Offentlighedens aktindsigt i personalemapper

Offentlighedens aktindsigt i personalemapper behandles efter offentlighedsloven. Anmodning om aktindsigt skal sendes til HR, som herefter behandler anmodningen.

Som hovedregel er sager om ansættelse eller forfremmelse i den offentlige tjeneste undtaget fra aktindsigt. Det samme gælder andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i den offentlige tjeneste. I sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold er der dog aktindsigt i:

1. navn 
2. stilling 
3. uddannelse 
4. arbejdsopgaver 
5. lønmæssige forhold 
6. tjenesterejser 

 

Ad 3. 
Retten til aktindsigt i den ansattes uddannelse omfatter både uddannelse før ansættelsen og efteruddannelse samt kurser, men ikke eksamenskarakter. Uddannelse, kurser m.v., der er planlagt for fremtiden, er derimod ikke omfattet af aktindsigten. 


Ad 4. 

Der er alene ret til aktindsigt i nuværende og tidligere arbejdsopgaver, men ikke i hvilke arbejdsopgaver den ansatte skal varetage fremover.


Ad 5. 
Retten til aktindsigt omfatter lønmæssige forhold, herunder grundløn, funktions- og kvalifikationsløn, merarbejdsvederlag, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension. De nærmere omstændigheder (f.eks. begrundelse) vedrørende tildeling af tillægget er ikke omfattet af aktindsigten. 


Ansatte i chefstillinger

For ansatte i chefstillinger, typisk stillinger som kontorchef og højere, er disciplinære reaktioner af advarsel eller derover omfattet af offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt inden for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse blev truffet. Det er en forudsætning, at den disciplinære reaktion skal være givet for forhold, der er begået i en lederstilling. 


Meroffentlighedsprincippet

Myndigheden skal efter offentlighedslovens § 14 i forbindelse med behandling af en anmodning om aktindsigt vurdere, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder reglerne om behandling af personoplysninger og reglerne om tavshedspligt.

Når kommunen modtager en anmodning om aktindsigt, behandles sagen af HR. Den pågældende medarbejder bliver orienteret om begæringen, og vil endvidere modtage kopi af HRs besvarelse herpå.

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 16. september 2019