Løntilskud, seniorjob og fleksjob

Job med løntilskud 

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktivereret. Formålet er at give den ledige ny erfaring, kontakter og kompetencer og dermed få et bedre udgangspunkt for at søge job.

Du kan læse mere om job med løntilskud hos STAR.

Herunder finder du den nødvendige information samt blanketter i forbindelse med løntilskud [Tryk på de understregede titler for at få dokumentet frem] 

Retningslinjer for løntilskud - De gældende retningslinjer for løntilskud i Brønderslev Kommune forår 2012, revideret i 2015.

Læs mere om løntilskud ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og hvordan du opretter et løntilskud gennem VITAS - Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud.

Procedurebeskrivelse af ansættelse i løntilskud
Beskrivelse af ansættelsesprocessen af en løntilskudsperson, herunder hvem der skal udfylde de forskellige papirer og blanketter. 

Seniorjob

Folketinget har vedtaget en lov om seniorjob, som betyder, at hvis en ledig senior opbruger retten til dagpenge, når senioren har højst fem år til efterlønsalderen, kan personen have ret til et seniorjob i sin bopælskommune.

 

Der er følgende kriterier, som skal være opfyldt for at få et seniorjob: 

 

  • Man skal være ledig
  • Man skal have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før man når efterlønsalderen
  • Man skal fortsat være medlem af en a-kasse
  • Man skal fortsat indbetale til efterlønsbidrag
  • Man skal kunne gå på efterløn, når man når efterlønsalderen


Der er pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor pågældende har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. 
Det er aftalt med Jobcentret, at det er HR, der administrerer ordningen.
 

Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter aftale med seniorjobberen, og kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til seniorjobberens kvalifikationer og interesser. Hvis senioren er fuldtidsforsikret, skal kommunen tilbyde pågældende et seniorjob på fuld tid, og hvis senioren er deltidsforsikret, skal kommunen tilbyde pågældende et deltidsjob.

 

Personer, der ansættes i seniorjob, er omfattet af overenskomsten for tilsvarende arbejde. 
Ansættelse i seniorjob skal ophøre på den dato, hvor pågældende når efterlønsalderen.

 

Hos Beskæftigelsesministeriet eller STAR kan du læse mere om seniorjob.

Herunder finder du den nødvendige information samt blanketter i forbindelse seniorjob.

Tilføjelse til retningslinjerne om Seniorjob
Tilføjet november 2012, revideret i 2015. 

Sådan laves stillingsbeskrivelse til seniorjob + skabelon
En guide til hvordan stillingsbeskrivelsen udfyldes samt en skabelon, hvor du kan skrive beskrivelsen direkte ind i og sende til HR. 

Blanket til godkendelse af seniorjob
Blanketten skal underskrives af den gældende tillidsrepræsentant 

Mangler du information om enhedens P-nummer, kan du finde det på denne liste: P-nummer. Bemærk at de administrative afdelinger på hhv. Brønderslev og Dronninglund Rådhus deler samme P-nummer. Her skal det tydeliggøres, hvilken afdeling der er tale om. 

Fleksjob

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blev ændret i december 2012. Loven, som trådte i kraft den 1. januar 2013, fastlægger de nye regler for fleksjob. 

De nye regler gælder for fleksjobansatte, der bliver ansat den 1. januar 2013 eller senere. Fleksjobansatte, der er ansat før den 1. januar 2013, er omfattet af de tidligere regler, medmindre personen begynder i et nyt fleksjob. 

Fleksjob er målrettet personer, der på grund af en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Det er Jobcenteret i personens bopælskommune, som afgør om personen er berettiget til et fleksjob. Jobcenteret træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling til rehabiliteringsteamet. 

Fleksjob blev med de nye regler som udgangspunkt gjort midlertidige. Det betyder, at bopælskommunen, efter at personen har været ansat i fleksjob i 4,5 år, skal vurdere, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Reglerne for midlertidigt fleksjob afhænger af, om personen er over eller under 40 år.

I et fleksjob efter de nye regler betaler arbejdsgiver alene løn for det arbejde den ansatte udfører i fleksjobbet. Det betyder, at arbejdsgiver betaler for de timer, som den fleksjobansatte er ansat til at arbejde. Ved siden af lønnen fra arbejdsgiver får den fleksjobansatte et fleksløntilskud fra kommunen. Fleksløntilskuddet reguleres på baggrunden af lønindtægten fra arbejdsgiver. Den fleksjobansatte kan dog højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling. Fleksløntilskuddet blev den 1. januar 2019 ændret til maksimalt at udgøre 18.489 kr. pr. måned.

Hos STAR er der en fleksjobberegner til beregning af lønindtægt ved fleksjob. Beregneren er vejledende. 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter de gældende overenskomster på området.


Hos
Beskæftigelsesministeriet eller STAR kan du læse mere om fleksjob.

 

Tilbage til oversigten ->

Skemaer

Opdateret 8. august 2019