oplysningerne i din elektroniske personalemappe. Oplysninger om eventu-elle tjenstlige sanktioner kan dog som udgangspunkt alene tilgås af HR. Din nye leder kan i særlige tilfælde, hvor HR vurderer, at det er relevant for den konkrete personalesag, få indsigt i oplysninger om dine even-tuelle tidligere tjenstlige sanktioner/forhold. Du vil i så fald blive orienteret herom.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er ansat ved Brønderslev Kommune. Efter endt ansæt-telse opbevares dine oplysninger efter gældende lovgivning. Vi sletter oplysningerne når opbevaringsplig-ten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger og om udøvelsen af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver Mikkel Mose Baltsersen, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, mail: dpo@99454545.dk, tlf.: 99455455.

Du kan læse mere omkring behandling af oplysninger på www.ansatibronderslev.dk eller eventuelt IT Servicedesk.

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger.

 

Opdateret 19. februar 2019