Arbejdsskade under befordring til og fra arbejde

Reglerne omkring arbejdsskadesikring under befordring(kørsel) til og fra arbejde findes i arbejdsskadesikringsloven og bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

Såfremt der sker en skade under befordring i forbindelse med arbejdet, skal dette anmeldes som en arbejdsskade i EASY, hvorefter Contea vil forholde sig til, om der er tale om en arbejdsskade efter lovgivningen. Der vil i hvert tilfælde være tale om en konkret vurdering.

Nedenfor fremgår en kort og overordnet gennemgang af reglerne vedr. arbejdsskadesikring ved befordring til og fra arbejde.

Skader, som opstår under befordring til og fra et fast eller midlertidigt arbejdssted anerkendes som udgangspunkt ikke som en arbejdsskade. Deltagelse i kurser som led i arbejdet eller virksomhedens drift sidestilles med arbejde. Det betyder således, at skader, som opstår under befordring til og fra kurser, anerkendes som udgangspunkt ikke som en arbejdsskade. Dette er uanset, at der gives tidskompensation for befordringen.

I bekendtgørelsen er der anført følgende definitioner:

  • Et fast arbejdssted er et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller området, hvor arbejdet som udgangspunkt udføres. Et fast arbejdssted kan eksempelvis være Dronninglund eller Brønderslev Rådhus, institutioner, skole m.v.
  • Et midlertidigt arbejdssted er et arbejdssted, som træder i stedet for det faste arbejdssted i en tidsmæssig afgrænset periode, når det ikke er forbundet med overnatning på det midlertidige arbejdssted. Et midlertidigt arbejdssted kan være kursus/konference, når det ikke er forbundet med overnatning.
  • En tjenesterejse er arbejdsrelaterede rejser, som er forbundet med overnatning, og rejsen skal på forhånd være bestemt til at have en varighed på mindre end 28 dage. En tjenesterejse kan være kursus/konference, når det er forbundet med overnatning.

Skader, der opstår under befordring til og fra arbejde, kan være sikret efter arbejdsskadesikringsloven, hvis befordringen efter en konkret vurdering må anses som et led i arbejdet eller efter en konkret vurdering overvejende vurderes at være i virksomhedens interesse. Dette gælder uanset om befordringen sker i et køretøj, som er stillet til rådighed af arbejdsgiver.

Bekendtgørelsen anfører situationer, hvor befordring er sikret efter arbejdsskadesikringsloven, herunder blandt andet:

  • Hvis arbejdstageren udfører ærinder for arbejdsgiver undervejs til og fra arbejde, som medfører en afvigelse fra arbejdstagerens sædvanlige rute mellem hjem og arbejdssted. Sikringen vil indtræde under befordringen ved ærindets påbegyndelse. Såfremt ærindet udføres på vej fra arbejdsstedet, indtræder sikringen fra arbejdsstedet og indtil ærindet er afsluttet.
  • Hvis arbejdstageren som led i arbejdsforholdet er på tjenesterejse. Sikringen omfatter befordringen mellem bopæl og det sted, hvor arbejdet skal udføres, og mellem logi og dette arbejdssted.

Såfremt medarbejderen ikke er sikret efter arbejdsskadesikringsloven, kan medarbejderen have krav på erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, eller skaden være dækket af en forsikring.

 

Tilbage til oversigt >>

Opdateret 1. oktober 2018