Lægeerklæringer

Leder har tre muligheder for at få lægelig dokumentation af medarbejderens sygdom: mulighedserklæring, varighedserklæring og friattest.MulighedserklæringFormålet med mulighedserklæringen er at afdække mulighederne for, om medarbejderen kan udføre hele eller dele af sit arbejde under sygefraværet og dermed fastholdes på arbejdspladsen. Mulighedserklæringen udfyldes på en standardblanket: netblanket LA 901_000 eller ved hjælp af denne skabelon [vælg 'Gem som' og åben derefter filen, den indeholder flettefelter]. Vær opmærksom på mulighedserklæringen anvendes til at indhente personhenførbare data, herunder eventuelle helbredsoplysninger. Det udfyldte dokument sendes sikkert til HR. (brug ”Send sikkert” knappen i Outlook) Mulighedserklæringen journaliseres herefter i medarbejderens personalemappe. Dokumentet opbevares i personalemappen efter gældende regler om opbevaring og arkivering.

Step by step:Leder indkalder medarbejderen til samtale for at udfylde mulighedserklæringen. Dette kan også ske ved en fraværssamtale eller statussamtale. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med en rimelig frist. Medarbejderen har mødepligt og ret til at have en bisidder med.
Leder og medarbejder udfylder sammen side 1 af mulighedserklæringen ved samtalen. Side 2 udfyldes af medarbejderens egen læge. Leder og medarbejder bør aftale en frist for, hvornår medarbejderen skal aflevere mulighedserklæringen. En rimelig frist er max. 14 dage.
Medarbejderen medbringer mulighedserklæring til sin egen læge, og lægen udfylder side 2 i mulighedserklæringen. Egen læge sender mulighedserklæringen til lederen. Hvis dette ikke er tilfældet, får medarbejderen den udfyldte mulighedserklæring med til udlevering til sin leder.Mulighedserklæringen betales af arbejdspladsen.Medarbejderen har pligt til at aflevere mulighedserklæringen inden for fristen. For sen eller manglende aflevering kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af tjenstlig advarsel, afskedigelse eller bortvisning.
Udfyldelse af mulighedserklæring:

Punkt 1 skal udfyldes med oplysninger på arbejdsgiver og medarbejder.

Punkt 2 skal udfyldes med sygefraværsdatoen eller sygefraværsdatoer.

Punkt 3 skal indeholde en kort beskrivelse af medarbejderens funktionsnedsættelser. Det anbefales her, at medarbejderen sætter ord på, hvordan medarbejderens funktioner er nedsat.

Punkt 4 skal indeholde en beskrivelse af de påvirkede jobfunktioner. Dette kan være alle jobfunktioner, men det kan også være bestemte jobfunktioner.

Punkt 5 skal der ikke sættes kryds i, da punkt 6 skal udfyldes.

Punkt 6 skal indeholde leders og medarbejders forslag til ændringer i arbejdsfunktioner. Dette kan eksempelvis være ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og omfang, indretning på arbejdsstedet, kollegahjælp, ledelsesstøtte, fysisk træning m.v.Eksempel, hvis der er en plan for tilbagevenden:Der er etablereret virksomhedspraktik, hvor medarbejderen er ekstra de første 4 uger af opstartsperioden. Efter de første 4 uger starter medarbejderen på X antal timer og øger med x hver uge eller hver anden uge. Det forventes, at medarbejderen er på fuldtid den xx eller efter xx antal uger.

I opstartsperioden vil medarbejderen løse følgende opgaver.
Leder og medarbejder vil hver uge tale sammen for at støtte medarbejderen bedst muligt.
Eksempel, hvis der ikke er en konkret plan for tilbagevenden: (det er vigtigt at drøfte alle tænkelige opgaver ind)
Leder og medarbejder har svært ved at lægge en plan for tilbagevenden, da medarbejderen ikke kan udføre nogen form for arbejdsopgaver, og medarbejderen ved ikke, hvornår medarbejderen vil kunne udføre nogen form for arbejdsopgaver.
I en opstartsperiode vil medarbejderen kunne starte delvist op med optrapning i timer til sit fulde timetal.
I en opstartsperiode vil medarbejderen have begrænsede arbejdsopgaver, som passer til det pågældende timetal.
Vi beder lægen angive et perspektiv for, hvornår medarbejderen må forventes at være klar til at genoptage arbejdet på medarbejderens fulde timetal og ved fuld arbejdsstyrke.
Vi beder lægen angive, hvornår medarbejderen kan forventes at være i stand til at påbegynde genoptagelse af arbejdet og i givet fald i hvilket omfang, samt den forventede optrapningsperiode.


VarighedserklæringFormålet med en varighedserklæringen er at få lægelig dokumentation for, at medarbejderens fravær skyldes sygdom og forventet varighed heraf. Varighedserklæringen kan indhentes, når en medarbejder har været sygemeldt i mere end 14 dage.
Der er ingen formelle krav til, hvordan lægeerklæringen skal udfyldes. Der er således ingen standartblanket.
Varighedserklæringen indhentes ved, at lederen sender et brev til medarbejder med en rimelig svarfrist, som normalt er 1 uge.
Medarbejderen har pligt til at aflevere attesten inden for fristen. For sen eller manglende aflevering kan få ansættelsesretlige konsekvenser – i yderste konsekvens i form af bortvisning.
Attesten betales af arbejdspladsen.

Du kan bruge dette brev, når du vil indhente varighedserklæring.

Friattest​Formålet med en friattest er at få lægelig dokumentation for, at medarbejderens fravær skyldes sygdom. Friattesten kan anvendes ved fravær ved samtaler, hvor der er mødepligt eller ved spredt fravær.
Der er ingen standardblanket, men lægen skriver attesten i ”fri hånd” – deraf navnet.
Friattesten indhentes ved, at lederen sender et brev til medarbejder med en rimelig svarfrist, som kan være fra en 1 dag til 1 uge.
Medarbejderen har pligt til at aflevere attesten inden for fristen. For sen eller manglende aflevering kan få ansættelsesretlige konsekvenser – i yderste konsekvens i form af bortvisning.
Attesten betales af arbejdspladsen.
Kontakt personalejuristerne for sparring i forbindelse med indhentelse af friattest.

Opdateret 18. december 2019