Konflikt OK 2018

Forligsmanden har udsat konflikten for 2. gang. Det vil sige strejke kan gå i gang den 6. maj og lockouten den 12.maj. Med mindre forligsmanden inden da meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat. Så kan konflikte begynde på femtedagen efter den beslutning. 

Har dine medarbejdere specifikke spørgsmål, henviser vi i første omgang til at de tager kontakt til deres faglige organisation.

 

Her finder du et overblik over, hvilke områder der er omfatte af henholdsvis strejkevarsel og lockoutvarsel og tilhørende undtagelser.

  

Hvorfor har jeg/medarbejderen fået et brev i e-boks?

De fleste ansatte i Brønderslev Kommune har modtaget et brev i deres e-Boks. Her er de blevet bedt om at forholde sig til om, hvorvidt de er omfattet af konflikten eller ej. Fristen for tilbagemelding er fredag den 23. marts 2018 kl. 10.00.


Konflikt er en fællesbetegnelse for den varslede strejke den 4. april og lockout den 10. april. Medarbejderne skal udelukkende forholde sig om de er omfattet af konflikten. Man er derfor både omfattet af konflikten som strejkevarslet og lockoutvarslet. Den ansatte er omfattet af konflikten, hvis vedkommende er medlem af den forhandlingsberettiget organisation på det konfliktvarslede område.


Hvis vi ikke modtager et svar fra den ansatte betragter vi det som om, at vedkommende er medlem af den overenskomstbærende organisation og dermed er omfattet af konflikten. Dette betyder, at vedkommende ikke er ansat under konflikten, hvis den ansattes afdeling er konfliktvarslet.

 

Hvem er undtaget af konflikten og hvordan?

Ikke-organiserede

Ikke-organiserede ansatte vil ikke være omfattet af et konfliktvarsel. Det drejer sig om ansatte, der er medlem af en anden organisation end den overenskomstbærende organisation på område og medarbejdere, der slet ikke er organiseret. Arbejdsgiveren er sjældent bekendt med de ansattes organisationsforhold. Arbejdsgiver skal være opmærksom på, om en medarbejder ikke er omfattet af konflikten, som følge af, at vedkommende ikke er medlem af den overenskomstbærende organisation.

HR har derfor sendt et brev i e-Boks til alle berørte medarbejdere. Ifølge brevet skal medarbejderne forholde sig til om de er omfattet af konflikten eller ej.

Konflikt er en fællesbetegnelse for den varslede strejke og lockout. Medarbejderne skal udelukkende forholde sig om de er omfattet af konflikten. Man er derfor både omfattet af konflikten som strejkevarslet og lockoutvarslet (eller begge). Den ansatte er omfattet af konflikten, hvis vedkommende er medlem af den forhandlingsberettiget organisation på området.

Ikke-organiserede skal fortsætte deres hidtidige arbejde, uanset at arbejdspladsen er omfattet af en konflikt, der berører de organiserede ansatte. Uenigheder om, hvorvidt den pågældende udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af lederen efter rådgivning fra HR.

 

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter er omfattet af konfliktvarslet. På områder, hvor der er varslet konflikt, hvor der etableres nødberedskab og hvor der er valgt en tillidsrepræsentant, er disse omfattet af nødberedskabet. Underkonflikten forlader de deres normale vagtrul og aflønnes i henhold til rammeaftalen om nødberedskab.

 

Ansatte på efteruddannelse

Ansatte, der har orlov med løn for til at gennemføre en diplomuddannelse eller en specialuddannelse er som udgangspunktet omfattet af en konflikt. Under konflikten kan den pågældende derfor ikke oppebære løn fra Brønderslev kommune.

 

Elever/praktikanter

Arbejdsstandsninger omfatter som udgangspunkt ikke elever og praktikanter. Disse fortsætter derfor i deres normale ansættelsesforhold.

Uenigheder om, hvorvidt de udfører konfliktramt arbejde afgøres konkret af lederen efter rådgivning fra HR.

 

Unge under 18 år

Unge under 18 år er omfattet af en konflikt, hvis deres ansættelse er omfattet af den opsagte overenskomst.

 

Medarbejdere undtaget ved aftale

I henhold til hovedaftalerne omfatter arbejdsstandsninger ikke medlemmer og/eller områder som er undtaget ved aftale mellem hovedaftalens parter. Det er udelukkende KL og den faglige organisation, der kan indgå aftale om at undtage en medarbejder og/ eller et område fra en konflikt.

En undtagelsesaftale er en aftale om, at bestemte medarbejdere og/ eller områder ikke bliver omfattet af en konflikt.

HR har udarbejdet en oversigt over områder, der er undtaget fra konflikt eller hvor der er aftalt nødberedskab.

 

Tjenestemænd

Tjenestemænd og reglementsansatte er ikke omfattet af konfliktvarsler.

Tjenestemandsansatte skal således fortsætte deres hidtidige arbejde, uanset at arbejdspladsen er omfattet af konflikten. Uenigheder om, hvorvidt den tjenestemandsansatte udfører konfliktramt arbejde afgøres af leder efter rådgivning fra HR.

 

Opsagte og fritstillede medarbejdere

Medarbejdere der er opsagte eller fritstillede inden konfliktens start er fortsat ansat. De er som udgangspunkt således omfattet af konflikten, så længe opsigelsesvarslet løber og har ikke krav på løn for den periode, som konflikten varer.

Nødberedskab?

HR vil gerne have en melding om behov for aftale om nødberedskab, hvis I bliver omfattet af konflikten.

 

Hvis der skal aftales nødberedskab, skal der være tale om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt, påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige førlighedstruende følger eller for at undgå, at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten.

KL indgår rammeaftaler vedr. nødberedskab, som bruges til lokale aftaler.

 

Tilbagemelding om behov for evt. nødberedskab sendes til:

Konflikt OK 2018 mailboks

 

Hvornår starter konflikten?

Konfliktramte medarbejdere fratræder deres ansættelse kl. 0.00, den dag konfliktvarslet træder i kraft. Hvis det af konfliktvarslet fremgår, at arbejdsstandsningen har et andet begyndelsestidspunkt, bruges dette.

Hvem er omfattet af konflikten?

Et konfliktvarsel omfatter kun organiserede medarbejdere inden for organisationens forhandlings- og aftaleområde. Varslet kan omfatte alle medarbejdere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst eller et protokollat til en overenskomst. Varslet kan vedrører både basis og ledende medarbejdere omfattet af en overenskomst.

Hvad er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse?

Det er alene overenskomstens parter, der over for hinanden kan varsle lovlige arbejdsstandsninger. Dette betyder, at ethvert kollektivt kampskridt, der sættes i gang i Brønderslev Kommune uden overholdelse af varslingsreglerne, skal behandles som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse og indberettes til KL efter reglerne herom. Dette gælder både for overenskomstansatte og tjenestemænd.

Hvad betyder det at være konfliktramt?

Ved varsling af konflikt bringer organisationerne/arbejdsgiverne ansættelsen til ophør for de medarbejdere der er omfattet af konflikten. En lovligt varslet konflikt afbryder på den måde ansættelsesforholdet for de medarbejdere, der er omfattet af konfliktvarslet.

Det betyder, at den ansatte under konflikten ikke betragtes som ansat ved Brønderslev Kommune. Den ansatte har herefter ikke ret til at være på arbejdspladsen og skal aflevere nøgler, værktøj og andet udstyr (PC, iPad, mobil mv) som tilhører kommunen, hvis lederen beder om det.

I den forbindelse skal der tages stilling til en række ansættelsesretlige forhold. Disse er beskrevet nedenfor:

 

Afspadsering – under konflikten

Ansatte, der er omfattet af konflikten, kan ikke afspadsere efter at arbejdsstandsningen er startet. Det vil sige kl. 0.00 den dag varslet træder i kraft. Der optjenes heller ikke afspadsering under konflikten. Dette kan heller ikke lade sig gøre i et ”skyggeregnskab”.

 

Årsnorm - Arbejdstid – under konflikten

Medarbejdere med årsnorm har ikke krav på særskilt opgørelse eller afregning af arbejdstid for de perioder, der ligger før og efter en konflikt. I stedet skal den planlagte arbejdstid under konflikten indgå i den samlede arbejdstidsopgørelse for hele normperioden og medarbejderne skal genindtræde i den planlagte arbejdstid efter konflikten. Normperioden forsætter i et skyggeforløb under konflikten.

 

Bibeskæftigelse – under konflikten

Ansatte, der som en del af deres hovedbeskæftigelse har bibeskæftigelse i kommunen, kan som hovedregel fortsætte denne bibeskæftigelse, medmindre bibeskæftigelsen følger direkte af hovedbeskæftigelsen eller bibeskæftigelsen også er omfattet af konflikt.

 

Konfliktstøtte - under konflikten

Det afhænger af de enkelte organisationers beslutning, om de ansatte kan få konfliktstøtte fra deres organisation. Ved spørgsmål herom skal den ansatte henvises til deres faglige organisation.

Kursusdeltagelse – under konflikten

Hvis den ansatte via arbejdsgiveren er tilmeldt et kursus og hvor der udbetales løn under kursusdeltagelsen, kan dette ikke finde sted under konflikten.

Er kursusdeltagelse påbegyndt forud for konfliktens start, afbrydes den principielt, da den ansatte er fratrådt sin stilling. Ved spørgsmål herom, kan du kontakte personalejuristerne.

 

Nyansættelser – under konflikten

Der skelnes mellem, om en stilling besættes før konflikten med henblik på tiltræden efter dens start eller om stillingen søges besat under konflikten.

Hvis arbejdsgiveren før konflikten har indgået en aftale med en person om, at pågældende skal tiltræde en stilling på et tidspunkt, hvor der er konflikt, tiltræder den nyansatte stillingen, men bliver straks omfattet af konflikt, hvis den pågældende er medlem af den overenskomstbærende organisation på området.

 

Skat – under konflikten

HR skal i udgangspunkt ikke foretage sig noget i relation til de ansattes skat i forbindelse med en konflikt.

Har en konfliktramt ansat haft hovedbeskæftigelse i nødberedskabet, er der intet til hinder for, at den pågældendes skattefradrag benyttes hos arbejdsgiveren, hvis det er det den pågældende ønsker.

Spørgsmål om skattefradrag ved udbetaling af konfliktunderstøttelse er en sag mellem den konfliktramte organisation og dens medlemmer.

Hvad gør jeg, hvis jeg holder barsel?

Forpligtelsen til at udbetale løn ved orlov i forbindelse med fødsel eller adoption bortfalder ved konfliktens start, da ansættelsesforholdet afbrydes. Dette gælder både for orlov der starter før konfliktens start og orlov der starter under arbejdsstandsningen.

Ansatte kan modtage barselsdagpenge fra bopælskommunen. Der er dog først ret til barselsdagpenge 4 uger inden det forventede fødselstidspunkt.

Brønderslev Kommune’s forpligtelse til at udbetale løn under orlov i forbindelse med fødsel eller adoption genopstår ved konfliktens ophør.

Hvad er konfliktramt arbejde?

Ansatte der ikke er i konflikt har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejde.

Ikke-konfliktramte medarbejdere kan som udgangspunkt ikke pålægges at udføre konfliktramt arbejde, idet de har krav på at blive holdt neutrale under konflikten. Uenigheder om, hvorvidt de udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af lederen efter rådgivning fra personalejuristerne.

Hvis der på en arbejdsplads på grund af en overenskomstmæssig arbejdsstandsning opstår mangel på materialer og medarbejderne af den grund ikke kan udføre deres arbejde, kan medarbejderne varsles til afspadsering i henhold til overenskomstens varslingsbestemmelser herom. Medarbejderne kan som udgangspunkt ikke hjemsendes uden løn, men kan fritages for tjeneste med bevarelse af deres hidtidige løn. Der kan dog i den enkelte overenskomst være hjemmel til hjemsendelse uden løn.
Ved tvivl om, hvorvidt konkret arbejde er konfliktramt eller ej, afklares med personalejuristerne.

Det er vigtigt at Brønderslev Kommune respekterer en lovlig varslet konflikt. Vi skal derfor afstå fra at forsøge på at videreføre normal drift og i stedet prøve på at få varetaget de mest nødvendige opgaver, ved hjælp af ledende medarbejdere og tjenestemænd. Det må formodes at arbejdsforholdene normaliseres med de samme medarbejdere når konflikten ophører.

De tilbageværende medarbejderes arbejdsintensitet må ikke øges under en konflikt. Hvis fx halvdelen af medarbejderne i en børnehave er ramt af en konflikt, skal der findes en fordeling af hvor mange børn, der kan passes og hvor mange der må blive hjemme. Det er slået fast i retspraksis, at børnetallet skal nedsættes forholdsmæssigt i forhold til hvor mange medarbejdere, der ikke er konfliktramt. Det skyldes at arbejdsintensiteten ikke må øges for de tilbageværende medarbejdere. Antallet af børn, der kan passes, opgøres af lederen.

 

Hvordan skal jeg forholde mig ved sygdom?

Brønderslev Kommune’s forpligtelse til at udbetale løn under sygdom ophører ved konfliktens start. Dette gælder både for konfliktramte ansatte der var syge inden konfliktens start og ansatte, der bliver sygemeldte efter konfliktens start.

Ved en overenskomstmæssig konflikt overtager bopælskommunen som hovedregel udbetalingen af sygedagpenge, hvis den ansatte var sygemeldt inden konfliktens start. Hvis den ansatte bliver sygemeldt efter konfliktens start har vedkommende ikke ret til sygedagpenge, hverken fra Brønderslev Kommune som arbejdsgiver eller fra bopælskommunen.

Brønderslev Kommunes forpligtelse i forhold til løn under sygdom opstår igen efter konfliktens ophør, når den ansatte er genansat og hurtigst muligt har sygemeldt sig til egen leder. Det vil sige, at den ansatte har ret til løn under sygdom fra arbejdsgiveren fra 1. fraværsdag efter konfliktens ophør.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg skal holde ferie?

En lovlig konflikt er feriehindring. Det betyder at den ansatte ikke kan begynde sin ferie, hvis vedkommende deltager i en konflikt før feriens begyndelse. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Dette betyder, at hvis konflikten begynder kl 0.00 og den ansatte begynder ferie ved arbejdstids begyndelse samme dag, kan vedkommende ikke holde sin ferie.

Ferie der er startet inden arbejdsstandsningens start, holdes som planlagt og den ansatte bliver først omfattet af konflikten efter sin ferie.

Hvis ferie som følge af konflikten ikke er blevet afviklet inden ferieårets udløb den 30. april, skal den ikke afholdte ferie udbetales ved ferieårets udløb

 

 

Hvad er konfliktramt arbejde?

Ansatte der ikke er i konflikt har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejde.

Ikke-konfliktramte medarbejdere kan som udgangspunkt ikke pålægges at udføre konfliktramt arbejde, idet de har krav på at blive holdt neutrale under konflikten. Uenigheder om, hvorvidt de udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af lederen efter rådgivning fra personalejuristerne.

Hvis der på en arbejdsplads på grund af en overenskomstmæssig arbejdsstandsning opstår mangel på materialer og medarbejderne af den grund ikke kan udføre deres arbejde, kan medarbejderne varsles til

afspadsering i henhold til overenskomstens varslingsbestemmelser herom. Medarbejderne kan som udgangspunkt ikke hjemsendes uden løn, men kan fritages for tjeneste med bevarelse af deres hidtidige løn. Der kan dog i den enkelte overenskomst være hjemmel til hjemsendelse uden løn.

Det fremgår af listen øverst, hvem der er omfattet af varslet.

Ved tvivl om, hvorvidt konkret arbejde er konfliktramt eller ej, afklares med personalejuristerne.

Det er vigtigt at Brønderslev Kommune respekterer en lovlig varslet konflikt. Vi skal derfor afstå fra at forsøge på at videreføre normal drift og i stedet prøve på at få varetaget de mest nødvendige opgaver, ved hjælp af ledende medarbejdere og tjenestemænd. Det må formodes at arbejdsforholdene normaliseres med de samme medarbejdere når konflikten ophører.

De tilbageværende medarbejderes arbejdsintensitet må ikke øges under en konflikt. Hvis fx halvdelen af medarbejderne i en børnehave er ramt af en konflikt, skal der findes en fordeling af hvor mange børn, der kan passes og hvor mange der må blive hjemme. Det er slået fast i retspraksis, at børnetallet skal nedsættes forholdsmæssigt i forhold til hvor mange medarbejdere, der ikke er konfliktramt. Det skyldes at arbejdsintensiteten ikke må øges for de tilbageværende medarbejdere. Antallet af børn, der kan passes, opgøres af lederen.

 

Hvad er nødberedskab?

Hvis konflikten træder i kraft, vil den ikke altid blive fuldstændig. Det betyder, at konflikten alene omfatter organiserede overenskomstansatte medarbejdere og at tjenestemandsansatte medarbejdere ikke er omfattet af konflikten.

En konflikt medfører ofte, at væsentlige driftsområder bliver yderst tyndt bemandet. Her er det hensigtsmæssigt, at man i en sådan situation ikke forsøger, at videreføre normal drift. Hvis der er tale om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt, påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige førlighedstruende følger eller for at undgå, at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten, kan det dog være nødvendigt at oprette et nødberedskab.

For at kunne oprette et nødberedskab, er det en forudsætning, at KL har indgået en rammeaftale med den faglige organisation på området.

På de områder, hvor der oprettes et nødberedskab, skal alle tillidsrepræsentanter arbejde fuld tid. Tillidsrepræsentanterne kan ikke kræve yderligere honorering, hvis de i forbindelse med arbejde i nødberedskab ikke kan holde sig inden for en 37 timers arbejdsuge, men må tilrettelægge deres arbejde inden for denne ramme. Lønnen fastsættes efter den pågældende hidtidige faste løn ud fra grundløn, kvalifikationsløn og funktionsløn. Hidtidige særydelser for arbejde på særlige tidspunkter indgår ikke i beregningen. Medarbejdere, som indgår i et nødberedskab kan efter konkret vurdering af arbejdets karakter og omfang optjene beskæftigelsesanciennitet.

Personer, der arbejder i nødberedskab, aflønnes under konflikten med timeløn efter den relevante overenskomst.

Ikke-organiserede skal ikke inddrages i konflikten. Det betyder, at de har ret og pligt til at møde på deres sædvanlige arbejdsplads i de vagter, de er varslet til og udføre de opgaver, de normalt udfører. Ikke-organiserede udfører ikke arbejde i nødberedskabet.

 

 

Hvornår stopper konflikten og hvad sker der bagefter?

En lovligt varslet konflikt ophører typisk ved, at parterne opnår enighed om et forlig, at et mæglingsforslag bliver vedtaget eller at der gribes ind med et lovforslag fra Folketinget.

Efter konflikten er det vigtigt at genoprette normale forhold på arbejdspladen efter afslutningen på arbejdsstandsningen. Der er i de kommunale hovedaftaler indføjet såkaldte ”ikke-fortrædigelsesklausuler” som fx:

”Ved arbejdsstandsningens ophør genoptages arbejdet uden unødigt ophold. Der må ikke fra nogen af parternes side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen”

Bestemmelsen betyder, at ved ophøret af konflikten genindtræder den ansatte i den mødeplan, der var udleveret før konfliktens start, medmindre andet er aftalt mellem den ansatte og lederen. Den ansatte skal også have udlevere nøgler og arbejdsredskaber mv.

Hvis de ansatte kollektivt ikke genoptager deres arbejde, behandles udeblivelsen som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der skal indberettes efter reglerne herom. Kontakt personalejuristerne hvis det sker.

 

Normalisering af lønudbetalingen – efter konflikten

Når den ansatte genoptager arbejdet efter konfliktens ophør, skal den ansatte have en forholdsmæssig løn fra den dag, hvor arbejdet genoptages.

 

Anciennitet – efter konflikten

En lovligt varslet konflikt afbryder ansættelsesforholdet for den medarbejdere, der er omfattet af konfliktvarslet. Det betyder, at den periode, hvor de ansatte har været omfattet af konflikt, skal regnes fra ved anciennitetsberegningen i forbindelse med opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse, optjening af ferie mv. Ved konfliktens ophør genindtræder de ansatte i den anciennitet, som de havde inden konflikten.

 

Ferie – efter konflikten

Der optjenes ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under konflikten. Optjente ferietimer reduceres forholdsmæssigt ud fra den ansattes beskæftigelsesgrad og det antal kalenderdage, som konflikten varer.

Medarbejdere som på grund af konflikten ikke har kunnet afholde ferie, skal efter konfliktens ophør genoptage arbejdet, medmindre den ansatte og lederen aftaler andet. Dette gælder også selv om en del af den planlagte ferie ligger i forlængelse af konfliktens ophør

Når konflikten er stoppet aftaler lederen og den ansatte et nyt tidspunkt for feriens afholdelse. Ferien skal varslet med et kortere varsel end normalt, da ferie efter ophør af konfliktskal varsles med mindst 1 måned for hovedferie og 14 dage for øvrig ferie.

De anbefales at aftale overførsel restferie til næste ferieår, hvis ikke ferien kan nå at blive afviklet inden ferieårets udløb den 30. april 2018.

 

Opdateret 7. juni 2018