Fysisk APV

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdsmiljølovens bestemmelser gælder som hovedregel fuldt ud, hvor ansatte udfører arbejde for en arbejdsgiver. Det vil sige uanset, om arbejdsstedet er på eget virksomhedsområde eller uden for dette, på anden virksomhed, hos private eller på andre områder, midlertidigt, skiftende, indendørs eller udendørs.

Arbejdspladsvurderingen skal derfor omfatte arbejdsmiljøforholdene på det enkelte arbejdssted, det vil sige, hvor det pågældende arbejde udføres. Ethvert aspekt af arbejdsmiljøet kan tages op til vurdering.

Det er ikke ensbetydende med, at enhver arbejdsplads altid skal gennemgås i alle detaljer. Hvis arbejdet, herunder arbejdsprocesser eller -metoder, er af ensartet karakter i virksomheden eller afdelingen, kan identifikationen og kortlægningen af de mulige påvirkninger og farer foretages generelt for virksomheden eller afdelingen.

Formål og område

Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering er at sikre, at sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og at der arbejdes systematisk og løbende med at løse problemerne.

Arbejdspladsvurdering skal ses som et redskab og en dynamisk proces, hvor ledelsen og de ansatte i fællesskab arbejder for at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Den skriftlige arbejdspladsvurdering skal ikke nødvendigvis munde ud i en omfattende dokumentation. Dokumentationens omfang afhænger blandt andet af arbejdets art og organisering, arbejdspladsens størrelse, samt hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene er.

En arbejdspladsvurdering, hvor arbejdsmiljøproblemerne løses umiddelbart i forbindelse med kortlægningen, er ofte kort.

Samarbejde

Arbejdet med at udarbejde arbejdspladsvurderingerne på de enkelte arbejdspladser varetages af arbejdspladsens arbejdsmiljøgruppe, men de øvrige ansatte inddrages.

Sagkyndig bistand

Hvis arbejdsmiljøgruppen har behov for sparring i forhold til at udarbejde arbejdspladsvurderingen eller løse eventuelle problemer, kan der indhentes bistand fra eksempelvis Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR-afdelingen.

Omfang og indhold

Omfanget af - og indholdet i - vurderingen afhænger af arbejdets art samt de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, arbejdsmetoder og -processer m.v., der anvendes. Især hvis de kan medføre farer og risici for sikkerheden og sundheden.

Hvis arbejdet i afdelingen er af ensartet karakter, kan arbejdspladsvurderingen ske generelt for afdelingen.

Vurderingen for en bestemt type af arbejde kan ligeledes foretages generelt. Eksempelvis kan nævnes, at for samme slags håndværksarbejde, der udføres ensartet, kan der laves en generel vurdering.

I andre tilfælde er det nødvendigt at foretage en vurdering af hvert enkelt arbejde, arbejdsproces eller arbejdsmetode.

Den grundlæggende arbejdspladsvurdering skal udarbejdes hvert andet år – ligesom trivselsmålingen.

Metode

Arbejdspladsvurderingen udarbejdes i forhold til:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Det psykiske arbejdsmiljø via Trivselsmåling med handleplan
 • Borgerens bolig
 • Sygefravær

Arbejdspladsvurderingerne udarbejdes efter følgende fire grundelementer:

 • Kortlægning
 • Vurdering
 • Prioriteret handleplan
 • Opfølgning

Medarbejderne skal orienteres om arbejdspladsvurderingen, samt om hvor den fysisk er placeret. Herved kan medarbejderne til enhver tid se den aktuelle arbejdspladsvurdering.

 

Ansvar og pligter

De enkelte arbejdspladser udarbejder arbejdspladsvurderinger. I de situationer, hvor der er problemer, som skal løses, udarbejdes en handleplan via skemaet ”Handleplan”.

 

Procedure i forbindelse med APV til videre behandling:

 • Såfremt arbejdspladsen ikke selv kan løse ”problemerne” ved hjælp af de ressourcer de har til rådighed, indsendes handleplanen til den aktuelle arbejdsmiljøkonsulent i HR-afdelingen, hvorefter vedkommende er tovholder på opgaven.
 • Handleplanen skal indeholde:
  • konstaterede forhold
  • beskrivelse af arbejdsmiljøforholdene
  • undersøgelse af årsagerne
  • herudover skal arbejdspladsen notere i handleplanen, hvornår den er fremsendt til arbejdsmiljøkonsulenten
 • Arbejdsmiljøgruppen, repræsentanter fra medarbejderne og arbejdsmiljøkonsulenten holder et afklarende møde.
 • Arbejdsmiljøkonsulenten sender kvittering til arbejdspladsen, hvor den videre sagsgang beskrives.
 • Arbejdsmiljøkonsulenten sender handleplanen videre til Bygningsafdelingen eller anden samarbejdspartner, der skal finansiere afhjælpning af problemet.
 • Bygningsafdelingen eller anden samarbejdspartner, der skal finansiere afhjælpning af problemet sender tidshorisont til arbejdsstedet med kopi til arbejdsmiljøkonsulenten. Såfremt der sker ændringer, orienteres der ligeledes om dette.
 • Bygningsafdelingen eller anden samarbejdspartner, der skal finansiere afhjælpning af problemet, udarbejder forslag og evt. prisoverslag til løsning af problemet som fremsendes til de relevante udvalg.
 • Det politiske udvalg træffer beslutning/orienteres.
 • Bygningsmæssige ændringer kan ikke iværksættes før der foreligger bevilling.
 • Når ”problemet” er løst, orienteres arbejdsmiljøkonsulenten, således sagen kan afsluttes.

 

Udarbejdelse af APV

Nedenstående afsnit beskriver de hovedprincipper og skemaer, der kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurdering  i Brønderslev Kommune.

Anvendes der andre skemaer, kan man ikke forvente hjælp fra HR.

Her kan du finde en vejledning i, hvordan du/I kan arbejde systematisk med problemløsning.

Strukturering af APV

Den struktur for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, der vælges, fastlægges ud fra arbejdspladsen struktur samt arbejdsopgavernes karakter.

For at synliggøre, hvilken struktur man har valgt, samt for at beskrive, hvornår arbejdspladsvurderingen er udført, og hvornår de skal udføres igen, udarbejder Arbejdsmiljøgruppen en funktionsoversigt via skemaet ”Funktionsliste”.

Den grundlæggende arbejdspladsvurdering skal revurderes hvert andet år. Det betyder, den skal være færdig senest to år efter dato for sidste udførelse.

Hvis der skal indføres nye arbejdsfunktioner, optages de på listen, og der udarbejdes en arbejdspladsvurdering for den nye funktion, inden arbejdsfunktionen på begyndes. Arbejdspladsvurderingen revurderes forholdsvis hurtigt efterfølgende.

APV af det fysiske arbejdsmiljø

Kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold kan foregå på mange måder og med mange forskellige redskaber. Der kan for eksempel anvendes data fra:

 • Interview med de ansatte
 • Spørgeskemaer
 • Checklister
 • Tekniske målinger
 • Ulykkesstatistik/rapport

Det efterfølgende er en liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger eller farer, samt hvad der især kan give anledning til påvirkninger og farer, og hvad der eventuelt skal iagttages.

 

Fysiske forhold

Arbejdslokalet og arbejdspladsens omgivelser

 

 • Arbejdslokalets indretning, pladsforhold, inventar/hjælpemidler, transportveje, temperatur, træk, luftfugtighed m.v.

 

Støj

 • Maskiner, arbejde med håndværktøjer, ventilationsanlæg, kontorudstyr m.v., støjniveau, impulsstøj.

 

Vibrationer

 • Arbejde med slående, roterende og vibrerende håndværktøjer samt vibrerende maskiner.
 • Viberationsstyrke.

 

Belysning

 • Dagslystilgang, belysningsforholdene ved gangarealer, arbejdsmaskiner m.v.
 • Lysstyrke - blænding.

 

Ergonomiske forhold

Arbejdstilsynet har som et af deres mål i 2020 at have 20% færre overbelastninger af muskel- og skeletsystemet. Det er derfor vigtigt, at der kontinuerligt holdes fokus herpå.

 

Tungt arbejde

 • Fysisk krævende arbejde, for eksempel løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner eller lignende. Vægt, arbejdsmetode, underlagets beskaffenhed. Pauser m.v.

 

Ensidigt gentaget arbejde

 • Arbejde, som indebærer hyppige gentagelser af samme arbejdsoperation. Hyppighed, kraft- og præcisionskrav, variationer.

 

Arbejdsstillinger

 • Siddende, gående, stående, liggende, knæliggende og hugsiddende arbejde, foroverbøjede og vredne arbejdsstillinger.

 

Kemiske forhold

Stoffer og materialer

 • Stoffer og materialer med sundhedsskadelige korttidsvirkninger (farligheden) - fx irritation m.v.

 

Processer m.v., der udvikler stoffer og materialer

 • Muligheden for optagelse af stofferne eller materialerne ved indånding, ved hudkontakt, gennem munden - hvor meget - udsættelsens varighed - hvor ofte.

 

Biologiske forhold

Mikroorganismer m.v.

 • Arbejde m.v., hvori der indgår eller frigives bakterier, virus, svampe, parasitter m.v.
 • Muligheden for udsættelse fra mikroorganismer, som kan forårsage infektionssygdomme, allergier, toksiske effekter m.v. - hvor meget - varighed - hvor ofte.

 

Ulykkesfarer

Arbejdsmaskiner

 • Maskiner med roterende, skærende, bearbejdende værktøjer eller roterende eller bevægelige dele. Farens omfang, for eksempel ved uafskærmede dele, ved skærende/bearbejdende værktøjer.

 

Håndværktøjer

 • Skærende, bearbejdende m.v. manuelle og mekaniske håndværktøjer - Farens omfang.

 

Andre tekniske hjælpemidler

 • Transportmateriel, kraner, lifte m.v. Farens omfang.

 

Intern transport og færdsel

 • Transport- og adgangsveje, for eksempel ved arbejde i højder, eksempelvis stilladser og konstruktioner, stiger m.v. Farens omfang.

 

Håndtering

 • Håndtering af konstruktioner, emner, materialer, m.v. Farens omfang i forbindelse med håndtering af/kontant med emner, materialer m.v.

Eksplosions- og brandfare, ætsning og forgiftninger

 • Oplag af eksplosions- og brandfarlige stoffer, el-installationers tilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand. Farens omfang ved oplag/omgang/brug af brand- og eksplosionsfarlige stoffer m.v.

  

Psykiske forhold

Ensformighed

 • Omfanget og karakteren af det ensidigt gentagne arbejde samt overvågningsarbejde, om arbejdet er monotont og/eller kræver konstant opmærksomhed.

 

Alene arbejde

 • Om der er arbejde, hvor der arbejdes meget alene eller isoleret, risiko for ulykker og vold e.l.

 

Skemaet ”Checkliste” anvendes til en generel kortlægning og registrering af de farer og påvirkninger, der umiddelbart kan konstateres ved en gennemgang af den enkelte arbejdsfunktion. Der svares ja eller nej til, om der er konstateret arbejdsmiljøproblemer, som kræver en nærmere undersøgelse med henblik på en mere grundig kortlægning samt udarbejdelse af en handlingsplan.

Der findes en lang række andre tjeklister, som er mere fagrelaterede. Disse kan bruges som inspiration i forbindelse med kortlægningen.

Cheklisterne kan findes på forskellige hjemmesider som for eksempel Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor der også er links til andre relevante sider. Branchearbejdsmiljørådet fra de forskellige fagområder har udarbejdet relevante vejledninger for alle, som arbejdstilsynet anvender.

 

APV i borgerens bolig

Medarbejdere, der arbejder med plejekrævende mennesker, er en udsat gruppe, og det er et af de områder, hvor der sker flest arbejdsskader.

For at skabe gode arbejdsforhold er det nødvendigt, at man hele tiden sætter fokus på, om man udfører arbejdet på en forsvarlig måde. Hvis det ikke er tilfældet, skal man stoppe, indtil der er foretaget de nødvendige ændringer, der gør, at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Mange af vores borgere føler, at deres hjem er blevet en arbejdsplads, og det er til en vis grad også tilfældet. Der kan være hjem, der er indrettet sådan, at det ikke altid er muligt at udføre arbejdet på en sikker måde i de ”normale omgivelser”. I de situationer er det nødvendigt at finde alternative løsninger.

Eks. Hvis der er utilstrækkelige pladsforhold på toilettet, kan det blive nødvendigt at klare toiletbesøg på en toiletstol i soveværelset. Hvis der ikke er plads nok i et soveværelse til, at den nødvendige pleje kan ske på en forsvarlig måde, kan det blive nødvendigt at stille en plejeseng op i et andet rum osv.

Det er vigtigt, man ikke udsætter sig selv for en risiko, men det er også vigtigt, at man som medarbejder er med til at holde arbejdspladsvurderingen i hjemmet ajour. Herved kan en kollega, der ikke er vant til at komme i hjemmet, få et godt grundlag for at udføre arbejdet på en forsvarlig måde.

Som medarbejder skal man følge de anvisninger, der er anført i arbejdspladsvurderingen.

Boliger defineres som: ”en privat bolig ude i byen eller på et af kommunens døgntilbud (ex. plejecenter eller boenheder).”

 

Udarbejdelse af APV i borgerens bolig

Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering i Brønderslev Kommune sker ved, at Visitationen laver opstarts APV i de tilfælde, hvor visitationen på forhånd har været på besøg i borgerens bolig.

I alle andre tilfælde laves APV af udførerdelen, dvs. den kontaktperson der kommer i hjemmet evt. med hjælp fra APV vejleder.

I dagligdagen skal de medarbejdere (kontaktperson), der arbejder i et hjem fast eller jævnligt, vedligeholde arbejdspladsvurderingerne i boligen, så den hele tiden er opdateret.

Der hvor der henvises til forflytningsbeskrivelse, er det vigtigt, at forflytningsbeskrivelsen altid er opdateret med ændringer.

Hvis en medarbejder ikke føler sig sikker i, at vedkommende kan foretage en rigtig vurdering af en given problemstilling, skal medarbejderen henvende sig til APV-vejlederen for at få hjælp til vurderingen. Der kan altid hentes hjælp fra forflytningsvejleder på området eller forflytningskonsulenten.

APV-vejlederne skal være med til at vejlede kollegaer i udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger i boliger samt selv udarbejde arbejdspladsvurderinger. Lederen kan anvende APV-vejlederne til at udføre de grundlæggende APV'er og til særlig komplicerede vurderingsopgaver.

APV-vejlederne kan altid få bistand til vurdering af særlig vanskelige problemstillinger fra Visitationen eller Arbejdsmiljøkonsulenten på området.

 

Opdateret 7. september 2020