25. marts 2020

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Dagsorden

Dato: 25. marts 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 9. december 2019.

Sagsfremstilling

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice bedes godkende referatet fra mødet, den 9. december 2019. Referatet er tidligere udsendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Administrationen og Ejendomsservice foreligger der referater fra følgende:

 • Driftsområderne
 • JobCentret
 • Driftsområderne
 • Sundhed og Velfærd
 • Sekretariatet for Børn og Kultur og TKT
 • Børne og Familieområdet
 • Visitationen
 • Børne og Familieområdet
 • Sundhed og Velfærd
 • Visitationen
 • Børne og Familieområdet
Bilag

Til toppen


4. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Til orientering for Fag MED.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Bilag

Til toppen


5. Gode råd til borgers planlagte og uplanlagte adgang til Rådhuse og andre administrationsbygninger


Resume

Til godkendelse i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen under Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har udarbejdet "Gode råd til borgeres planlagte og uplanlagte adgang til Rådhuse og andre administrationsbygninger". Arbejdsgruppen blev nedsat i forbindelse med Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af vold.

Fag MED bedes godkende "Gode råd til borgeres planlagte og uplanlagte adgang til Rådhuse og andre administrationsbygninger".

Under forudsætning af, at Fag MED godkender "De gode råd" skal der inden næste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice gives en tilbagemelding, til Gitte Grau i HR, på, hvem der sidder i husrådene for henholdsvis:

 • Brønderslev Rådhus
 • Dronninglund Rådhus
 • Øvrige husråd, hvor de oprettes

Som det fremgår vil effekten af husrådene blive evalueret om 1 år i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice.

Bilag

Til toppen


6. Evaluering af den lokale MED aftale


Resume

Til drøftelse i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice.

Sagsfremstilling

På Hoved MED's møde den 3. oktober 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge, hvad behovet er for en evaluering af den lokale MED-aftale samt hvilken retning, der ønskes.

Arbejdsgruppen afholdte første møde den 10. februar 2020, hvor fordele og ulemper ved evalueringen blev drøftet, herunder i hvilke forskellige retninger evalueringen kunne foretages. For at kvalificere behovet for evalueringen ønsker arbejdsgruppen at inddrage Fag MED.

Fag MED bedes drøfte og udtale sig i forhold til følgende spørgsmål:

 • Er der passager, formuleringer i den nuværende Lokale MED-aftale, der ikke er tidssvarende, eller giver udfordringer i forhold til fortolkningsspørgsmål i dagligdagen. Der ønskes konkrete eksempler med henvisning til aftalen.

Til toppen


7. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobasseret tilsyn indenfor Administrationen og Ejendomsservice.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2019 og til januar 2020. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Rådhuset, Brønderslev:

 • Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har meldt nye risikobasseret tilsynsbesøg på følgende steder:

 • Familiehuset, Hegely
 • Varige Spor Øst

Arbejdstilsynets hjemmeside:

Hjemmesiden amid.dk er siden november 2018 blevet drevet af Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA)i fællesskab. VFA blev nedlagt ved årsskiftet som følge af den arbejdsmiljøpolitiske aftale fra april 2019. Det har en række konsekvenser for hjemmesiden - bl.a. at den igen bliver til at.dk og er Arbejdstilsynets hjemmeside.

Andet:

På med handsken - Gode råd om at forebygge håndeksem:

Hver tiende dansker får hvert år problemer med håndeksem; blandt rengøringsassistenter er tallet tre gange så stort. Problemer med håndeksem kan imidlertid undgås ved at bruge handsker - og bruge dem rigtigt.

For at styrke forebyggelsen af håndeksem har BFA Service og Turisme samlet materialer om brug af handsker:

 • en instruktionsfilm,
 • en pjece til arbejdsmiljøorganisationen og
 • to plakater med gode råd til medarbejderne.

Materialerne er udarbejdet i samarbejde med professor og overlæge Jeanne Duus fra Videncenter for Allergi. I finder materialerne på temasiden: bfa-service.dk/paa-med-handsken

Gravid med job
TEMASIDE: De fleste gravide kan passe deres arbejde helt frem til, at de går på barselsorlov, hvis den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne. De 5 BFA’er har i fællesskab lavet en ny hjemmeside med viden, inspiration og værktøjer til at sikre gravide et godt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge sygefravær.

Restitution, hvile og pauser
PODCASTS: ”Restituhvafornoget” er navnet på en serie af korte podcasts, der sætter fokus på restitution, hvile og pausekultur på arbejdspladsen. Serien er tænkt som inspiration til at sætte emnet til debat. Serien består af 8 episoder og er produceret af BFA Velfærd og Offentlig administration.

Godt at vide om arbejdsfællesskaber
PUBLIKATION: Ny publikation fra BFA Velfærd og Offentlig administration forklarer begrebet arbejdsfællesskaber, og hvorfor det er vigtigt. Publikationen præsenterer også en model for, hvad et stærkt arbejdsfællesskab består af og foreslår, hvordan man kan tilrettelægge dialogen om arbejdsfællesskaber.

Nye forskningsbaserede dialogværktøjer til stressforebyggelse i almindelige hverdagssituationer

Der er nu nye forskningsbaserede dialogværktøjer til, hvordan ledere og medarbejdere sammen kan arbejde med stressforebyggelse i almindelige hverdagssituationer.

Forsker Pernille Pedersen har netop offentliggjort sine dialogværktøjer: www.vpt.dk/nytperspektivpaastress . Dialogværktøjerne kan downloades gratis.

AMG og TRIO’er: Gode relationer og klare rammer er nøglen til resultater

Arbejdsmiljøgrupper og TRIO’er bør bruge tid på at drøfte de gensidige forventninger, rollerne og de praktiske rammer for indsatsen, mener Malene Friis Andersen, der forsker og rådgiver om godt samarbejde i bl.a. arbejdsmiljøgrupper og trioer. Læs mere HER

Bilag

Til toppen


8. Gensidig information - herunder relevante punkter til næste møde


Til toppen

Opdateret 11. marts 2020