Fysisk og psykisk vold

Definition af fysisk og psykisk vold

Brønderslev Kommune anser vold og trusler for at være et fælles problem og et fælles ansvar. Et overgreb mod en enkelt medarbejder bør behandles som et overgreb mod os som system, og alle bør deltage i at minimere problemet og hjælpe dem, det evt. går ud over.

Husk: Der er ingen helte og ingen svage.

Som udgangspunkt er vold at betragte som vold, når den enkelte opfatter episoden som vold. Det skal ikke diskuteres!

Vi definerer vold som:

 • når en medarbejder føler sig truet, fysisk eller psykisk
 • fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spyt eller andet
 • psykisk overlast i form af truende og/eller krænkende adfærd og sprogbrug, trusler om vold, chikane m.m.

Målsætning og forventninger

Det er vores målsætning, at:

 • Skabe åbenhed omkring volds- og trusselsepisoder på kommunens arbejdspladser
 • Forebygge og minimere vold og trusler på arbejdspladsen
 • Sikre tryghed og trivsel blandt kommunens medarbejdere
 • Udvikle brugbare værktøjer og rutiner til at håndtere vold og trusler
 • Værktøjer og rutiner er kendt og forstået af den enkelte medarbejder
 • Medarbejderne får tilbudt akut krisehjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder

De overordnede rammer omkring vold og trusler er udarbejdet med henblik på at formulere en konkret handleplan for forebyggelse og håndtering af volds- og trusselepisoder i de enkelte fagområder.


Handleplanen udarbejdes efter følgende overskrifter:

 • Inden den truende situation er opstået
 • Den truende situation
 • Når situationen er overstået

Det forventes derfor, at det enkelte fagområde eller den enkelte arbejdsplads:

 • Registrerer og indberetter volds- og trusselsepisoder. Som udgangspunkt politianmeldes alle voldsepisoder
 • Nærmeste leder er i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten ansvarlig herfor.
 • Drager læring af den enkelte volds- og trusselsepisoder med henblik på forebyggelse
 • Vurderer volds og trussel risikoen og gennemfører forebyggelsestiltag i overensstemmelse hermed


Registrering af voldsepisoder i Easy

I alle tilfælde, hvor en medarbejder har været udsat for vold, trusler om vold eller andre psykiske påvirkninger, SKAL episoden indberettes i Easy. Se vejledning til hvordan I gør her.

Skemaet til månedlig indberetning kan anvendes i særlige tilfælde og vedhæftes som dokument i Easy - se vejledning.

Arbejdsmiljøgruppen udarbejder efterfølgende en handleplan handleplan, med henblik på forebyggende sigte.  

Politianmeldelse - hvordan og hvad betyder det?

Der kan være brug for, at anmelde hændelser med fysisk og psykisk vold til politiet. Det kan fx være ved:

 • Fysisk vold.
 • Trusler på livet.
 • Trusler om vold mod person eller arbejdsplads.
 • Voldelig optræden eller hærværk mod arbejdspladsen.
 • Uanstændig opførsel over for medarbejdere/arbejdspladsen.

Brønderslev kommune accepterer ikke fysisk og psykisk vold mod sine medarbejdere, hvorfor alle hændelser som udgangspunkt anmeldes.

Det skal medarbejderen gøre:

 • Medarbejderen har ansvar for at relevante episoder bliver fortalt til nærmeste leder.
 • Hvis medarbejderen ønsker at politianmelde borgeren, skal medarbejderen drøfte dette med leder, og være forberedt på evt. at skulle møde personligt op på politistationen.
 • Medarbejderen skal hurtigst muligt efter en hændelse, sørge for at søge læge/skadestue, for at få dokumenteret skaderne.

Det skal lederen gøre:

 • Lederen skal tage kontakt til politiet, for at få råd og vejledning i situationen.
 • Lederen beslutter herefter, i samråd med medarbejderen, hvorvidt hændelsen skal anmeldes eller registreres. Det er altid medarbejderens endelige beslutning, om en sag skal politianmeldes, dog har politiet ikke en sag uden medarbejderens medvirken.
 • Hvis medarbejderen ikke ønsker at anmelde en sag, kan leder få hændelsen registreret i døgnrapporten.
 • Leder skal støtte og sørge for at medarbejder ikke tager alene på politistationen  

Når en voldsepisode finder sted uden for arbejdstiden, er den skadelidte selv ansvarlig for en eventuel anmeldelse til politiet. En arbejdsgiver, der har fået kendskab til en arbejdsrelateret voldsepisode uden for arbejdstid, har dog pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til at politianmelde voldsepisoden, hvis den ansatte ønsker det.


Anmeldelse:
Når det er besluttet, at hændelsen skal anmeldes til politiet, sker selve anmeldelsen ved, at man henvender sig skriftligt eller telefonisk til politiet i Hjørring.

Fysisk vold:
Politiet anbefaler at den forudrettede medarbejder møder personligt op på politistationen, så skaderne kan besigtiges, skadestuerapporten gennemgås og politiet kan vejlede den forudrettede om sine muligheder. Læs mere på Politiets hjemmeside.


Trusler på livet, øvrige trusler, som fx voldelig optræden og uanstændig opførsel:
Her kan man vurdere om man skal anmelde episoden via personlig fremmøde, telefonisk eller ved skriftlig anmeldelse.

Som udgangspunkt skal det være den forudrettede, der foretager anmeldelsen, men det er også muligt at det er en anden person fx lederen, som foretager anmeldelsen. Der skal altid være ID på den forudrettede i form af navn og cpr.nr. Der kan oprettes navnebeskyttelse, hvis det ønskes.
Hvis anmeldelse foretages af en anden person, vil politiet efter anmeldelsen kontakte den forudrettede med henblik på en besigtigelse og afhøring til sagen. Ender sagen i retten, er det kun den forurettede selv og evt. vidner, som skal forklare sig over for dommeren. Dette kan ikke ske på vegne af en leder eller anden person.

Politiet vil så begynde en sagsbehandling, og der igennem vurdere, om der er grundlag for at indlede en straffesag mod den anmeldte.

I de tilfælde hvor der kommer en straffesag, vil den voldstruede/voldsramte normalt blive ført som vidne i sagen og skal derfor opgive sit navn og sin adresse til politiet, men i sådanne sager vil det normalt være tilstrækkeligt at opgive arbejdspladsen som adresse, da man ønsker at bevare en vis anonymitet over for voldsmanden. I forbindelse med afhøring i retten vil der ikke være garanti for, at man kan blive afhørt, uden den sigtede er til stede. Det vil være en dommer, der afgør, om man kan afhøres, uden den sigtede er til stede.
Find huskeliste til anmeldelse af vold og trusler til politiet på her.

Hændelse til døgnrapporten:
En hændelse til døgnrapporten betyder, at episoden bliver registeret og fremgår af politiets døgnrapport. Der sker ingen efterbehandling af sagen.
En hændelse til døgnrapporten kræver telefonisk henvendelse. Navn på person, der indberetter hændelsen til døgnraporten skal fremgå. Der behøves ikke cpr. nr. på forudrettede, så leder kan indberette hændelser til døgnrapporten.
Døgnrapporten kan få betydninge for skadevolderen, hvis der på et tidspunkt skal rejses sag mod skadevolder, eller der skal ske en forebyggende samtale.
Find huskeliste til anmeldelse til døgnrapporten på her.

Særligt omkring erstatning i forbindelse med offererstatningsloven:
Selvom hændelsen ikke er politianmeldt, kan medarbejdere fortsat anmelde hændelsen som en arbejdsulykke og få tilkendt erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis hændelsen er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven.

Hvis en medarbejder i forbindelse med arbejdets udførsel udsættes for vold, trusler eller andet som er en overtrædelse af straffeloven eller tilholdsloven, er der mulighed for at få erstatning gennem erstatningsnævnet.
For at kunne få erstatning skal borgeren/hændelsen være politianmeldt senest 72 timer efter hændelsen er sket og du skal kunne dokumentere dine tab over for politiet. Hvis en medarbejder vælger ikke at politianmelde en borger/hændelse skal det dokumenteres hvorfor politianmeldelse ikke er sket. Dette kan betyde, at sagen kan blive anerkendt af Erstatningsnævnet ved anmeldelse senere end de 72 timer. For mere info se www.aes.dk.
Obs: Du kan søge erstatning jævnfør arbejdsskadesikringsloven, fra din forsikringsmægler. Dækker forsikringsmægleren dine tab, skal du ikke foretage dig mere.

Brønderslev Kommune stiller juridisk bistand til rådighed om pligter og rettigheder i forbindelse med en retssag.

Retningslinjer ift. vold og trusler efter fagområder

Læs mere om håndtering af vold og trusler inden for følgende områder:

Sundhed og Velfærd 

Administrationen og Ejendomsservice 

Børn og Kultur

Teknik og Miljø

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure ved magtanvendelse

Bilag 1: Indberetning om magtanvendelse for lærer

Bilag 2: Indberetning om magtanvendelse for elev

Bilag 5: Opgørelse om magtanvendelse for lærer

 

 

Skemaer vedrørende vold og trusler

Opdateret 2. juli 2021