Høje følelsesmæssige krav

Definition: 

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker handler om, at arbejdet indebærer kontakt med personer, herunder borgere, pårørende og børn, hvor kontakten stiller høje krav til medarbejdernes indlevelsesevne. Herunder:

 • evne til at rumme menneskers følelser
 • evne til at håndtere eller skjule egne følelser
 • evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejder med.

Kontakten med disse mennesker kan blive en stor psykisk belastning for medarbejderne, hvis de ikke oplever, at de har indflydelse på deres arbejde eller har mulighed for at få hjælp og støtte, når de har behov for det.

Kvalitet i arbejdet herunder relationen til ens kollegaer, er uløseligt forbundet med medarbejdernes trivsel og skal derfor tænkes sammen. Forebyggelse af høje følelsesmæssige krav er en holdsport, der kun lykkes, hvis alle i organisationen tager ejerskab og forstår hver deres rolle, ansvar og handlemuligheder.


Forebyggelse af høje følelsesmæssige krav: 

Ofte vil medarbejderne give sig selv skylden for, at de ikke har nået det hele og for, at de ikke har formået at få bedre resultater. Det er derfor vigtigt, at ledere og kolleger giver konstruktiv feedback på det, medarbejderne yder. Ledere og kolleger kan ofte se forholdene fra et andet perspektiv, hvilket giver dem mulighed for at fortælle medarbejderen, hvilken positiv forskel han eller hun har gjort gennem sit arbejde. Det samme kan borgerne i nogle tilfælde gøre.

Medarbejderne har ofte valgt at arbejde med andre mennesker for at kunne hjælpe dem videre i deres liv. På grund af den stærke motivation stiller medarbejderne ofte store krav til deres egen arbejdsindsats. Feedback fra kolleger og ledelse bør derfor også forholde sig til forholdet mellem medarbejdernes egne krav og forventninger og de reelle muligheder, der er for at indfri disse.

Det kan også forebygge stress, at ledere og medarbejdere i deres forventningsafstemning afklarer, hvordan man fremover skal tackle bestemte situationer – det kaldes feedforward.

I Brønderslev Kommune er høje følelsesmæssige krav en del af den Psykiske APV. Man kan derfor med fordel arbejde med forebyggende tiltag i handleplanen.

Medarbejdere, der føler sig belastet i arbejdet med andre mennesker, kan trække sig tilbage fra det sociale fællesskab og undgå at drøfte deres arbejde med andre. Det er derfor vigtigt, at ledelsen sætter nogle af de forebyggende tiltag i værk, selv om medarbejderne ikke selv tager initiativ til det.

Af forebyggende tiltag kan nævnes:

 • Supervision
 • Feedback
 • Kollegial sparring
 • Debriefing/defusing
 • Grundkursus i Belastningspsykologi

I Brønderslev Kommune tilbydes psykologhjælp til medarbejdere, der grundet høje følelsesmæssige belastninger har svært ved at udføre deres arbejdet. 

Det digitale grundkursus i Belastningspsykologi: 

Det digitale grundkursus i Belastningspsykologi er et online-kursus i forebyggelse af udbrændthed, omsorgstræthed og traumatisk betingede psykiske lidelser i forbindelse med psykisk krævende arbejde med f.eks. vold og trusler, høje følelsesmæssige krav og/eller traumatiske hændelser. Kurset bygger på ”Grundbog i Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” af Rikke Høgsted.

Det Digitale Grundkursus i Belastningspsykologi består af 10 moduler. Modul 1-8 og er for alle i organisationen. Hvis man arbejder med ledelse, kan man herefter tage modul 9 og 10, som er overbygning til det Digitale Grundkursus i Belastningspsykologi.

Kurset kan gennemføres som enten onlineundervisning eller gennem fysisk fremmøde. Modulernes varighed ligger på mellem 5 og 8 minutter (et enkelt modul er dog 13 minutter). Samtlige moduler slutter med små refleksionsøvelser og der lægges op til, at deltagerne gør noter i det tilhørende opgaveark. Herefter opfordres deltagerne til at tale med hinanden om deres tanker om og erfaringer med modulets emne.

Kursets varighed vil afhænge af, hvor lang tid man sætter af til refleksion.

For at få adgang og link til kursuspakken kontaktes Arbejdsmiljøkonsulenterne Mia Pilgaard eller Gitte Grau.

Kursuspakken består af:

 • Adgang til de 8 moduler på Det Digitale Grundkursus i Belastningspsykologi
 • Adgang til de 2 moduler på Overbygning til Det Digitale Grundkursus i Belastningspsykologi
 • Et arbejdsark (pdf), der skal printes og udleveres til deltagerne
 • En kort beskrivelse af Det Digitale Grundforløb i Belastningspsykologi
 • Supplerende materiale, der kan understøtte forløbet
 • Råd/vejledning fra HR efter behov

 

Inspirations materiale:

Opdateret 25. juni 2021