Fortrinsadgang til samtale

Fortrinsadgang til samtaler

Når du er i gang med en rekrutteringsproces, er det vigtigt, du er opmærksom på oplysninger omkring opsigelse på grund af arbejdsmangel og handicappedes fortrinsret til samtale i forhold til ansøgerfeltet, da ansøgeren kan have ret til at komme til samtale.

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere

Ved besættelse af en ledig stilling er offentlige arbejdsgivere forpligtet til at give en person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling, hvis den handicappede efter arbejdsgivers vurdering er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere. Kravet gælder dog ikke i den situation, hvor der i den ledige stilling ansættes en person, som allerede er ansat i virksomheden.

Fortrinsadgangen sikres ved, at den handicappede har ret til en personlig ansættelsessamtale, før den ledige stilling besættes. Dette gælder, hvis den handicappede ansøger selv retter henvendelse til arbejdsgiver og gør opmærksom på, at fortrinsadgangen ønskes anvendt, medmindre ansøgeren ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling, eller hvis Jobcenteret stiller krav herom.

Det er Jobcenteret, der afgør, om en person med handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Hvis Jobcenteret skønner, at en person med handicap vil kunne bestride en ledig stilling ved en offentlig arbejdsgiver, skal Jobcenteret rette henvendelse til virksomheden om ansættelse.

Hvis den handicappede ansøger ikke ansættes i den ledige stilling, skal arbejdsgiver vente med at besætte stillingen, indtil arbejdsgiver har givet Jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor den handicappede ikke ønskes ansat og på baggrund af redegørelsen har forhandlet med Jobcenteret om, hvorvidt den handicappede ansøger alligevel vil kunne ansættes i stillingen. Jobcenteret skal udarbejde et skriftligt referat af forhandlingen.

For råd og vejledning kontakt din personalejurist i HR.

 

Fortrinsadgang i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Såfremt en medarbejder afskediges på grund af arbejdsmangel, herunder besparelser, organisatoriske ændringer, faldende børnetal m.m., har den afskedigede medarbejder ret til at komme til samtale, hvis medarbejderen inden for det første år søger en relevant ledig stilling, og hvis medarbejderen selv gør opmærksom herpå i ansøgningen.

For råd og vejledning kontakt din personalejurist i HR.

 

 

 

 

Opdateret 12. august 2019